درباره نشریه

مجله نماتدشناسی ایران نتایج پژوهش در زمینه‏ های زیر را به صورت مقاله کامل و یا گزارش کوتاه علمی برای چاپ می‏ پذیرد.

-      شناسایی و رده ‏بندی نماتدهای آزاد، انگل گیاهی، بیماری‏ زای حشرات و انگل جانوری

-      اکولوژی و زیست ‏شناسی نماتدهای آزاد، انگل گیاهی، بیماری ‏زای حشرات و انگل جانوری

-      بیماری‏ زایی نماتدهای انگل در میزبان

-      مدیریت نماتدهای انگل

-      تعامل نماتدهای انگل و آزادزی با میکروارگانیسم­ های مفید و مضر