گزارش شش گونه نماتد آزادزی از راسته Dorylaimida Pearse, 1942 برای فون نماتدهای ایران از استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی و بوم شناسی، دانشگاه خین، خین، اسپانیا

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای آزادزی و انگل گیاهی در منطقه زیرآب-استان مازندران، طی سال های 1400-1401 تعداد 120 نمونه از خاک فراریشه گیاهان مختلف، رسوبات و آب‌های جاری این منطقه جمع‌آوری شدند. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه، نماتدها با استفاده از روش‌های معمول استخراج شده و پس از کشته شدن و تثبیت، به گلیسرین خالص انتقال یافته و اسلایدهای میکروسکوپی دائمی از آن‌ها تهیه گردید. سپس ویژگی‌های ریخت‌شناختی و ریخت‌سنجی هر یک از نمونه‌ها توسط میکروسکوپ نوری و لوله ترسیم متصل به آن، مطالعه شده و بـا استفاده از منابع معتبر و کلیدهای تشخیص در دسترس شناسایی انجام شد. در نتیجه این بررسی شش گونه متعلق به پنج جنس و دو خانواده شامل Aporcelaimus ingens، A. pachydermus، Metaporcelaimus silvanus از خانواده Aporcelaimidae و Mesodorylaimus usitatus، Prodorylaimus filiarum و Dorylaimus stagnalis از خانواده Dorylaimidae مورد شناسایی قرار گرفتند که بر اساس منابع موجود برای اولین بار از ایران گزارش و توصیف می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of six free-living nematode species of the order Dorylaimida Pearse, 1942 for Iran's nematode fauna from Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Faegheh Abootalebi 1
  • Gholamreza Niknam 1
  • Reyes Pena- Santiago 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
2 Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Jaén, Jaén, Spain
چکیده [English]

In order to identify free-living and plant parasitic nematodes of the Zirab region, Mazandaran province, 120 samples were collected from the rhizosphere soil of different plants, running sediments and waters of the region during 2021-2022. In the laboratory, the nematodes were extracted using usual nematology methods. After killing and fixing, the nematodes were transferred to anhydrous glycerine and permanent microscopic slides prepared. Morphological and morphometric characteristics of the nematodes were studied by means of an optical Olympus BX41 microscope armed with a drawing tube. The identification was made using valid scientific sources and the nematodes identification keys. As the results in this study, six species belonging to five genera and two families including Aporcelaimus ingens, Aporcelaimus pachydermus, Metaporcelaimus silvanus from Aporcelaimidae and Mesodorylaimus usitatus, Prodorylaimus filiarum and Dorylaimus stagnalis from Dorylaimidae were identified, which all are reported and described for the first time from Iran’s nematode fauna based on the available literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aporcelaimidae
  • Dorylaimidae
  • Morphometric
  • Zirab