اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد خیری

نماتدشناسی استاد بازنشسته گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

kheiri.ahmadgmail.com
00989121341754


بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

احمد خیری

تاریخ تولد

1314

محل تولد

تهران

کد ملی

0037756001

شغل

هیئت علمی-بازنشسته

محل اشتغال

دانشگاه تهران

رتبه علمی

استاد

پست الکترونیکی

kheiri.ahmad@gmail.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09121341754

  سوابق تحصیلی

الف ـ کارشناسی علوم کشاورزی از دانشگاه گوتینگن (GÖttingen) آلمان

تاریخ اخذ 1964

ب – کارشناسی ارشد از دانشگاه گنت (Gent) بلژیک تاریخ اخذ 1968

ج ـ دکتری از دانشگاه گنت بلژیک تاریخ اخذ 1971 ، روی بررسی مرفولوژی سیستماتیک نماتدهای پارازیت گیاهی از راسته Tylenehida  ایران

A.taxonomical and morphological study of tylenchida (Nematoda) from Iran.

 

 سوابق آموزشی

الف ـ تدریس دروس ذیل در مقاطع مختلف تحصیلی

نماتدشناسی برای دانشجویان دوره کارشناسی

اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی برای مقطع کارشناسی ارشد

نماتدشناسی تکمیلی 1 برای مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت نماتدها برای مقطع دکتری

نماتدشناسی تکمیلی 2 برای مقطع دکتری

ب – تدریس درس اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی برای مقطع کارشناسی ارشد در اکثر گروه های گیاهپزشکی دانشگاههای مختلف کشور بعلت نبود استاد و اجباری بودن این درس تا زمان جذب استاد متخصص

ج ـ تدریس بخشی از دروس ذیل که ارتباط با نماتدها داشتند در مقطع کارشناسی

- بیماریهای گیاهی

- بیماریهای مهم گیاهان زراعی

 

 پروژه ها ، پایان نامه ها و رساله ها

الف ـ تعداد چهار پروژه تحقیقاتی عملی با ارائه گزارش در مقطع کارشناسی

ب  ـ تعداد 24 پایان نامه کارشناسی ارشد با تمام رسیده و دفاع گردیده اند.

ج  ـ تعداد 7 مورد رساله دکتری همه به پایان رسیده و دفاع شده اند.

 

 سوابق پژوهشی

مجری طرحهای بسیاری بوده که گزارش نهائی آنها در بولتن های گزارش نهائی طرح بیماریهای گیاهی " آمده اند ولی شش مورد از آنها به پیوست ارائه گردیده است .

 

 همکاری های علمی

الف ـ با بخش نماتدشناسی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی بمدت پنج سال بعنوان همکار مجری طرحهای تحقیقاتی  ـ با دفتر مرکزی طرحهای افزایش تولید استان فارس ( شیراز ) بمدت چهار روز

 

 عضویت در مجلات علمی

الف ـ عضو هیات تحریریه مجله بیماریهای گیاهی بمدت دو سال

ب   ـ عضو هیات مدیره مجله بیماریهای گیاهی بمدت دو سال

ج   ـ عضو کمیته انتشارات مجله آفات و بیماریهای گیاهی از سال 1382 تا کنون

 

 کتاب/فصل کتاب

تنها معافی، ز. و خیری، ا. 1397. نماتدهای سیستی زیرخانواده Heteroderinae و مدیریت آنها در ایران. مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 

 مقالات کامل

Ashrafi, M., Niknam, G., Jabbari, H., Coomans, A. and Kheiri, A. 2011. Description of Sclerolabia mojtahedii sp. n. from Iran and redefinition of the genus Sclerolabia Carbonell & Coomans, 1986 (Dorylaimida: Thornenematidae). Journal of Nematode Morphology and Systematics 14: 183-188.

Coomans, A. and Kheiri, A. 1986. Observations on Lindseyus costatus Feris & Ferris 1973 with a discussion on its relationships (Nematoda: Belondiridae). Revue de Nematologei 9: 357-367.

