اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار مجله نماتدشناسی ایران فراهم کردن بستر و زمینه ارائه مقالات حاصل از نتایج تحقیقات و فعالیت‌های علمی همه اساتید،پژوهش‌گران،کارشناسان و دانشجویان فعال در زمینه‌های نماتدشناسی و علوم وابسته در ایران و نماتدشناسان ایرانی شاغل در کشورهای خارجی و نیز متخصصان و نماتدشناسان غیرایرانی است. این مجله محلی برای تبادل تجربیات و یافته‌های علمی بین نماتدشناسان به منظور تقویت و بالندگی پهنه علم نماتدشناسی در ایران هم پای سطوح کیفیت بین‌المللی و ایجاد امکان برای نوآوری علمی و کمک به حل مشکلات ناشی از نماتدهای انگل در کشور و بهره‌برداری از جنبه‌های مفید نماتدها در شاخه‌های مختلف علوم وابسته به نماتدشناسی خواهد بود.