تأثیر کودهای زیستی حاوی باکتری‌های تثبیت کننده‌ نیتروژن و Trichoderma harzianum در کاهش سطوح مختلف جمعیت اولیه Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

نماتدهای ریشه‌گرهی (.Meloidogyne spp) یک تهدید عمده برای تولید محصولات مختلف کشاورزی در سراسر جهان می‌باشند. به دلیل سمیت بالای نماتدکش‌های شیمیایی، توسعه راه برد‌های دوست‌دار محیط زیست مانند مهار زیستی برای کنترل این نماتدها ضروری است. در این مطالعه، گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی در مرحله چهار برگی با 2000، 4000 و 8000 تخم و لارو سن دوم M. javanica مایه‌زنی شدند. پس از گذشت 24 ساعت از مایه‌زنی نماتد، 50 میلی‌لیتر از بایوفارم و تریکوران-پی (کودهای زیستی) و نماتدکش ترویگو (شاهد مثبت) به ترتیب در غلظت‌های3، 5/0 و 4/0 درصد حجمی-حجمی به صورت خیساندن خاک برای تیمار به گلدان‌ها اضافه شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار انجام گردید. شصت روز پس از مایه‌زنی نماتد، بررسی نتایج نشان داد که طول، وزن تر و خشک شاخساره در گیاهان آلوده به 8000 تخم و لارو سن دوم نماتد/گلدان، در گیاهان تیمار شده با ترویگو به ترتیب 20، 12 و 13 درصد، در گیاهان تیمار شده با بیوفارم به ترتیب 13، 16 و 18 درصد و در گیاهان تیمار شده با تریکوران-پی به ترتیب 17، 8 و 21 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. فاکتور تولیدمثل در گیاهان آلوده به 2000، 4000 و 8000 تخم و لارو سن دوم نماتد/گلدان، در گیاهان تیمار شده با ترویگو به ترتیب 83، 84 و 85 درصد، در گیاهان تیمار شده با بیوفارم به ترتیب 44، 36 و 51 درصد و در گیاهان تیمار شده با تریکوران-پی به ترتیب 44، 37 و 46 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of biofertilizers containing N fixer bacteria and Trichoderma harzianum in the reduction of different initial population densities of Meloidogyne javanica in tomato

نویسندگان [English]

  • Hadis Kavosi
  • Habiballah Charehgani
  • Fariba Ghaderi
Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) represent a major threat to the agricultural production of different crops worldwide. Due to the high toxicity of chemical nematicides, it is necessary to develop eco-friendly management strategies such as biological control against root-knot nematodes. In the present study, four-leaf stage seedlings of tomato were inoculated with 2000, 4000 and 8000 eggs and second stage juveniles (J2s) of M. javanica. Twenty four hours after nematode inoculation, 50 ml of Biofarm and Trichorun-P (biofertilizers) and Tervigo® (positive control) were treated at the rate of 3, 0.5 and 0.4 % (v/v), as soil drench. The experiment were subjected to a factorial analysis of variance in a completely randomized design with five replications. Sixty days after nematode inoculation, results showed that the shoot length, shoot fresh weight and shoot dry weight of the plants infected with 8000 eggs and J2s/pot increased by 20, 12 and 13 % after the application of Tervigo®, 13, 16 and 18 % after the application of Biofarm and 17, 8 and 21 % after the application of Trichorun-P, respectively, as compared to control treatment. The nematode reproduction factor on the plants infected with 2000, 4000 and 8000 eggs and J2s/pot decreased by 83, 84 and 85 % after the application of Tervigo®, 44, 36 and 51 % after the application of Biofarm and 44, 37 and 46 % after the application of Trichorun-P, respectively, as compared to control treatment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofarm
  • root-knot nematode
  • Tervigo
  • Trichorun-P