بازبینی و کلید شناسایی جدولی برای گونه‌های Sauertylenchus ،Bitylenchus و Tylenchorhynchus (Nematoda: Telotylenchinae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

جنس Tylenchorhynchus یکی از بزرگ‏ترین و مسأله‌دارترین گروه‌ از نماتدهای انگل گیاهی است. تفکیک یا تجمیع جنس‌های معین در داخل جنس بزرگ Tylenchorhynchus sensu lato یک موضوع بحث ‏برانگیز است. اغلب به دلیل توصیف‌های ناقص گونه‏ های قابل قبول و محدود بودن ویژگی‌های ریخت­ شناختی متمایزکننده، حتی در Tylenchorhynchus sensu stricto با داشتن تعداد گونه بسیار کمتر، شناسایی گونه‌ها کاری دشوار است. در این مطالعه مروری، یک کلید شناسایی جدولی برای 136 گونه معتبر از Tylenchorhynchus و دو جنس نزدیک به آن، Bitylenchus و Sauertylenchus، فراهم شده است. گونه‌ها بر اساس نه ویژگی تمایزی شامل تعداد حلقه‌های سر، نحوه اتصال سر به بدن، طول استایلت، وجود کیسه عقبی راست‏ روده، تعداد حلقه‌های کوتیکولی در سطح شکمی دم، شکل دم، شاخص c'، شیاردار بودن انتهای دم و ساختار گوبرناکولوم، کدگذاری شدند. درنتیجه، 16 گروه شناسایی گردید که تمامی ویژگی‏ ها برای گونه‏ های داخل هر گروه دارای وضعیت‌های مشابه بودند. در صورت نیاز، بحث بیشتری روی ویژگی‌های جزئی برای گونه‌های نزدیک به هم در هر گروه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on and identification tabular key for the species of the genera Bitylenchus, Sauertylenchus and Tylenchorhynchus (Nematoda: Telotylenchinae)

نویسندگان [English]

  • Reza Ghaderi 1
  • Manouchehr Hosseinvand 2
1 Department of Plant Protection, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz,, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan,, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The genus Tylenchorhynchus is one of the largest and most problematic taxa of plant-parasitic nematodes. The separation or combining of certain genera into a large genus as Tylenchorhynchus sensu lato has long been the subject of debate. Mostly due to incomplete descriptions of valid species and the limited number of diagnostic characters, species identification has also been a challenging task in the genus, even in Tylenchorhynchus sensu stricto with fewer species. In this study, a tabular identification key is provided for 136 valid species of Tylenchorhynchus and the closely related genera Bitylenchus and Sauertylenchus. Species are coded based on the status of nine diagnostic characters viz. the number of transverse annuli on lip region, lip region demarcation, stylet length, presence of post-rectal sac, number of cuticular annuli on the ventral side of tail, tail shape, value of c′ ratio, tail terminus striation, and gubernaculum structure, as well as special characters for certain species. As a result, sixteen groups were identified that show the same status for all these characters. Further discussions are provided on the detailed characterization of the closely related species in each group, if needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnostic characters
  • identification
  • plant-parasitic nematodes
  • taxonomy