اولین گزارشAphelenchoides paramonovi ، به همراه داده های تکمیلی ریخت ‏شناسی و مولکولی سه گونه از بالاخانواده Aphelenchoidea (Rhabditida) از ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه داده­ های ریخت شناسی و مولکولی چهار گونه از بالاخانواده Aphelenchoidea ارائه شده است. در Aphelenchoides paramonovi که از نمونه ‏های چوب و پوست در حال پوسیدن از استان گلستان جداسازی شده است، طول بدن افراد ماده­ 434 تا 671 میکرومتر، دارای پنج شیار طولی در سطوح جانبی، انتهای دم با یک زائده­ ی انگشت مانند و با زایده مویی کوتاه در انتها و آلت نرینه‏ به طول 17 تا 22 میکرومتر است. Paraphelenchus myceliophthorus  دارای ماده ­هایی به طول 610 تا 752 میکرومتر، استایلت به طول 16تا 17میکرومتر، انتهای دم دارای یک جفت زائده و آلت نرینه‏ به طول 23 تا 26 میکرومتر می باشد. دم مخروطی با انتهای باریک نشده و خمیده نشده به سمت شکمی در یک جمعیت از Bursaphelenchus mazandaranense به دست آمده از استان گلستان مشاهده شد که تنوعی جدید برای گونه است. دو جمعیت اخیر برای بخشی از ژن رمزگردان RNA زیرواحد بزرگ ریبوزوم (LSU rDNA D2-D3) توالی‏ یابی شدند. Cryptaphelenchus varicaudatus از هموسل سوسک پوست ‏خوار  Orthotomicus erosus به دست آمده از استان تهران جدا شد. داده­ های ریخت­ سنجی و تصاویر تهیه شده با میکروسکپ نوری برای تمام گونه ­های مورد مطالعه نیز ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of Aphelenchoides paramonovi, and observations on three species of Aphelenchoidea (Rhabditida) from Iran

نویسندگان [English]

  • Parnaz Mortazavi
  • Fariba Heydari
  • Ebrahim Pourjam
  • Mehrdad Alizadeh
  • Majid Pedram
Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This contribution provides data for four species of the superfamily Aphelenchoidea from Iran. Aphelenchoides paramonovi was recovered from decaying wood and bark samples collected from Golestan province, north Iran. It is characterized by 434-671 μm long females, five lines in the lateral fields, a finger-like mucron with a short bristle in tail terminus and males with 17-22 μm long spicules. Paraphelenchus myceliophthorus has 610-752 μm long females with 16-17 μm long stylet, two mucrons at tail tip and males with 23-26 μm long spicules. A conical tail, not ending to ventrally bent narrow tip was observed in a population of Bursaphelenchus mazandaranense recovered from Golestan province, as a new variation of tail morphology for the species. The two latter populations were sequenced for their partial large subunit ribosomal DNA (LSU rDNA D2-D3). Cryptaphelenchus varicaudatus, was isolated from haemocoel of the bark beetle Orthotomicus erosus, collected from Tehran province. The morphometric data and light microphotographs were provided for all the studied species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan province
  • Orthotomicus erosus
  • Paraphelenchus myceliophthorus
  • taxonomy