مطالعه ریخت‌شناختی و مولکولی چهار گونه از جنس Longidorus (Dorylaimida: Longidoridae) از استان آذربایجان شرقی، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای آزاد‌زی و انگل گیاهی در استان آذربایجان شرقی، طی سال‌های 1395 و 1396 بیش از 600 نمونه خاک از فراریشه پوشش­ های گیاهی نواحی مختلف استان جمع‌آوری گردید. نماتدها با استفاده از روش‌های رایج، استخراج، تثبیت و به گلیسرین انتقال یافتند. پس از تهیه اسلایدهای میکروسکوپی دائمی، شناسایی نمونه‌ها بر اساس مشخصات ریخت‌شناختی، مولکولی و داده‌های ریخت‌سنجی انجام شد. در این بررسی چهار گونه L. persicus L. iranicus, Longidorus apulus   و L. proximus شناسایی گردید. علاوه بر آن، قطعه D2-D3 ژن 28S rRNA گونه­ های شناسایی شده تکثیر و تعیین توالی شدند. نتایج حاصل از واکاوی­ های تبارزایی توالی­ های به دست آمده هویت گونه­ ها و موقعیت تبارزایی آن­ها را نسبت به گونه ­های دیگر آشکار ساخت. در این مطالعه تعداد 13 توالی به­ دست آمد که در بانک ژن (NCBI) به ثبت رسید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and molecular study on four species of the genus Longidorus (Dorylaimida: Longidoridae) from East Azarbaijan province, Iran

نویسندگان [English]

  • Arezoo naghavi 1
  • Gholamreza Niknam 2
  • Nasir Vazifeh 2
  • Habibeh Jabbari 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, ،Tabriz, Iran
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

                                                                                                                                                                              Abstract
In order to identify free-living and plant-parasitic nematodes in East Azarbaijan province, more than 600 soil samples were collected from vegetation’s rhizosphere at different areas during 2016 and 2017. The nematodes were extracted using classic techniques, fixed and transferred to anhydrous glycerin. Microscopic slides were prepared and the nematodes identified based on morphological, molecular and morphometric characters. In this study, four species, Longidorus apulus, L. iranicus, L. persicus and L. proximus were identified. In addition, the D2-D3 region of 28S rRNA gene of the identified species were amplified and sequenced. The results of the phylogenetic analyses confirmed the species identity and the relationships of the sequenced species were discussed. In total, 13 sequences were obtained during present study and deposited in the GenBank (NCBI) database.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Faun
  • morphology
  • morphometry
  • nematode
  • taxonomy