فراوانی و انتشار نماتدها در خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی در منطقه دولت محلی اوکریکا استان ریورز، نیجریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زیست شناسی، دانشگاه ایگنتیوس آجورو، استان ریورز، نیجریه

2 بخش زیست شناسی، دانشگاه دولتی ریورز، نکپورلو، بندر هارکورت، استان ریورز، نیجریه

10.22034/ijon.2023.709167

چکیده

در این مطالعه فراوانی نماتدها در خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی در منطقه اوکریکا بررسی شد. در مجموع تعداد 80 نمونه خاک از اعماق مختلف و در فصول خشک و بارانی از چندین مکان در منطقه مورد بررسی جمع آوری شد. سه مکان شامل اکریکانا، اوگولوما و اوکاری با آلودگی به هیدروکربن های نفتی و یک مکان با نام آبام فاقد آلودگی به عنوان شاهد انتخاب شدند. در کل تعداد 15 جنس شامل 749 فرد نماتد از هر دو مکان های آلوده و غیرآلوده استخراج شدند. بیشترین فراوانی نماتد برای مکان شاهد غیرآلوده یعنی آبام با 327 نماتد (%43/7) ثبت شد و باقی مکان ها اکریکانا، اوگولوما و اوکاری به ترتیب دارای 272 (%36/3)، 97 (%12/9) و 53 (%7/1) فرد نماتد بودند. در مقایسه با فصل خشک، %74/9 نماتدها یعنی 561 فرد نماتد در فصل مرطوب و بارانی به دست آمد. در طول فصل بارانی فراوانی نماتدها به طور قابل ملاحظه ای در مکان غیرآلوده بالاتر (0.05<p) از مکان های آلوده بود، در حالی که در طول فصل خشک تفاوت معنی داری (0.05<p ) بین مکان های آلوده و غیرآلوده وجود نداشت. از نظر عمق نمونه برداری، تعداد نماتدها در عمق صفر تا 5 سانتیمتری خاک (%51/3) بیشتر از عمق 10-6 (%33/2) و 15-11 (%15/5) سانتی متر بود. مکان غیرآلوده دارای فراوانی معنی دار نماتد (0.05<p ) در عمق صفر تا پنج سانتی متری در مقایسه با مکان های آلوده بود، در حالی که در عمق های 10-6 و 15-11 سانتی متری گرچه تعداد نماتدها در مکان های آلوده بیشتر از مکان شاهد بود ولی این تفاوت در سطح  پنج درصد معنی دار نبود. نتایج این مطالعه نشان داد که نماتدها در مکان های بررسی شده به ویژه در عمق صفر تا پنج سانتی متری در هر دو فصل خشک و بارانی به آلودگی با هیدروکربن نفتی نسبتاً حساس بودند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abundance and distribution of nematodes in petroleum hydrocarbons polluted soils in Okrika Local Government Area, Rivers State, Nigeria

نویسندگان [English]

  • LeBari Barine Gboeloh 1
  • Comfort Mina Amakiri 1
  • Roseline Ogechi Ofuru 2
1 Department of Biology, Ignatius Ajuru University of Education, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
2 Rivers State University, Nkporlu, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
چکیده [English]

This study examined the abundance of nematodes in petroleum hydrocarbons polluted soils in Okrika region. A total of 80 soil samples were collected at various depths in several sites of the region during the dry and rainy seasons. Three of the sites (Ekerekana, Ogoloma and Okari) were polluted by petroleum hydrocarbons while the control (Abam) was unpolluted. A total of 15 genera containing 749 individual nematodes were extracted from both polluted and unpolluted sites. The highest abundance was recorded at the control site, Abam with 327 (43.7%), followed by Ekerekana with 272 (36.3%), Ogoloma with 97 (12.9%) and Okari with 53 (7.1%) nematodes. In comparison to the dry season, more nematodes, 561 (74.9% out of total population) individuals were extracted during the wet season. During the wet season, nematode abundance was considerably higher (p<0.05) in the unpolluted site than those in polluted sites, but during the dry season, there was no significant difference (p>0.05) between the polluted and unpolluted sites. Similarly, more nematodes (51.3%) were extracted from the core depth of 0-5 cm than 6-10 cm (33.2%) and 11-15 cm (15.5%). At the depth of 0-5 cm, the control site had a significant (p<0.05) nematode abundance than the polluted sites while at the depths of 6-10 cm and 11-16 cm, although there was a higher numerical abundance of nematodes in the polluted sites than the control site, but these were not significant (p>0.05). This study showed that nematodes at the studied sites were relatively sensitive to petroleum hydrocarbons pollution especially at the depth of 0-5 cm in both dry and rainy seasons. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • hydrocarbon
  • nematodes
  • pollution