Ebrahimi, N., Kheiri, A. and Pakniat, M. 2004. Occurrence of plant parasitic nematodes (Tylenchina) in sugar beet fields in Fars Province, Iran. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 69/3: 397-401.

Fadaei-Tehrani, A. A., Coomans, A. and Kheiri A. 2003. Three species of the Xiphinema americanum lineage (Nematoda: Longidoridae) from Iran. Nematology 5: 453-461.

Geraert, E. and Kheiri, A. 1970. The female conads and the oesophageal structure in the genus Pseudhalenchus (Nematoda: Tylenchida). Nematologica 16: 197-202.

Hajieghrari, B., Mohammadi, M., Kheiri, A. and Tanha Maafi, Z. 2004. Comparison of total soluble protein profile of Pratylenchus loosi (the lesion nematode) populations from various tea-growing regions in Gilan province. Abstracts of society of nematologists 43rd annual meeting Estis Park, Colorado. Journal of Nematology 36: 303-355.

Karegar, A., Geraert, E. and Kheiri, A. 1995. Tylenchs associated with grapewine in the Province of Hamadan, Iran. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, University Gent, 47th. Pp: 1063-1086.

Kashi, L., Karegar, A. & Kheiri, A. 2009. Paratylenchus parapariaticus sp. N. (tylenchidaitylonchidae) found in the rhizosphere of walnut trees in Hamedan province, Iran.

Kheiri, A. 1995. Plant Parasitic nematode fauna of sugar cane in Iran. Nematopogica, 3.

Kheiri, A. 1970a. Two new species of the family Tylenchidae (Nematoda) from Iran, with a key to Psilenchus de Man, 1921. Nematologica 16: 359-368.

Kheiri, A. 1970b. Two new species of Nothotylenchus Thorne, 1941 from Iran and a redescription of N. affinis Thorne, 1941 (Nematoda, Neotylenchidae) with a key to the species of the genus. Nematologica 16: 591-600.

Kheiri, A. 1972a. Plant parasitic nematodes (Tylenchida) from Iran. Biologisch Jaurboek Dodonaea, 40: 224-239.

Kheiri, A. 1972b. Tylenchus (Irantylenchus) clavidorus n.sp. and Merlinius camelliae n.sp.(Tylenchida: Nematoda) from Iran. Nematologica 18: 339-346.

Kheiri, A. and Barooti, S. 1985. Occurrence of Rotylenchulus parvus in Iran with a note on differences between immature females of this genus and Helicotylenchus. . Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent 50/3a, 861-865.

Kheiri, A., Barooti, S. Karimipour, H. 2002. Tylenchida associated with field crops in Tehran and central provinces of Iran. 67 (3).

Kheiri, A., Borhani, A., Okhovat,M. & Pourjam, E. 2002. Interaction between root Lesion Nematode (Pratylenchus vulnus) and two species of Fusarium on growth and development of map seedlings in Behshar area of Mazandaran Province of Iran. Med.Fae. Landbouww. Univ. Gent, 67 (3).

Nematology, 11.

Pourjam, E., Jamali, S., Kheiri, A., Damadzadeh, M. and Bert, W. 2001. Aphelenchoides species associated with cereals in Isfahan (Iran). Proceeding of Fourth International Nematology Symposium in Russia. Moscow, Russia, pp. 134-135.

Pourjam, E., Kheiri, A. and Geraert, E. 1997. The genus Pratylenchus Filipjev, 1936 (Tylenchida: Pratylenchidae) from north of Iran. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, University Gent, 62: 741-760.

Saeedizadeh, A., Kheiri, A. Okhovat, M. & Hosseininejad, A. 2003. Study on interaction between root knot nematode M. Javanica and wilt fungus Verticilium dahliae on olive seedlings in green house. Comm. Appl. Bio sci. Gent University, 68.

Shokoohi, A., Kheiri, A., Etebarian, H. R. & Roostaei, A. 2004. Interaction between root knot nematode Meloidegyne javanica and Fusarium with disease, F. Oxysporum, F. Sp. Melonis in different varieties of melon. Comm. Appl. Biol. Sci. Gent University, 69 (3).

