تأثیر تغذیه از قارچ‏ های مختلف بر شاخص ‏های ریخت‏ سنجی نماتد نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

نماتد نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi)، به عنوان یکی از مهم‏ترین نماتد‌های انگل توانایی تغذیه از قارچ‏ را نیز دارد. در این بررسی، تأثیر تغذیه از چهار قارچ‏ خاک­زی بر شاخص ‏های ریخت‏ سنجی این نماتد مطالعه گردید. بدین منظور، بافت طوقه گیاه آلوده به A. besseyi روی محیط کشت قرار داده شد. پس از 48 ساعت این نماتد و قارچ .Fusarium sp روی محیط کشت ظاهر گردیدند. مشخصات نماتدهای جدا شده از محیط کشت، به عنوان جمعیت‏ اولیه با استفاده از میکروسکوپ نوری اندازه ‏گیری شد. نماتد روی قارچ ‏های .Curvularia sp.، Bipolaris sp.، Urocladium sp  و .Fusarium sp  به مدت سه ماه درون انکوباتور با دمای 25 تا 27 درجه سانتی‏ گراد تکثیر گردید. نماتدها با روش سینی استخراج و اندازه‏ گیری‏ های لازم انجام شد. نماتدهای تغذیه‏ کننده از هر کدام از قارچ‏ ها روی سایر قارچ ‏ها به مدت شش ماه نگه­داری و مشخصات آن‏ها بررسی گردید. نتایج نشان داد A. besseyi قادر است از قارچ‏‏ های مورد مطالعه تغذیه کند ولی این قارچ‏ ها منبع غذایی مطلوبی برای نماتد نبودند. به استثناء فاصله ابتدای بدن تا انتهای غدد مری، میانگین سایر اندازه ‏ها در جمعیت‏ های تغذیه ‏کننده از قارچ نسبت به جمعیت اولیه کاهش یافت. این کاهش در افراد نر نسبت به ماده بیشتر بود. طول و عرض بدن در قسمت ‏های مختلف، فاصله بین ابتدای بدن تا حباب میانی، انتهای غدد مری، روزنه دفعی-ترشحی، شکاف تناسلی یا مخرج و طول کیسه عقبی رحم تحت تأثیر تغذیه از قارچ‏ ها قرار گرفتند. ولی طول استایلت افراد نر و ماده‏ ، هم‏چنین شاخص V کمترین تغییرات را در جمعیت‏ های مورد مطالعه نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding on various fungi on morphometric indices of the rice white tip nematode (Aphelenchoides besseyi) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rumiani
  • Reza Behzadi Amin
  • Fariba Mohammadi Zameleh
Department of Plant Protection, School of Agriculture Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The white-tip nematode, Aphelenchoides besseyi is an important plant-parasitic nematode that can also feed on fungi. In this study the effect of feeding on four soil-inhabiting fungi on the morphological and morphometric characteristics of A. besseyi was investigated. For this purpose, the crown tissue of an infected rice plant was cultured on potato dextrose agar medium. After 48 hours, A. besseyi and Fusarium sp. were appeared on the medium. The morphological and morphometric indices of the nematodes extracted from the media, as the initial population were measured using a light microscope. The nematodes were grown on the fungi Curvularia sp., Bipolaris sp., Urocladium sp. and Fusarium sp. at 25-27°C for three months. Later on, the nematodes were extracted by the tray method and morphometrical measurements performed. Isolated nematodes from each fungus were kept on the other fungi for six months and their characteristics studied. The results showed that A. besseyi was able to feed on the fungi but they were not suitable food sources for the nematode. Except the distance from anterior end to the end of pharyngeal glands, the means of other measurements of the populations fed with the fungi were decreased compared to the initial population. Body length, body width at different parts, the distance between anterior end to the center of median bulb, the end of pharyngeal glands, secretory-excretory pore, vulva, anus and post-vulval uterine sac were affected by feeding on the fungi. However, male and female stylet length and V value showed the least variation in the studied populations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphelenchoididae
  • intraspecific diversity
  • plant-parasitic nematode
  • taxonomy