گزارش پنج گونه نماتد آزادزی از استان آذربایجان شرقی به همراه توصیف جنس نر برای گونه Discolaimoides symmetricus و نخستین مطالعه مولکولی جنس Latocephalus (Dorylaimida)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

به منظور شناسایی فون نماتدهای منطقه رودقات- صوفیان استان آذربایجان ­شرقی، نمونه­ های متعدد خاک‌ از فراریشه گیاهان مختلف طی سال‌های 1395 و 1396 جمع­ آوری شدند. نماتدها با استفاده از روش‌های معمول در نماتد‌شناسی استخراج و تثبیت شده و سپس بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی و داده‌های ریخت‌سنجی و با استفاده از منابع معتبر مورد بررسی قرار گرفتند. در نتیجه، تعداد 38 گونه متعلق به 26 جنس و 13 خانواده شناسایی شدند که از آن میان، بروز پنج گونه Latocephalus smithi ، Doryllium zeelandicum، Crassolabium pumilum ،  Discolaimoides symmetricusو Mesodorylaimus vulvapapillatus بر اساس منابع موجود، برای فون نماتدهای ایران جدید می ­باشند. به­ علاوه، این اولین گزارش از وجود افراد نر در گونه Discolaimoides symmetricus  است که دارای 11 تا 13 پاپیل جفت­گیری و هیاتوس (فاصله بین آلت نرینه و عقبی ترین پاپیل)، آلت­ نرینه از نوع dorylamoid به طول 30 تا 33 میکرومتر و دم مخروطی با انتهای گرد، سطح شکمی صاف و سطح پشتی محدب و مشابه دم افراد ماده است. هم‌چنین، در مورد جنسLatocephalus  بررسی مولکولی با استفاده از توالی ناحیه D2-D3 ژن28S rRNA  انجام شد. توالی­ های گونه­ هایی از چهار جنس Discolaimoides، Discolaimus، Discolaimium و Carcharodiscus که در دسترس بودند، به همراه اولین توالی گونه­ ای از Latocephalus  که در این مطالعه به دست آمد، برای ایجاد درخت فیلوژنی مربوط مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که توالی­ های گونه­ های پنج جنس نام­برده با احتمال پسین 100 یک گروه تک ­تبار تشکیل می­ دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of five free-living nematodes from East Azarbaijan province- Iran, with description of males of Discolaimoides symmetricus and first molecular study on the genus Latocephalus (Dorylaimida)

نویسندگان [English]

  • Nasir Vazifeh 1
  • Habibeh Jabbari 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, , Tabriz,, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

To identify the nematode fauna in Roodghat area, Sufiyan, East Azarbaijan province- Iran, several soil samples were collected from the rhizosphere of different vegetations, during 2016 and 2017. The extraction, killing, and fixing of the nematodes were carried out using the common nematology techniques and the nematodes studied based on morphological and morphometric characters. As the result, 38 species belonging to 26 genera and 13 families were identified from which five species Latocephalus smithi, Doryllium zeelandicum, Crassolabium pumilum, Discolaimoides symmetricus and Mesodorylaimus vulvapapillatus according to the available literature, are new reports for Iran's nematode fauna. Furthermore, presence of males for Discolaimoides symmetricus, being characterized by having 11-13 ventromedian supplements, a hiatus, dorylamoid spicules 30-33 μm long, and tail conical with rounded terminus, ventrally straight and dorsally convex, similar to that of females is also described for the first time. A molecular phylogenetic study was performed on the recovered species of the genus Latocephalus using the D2-D3 expansion segments of the 28S rRNA. Sequences of some species of the genera Discolaimoides, Discolaimus, Discolaimium and Carcharodiscus and the newly generated sequence for Latocephalus smithi in this study were used for reconstruction of a phylogenetic tree. The results showed that the sequences of the species from the five aforementioned genera form a clade with maximal posterior probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • D2-D3 region
  • fauna
  • morphometry
  • Sufiyan