اخبار و اعلانات

انتشار الکترونیکی شماره اول مجله

باسمه تعالی به حول و قوه الهی دوازده مقاله اولین شماره مجله نماتدشناسی ایران تکمیل گردید. هرچند با تاخیر ولی با مقالاتی با کیفیت قابل قبول اولین شماره به اتمام رسید. جا دارد از همه نویسندگان مقالات، داوران و به ویژه اعضای هیات تحریریه مجله قدردانی شود که این شماره نتیجه تلاش آنهاست. در حال حاضر سه مقاله برای شماره دوم مجله دردست بررسی است و امید می رود نماتدشناسان سراسر ایران با ارسال مقاله برای تکمیل و انتشار شماره دوم جلد اول همکاری با مجله را ادامه دهند. سردبیر مجله نماتدشناسی ایران

مطالعه بیشتر