پراکنش نماتد سیستی طلایی سیب‏ زمینی (Globodera rostochiensis) در استان همدان و مروری بر وضعیت آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

سیب‏ زمینی با سطح زیر کشت بیش از 152,000 هکتار و تولید بیش از پنج میلیون تن در سال، یکی از گیاهان زراعی مهم کشور می ‏باشد که صادرات محصول آن توانسته است سهم مهمی در اقتصاد ملی داشته باشد. به منظور بررسی وجود نماتدهای سیستی سیب‏ زمینی، طی سال‏های 1398 تا 1400، تعداد 850 نمونه خاک و گیاه از مزارع سیب ‏زمینی‏ در استان همدان و استان‏ های مجاور همدان شامل کردستان، زنجان، قزوین، مرکزی، لرستان و کرمانشاه، با تاکید بر مناطق کشت شده توسط سیب‏ زمینی‏ کاران اجاره ‏کار همدانی، جمع ‏آوری شد. بر اساس ویژگی‏ های ریخت ‏شناختی و مولکولی، گونه Globodera rostochiensis به عنوان تنها گونه نماتد سیب ‏زمینی موجود در کشور، در استان همدان و یک نقطه در استان کردستان تشخیص داده شد. در استان همدان،  63/8 درصد مزارع سیب‏ زمینی (8932 هکتار) آلوده به نماتد سیستی طلایی سیب ‏زمینی بودند. از سایر مناطق سیب‏ زمینی ‏کاری استان همدان و استان‏ های نمونه‏ برداری شده، نماتد سیستی سیب ‏زمینی جداسازی و شناسایی نشد. در شهر دیزج استان کردستان، در یک مزرعه با مساحت 35 هکتار، تعداد سه لکه‌ی آلوده به نماتد مشاهده و سیست‏ها‏ی ‏نماتد استخراج و شناسایی گردید. به نظر می ‏رسد نماتد در حال گسترش به سایر مناطق سیب‏ زمینی ‏کاری کشور است. در صورت ادامه‌ی این روند، مهار این نماتد مشکل و پرهزینه خواهد بود و وجود آن در محموله‌های صادراتی مانع مهمی برای صادرات سیب‏ زمینی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of potato golden cyst nematode (Globodera rostochiensis) in Hamedan province and its status in Iran.

نویسندگان [English]

  • Mazdosht Gitti
  • Ebrahim Pourgam
  • Magid Pedram
Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Potato, with a cultivated area of more than 152,000 hectares and a production of more than five million tons per year, is one of the most important crops in Iran, and the export of its product has been able to make a significant contribution to the national economy. In 2018-2019, to investigate the presence of potato cyst nematodes (PCNs), 850 soil and plant samples were collected from potato fields in Hamedan province and neighboring provinces, including Kurdistan, Zanjan, Qazvin, Markazi, Lorestan and Kermanshah, with emphasis on the areas cultivated by potato farmers from Hamedan province. Based on the morphological and molecular characteristics, Globodera rostochiensis was identified as the only PCN species in the country in Hamedan province and at one site in Kurdistan province. In Hamedan province, 63.8% of potato fields (8932 hectares) were infested with the potato golden cyst nematode. The PCN was not isolated and identified in other potato growing areas in Hamedan province and the sampled provinces. In the city of Dizaj in Kurdistan province, three sites infested with the nematode were observed and in a field with an area of 35 hectares and the cysts were extracted and identified. The nematode appears to be spreading to other potato cultivation areas in the country. If this trend continues, controlling of this nematode will be difficult and costly, and its presence in export shipments will be an important barrier to potato exports

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahar city
  • Dizaj city
  • potato golden cyst nematode
  • quarantine