پیوندهای مفید

انجمن نماتدشناسی ایران


فدراسیون بین المللی انجمن های نماتدشناسی


کیسیون های انجمن های علمی ایران


Society of Nematologists


European Society of Nematologists


Russian Journal of Nematology


Journal of Nematode Morphology and Systematics


Canadian Journal of Zoology


مجله "بیماری های گیاهی"