Tanha Maafi Z., Sturhan D., Kheiri, A. And Geraert, E. 2007. Species of the Heterodera avenae group (Nematoda: Heteroderidae) from Iran. Russian Journal of Nematology. 15 (49-58).

Tanha Maafi, Z., Sturhan, D., Kheiri, A., Geraert, E., Subbotin, A. and Moens, M. 2004b. Mophology of some cyst-forming nematodes from Iran. Russian Journal of Nematology 12: 59-78.

 

احمدی، ع.، شریفی تهرانی، ع.، خیری، ا. و حجارود، ق. (1377). جداسازی قارچهای Paecilomyces و F. solani از H. schachtii و کارائی در کنترل بیولوژیکی تخم های نماتد در شرایط آزمایشگاه. مجله بیماری‏های گیاهی، 24

احمدی، ع.، شریفی تهرانی، ع.، خیری، ا. و حجارود، ق. (1379). Paecilomyces spp.  و F. solani در کنترل چغندرقند در شرایط اطاقک رشد. مجله بیماری‏های گیاهی، 36.

بنی هاشمی، ض. و خیری، ا. (1374). وجود نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در درختان پسته منطقه دامغان. مجله بیماری‏های گیاهی، 31.

پدرام فر، ح. پورجم،. ا. و خیری، ا. (1380). نماتدهای انگل گیاهی مزارع برنج در استان گیلان. مجله بیماری‏های گیاهی، 47.

پوررجم، ا.، خیری، ا. ـ گرارت، ا و علیزاده، ع. (1378). وجود تغییرات در دو گونه نماتد Ptalylenchus neglectus, P.thornei جمع آوری شده در ایران. مجله بیماری‏های گیاهی، 35

تنهامعافی، ز.، گرارت، ا.، خیری، ا. و اشتورهان، د. (1378). پیدایش نماتد سویا Heterodera glycinesدر ایران. مجله بیماری‏های گیاهی، 35.

حسن زاده، ز. ، کارگر بیده، ا. و خیری، ا. (1384). گونه هائی از نماتدهای راسته Tylenchida جمع آوری شده از مزارع یونجه همدان. مجله بیماری‏های گیاهی.

خیری، ا. و باروتی، ش. (1362). شناسائی گونه هائی از نماتدهای خانواده criconematidae  از ایران. مجله بیماری‏های گیاهی. 19 (1-4).

خیری، ا. و باروتی، ش. (1363). Dorylaimoidea و گونه هائی از این بالاخانواده. مجله بیماری‏های گیاهی. 20 (1-4).

خیری، ا. و باروتی، ش. (1367). نماتدهای شکاری ایران از راسته Mononchida. مجله آفات و بیماری‏های گیاهی. 57.

خیری،. ا.، برهانی، ع.، اخوت، م. و اشتیاقی، ح. (1381). بررسی اثر متقابل نماتد زخم ریشه، Pratylenchus vulnus و دو گونه از فوزاریوم روی ... مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

شاکری، م. و خیری، ا. (1374). نماتدسیستی غلات Helerodera avenae. نشریه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، 74-359.

قنبر نیا، ک.، خیری، ا و پورجم، ا. (1379). جداسازی و شناسائی چند نماتدانگل گیاهی از راسته Tylenchida در مزارعه پنبه دشت گرگان و گنبد مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 4.

معافی، ز. و خیری، ا. (1370). نماتد مرکبات (T. semipenetrans) در استان هرمزگان. مجله بیماری‏های گیاهی. 27

مهدیخانی، ع. و خیری، ا. (1374). معرفی چند نماتد انگل گیاهی از راسته Tylenchida در مزارع چغندرقند مشهد. مجله بیماری‏های گیاهی، 31.

مهدیخانی، ع. و خیری، ا.، اخوت، م. (1375). بررسی مرفولوژیکی و مرفومتریکی سه گونه پارازیت داخلی چغندرقند منطقه مشهد. مجله بیماری‏های گیاهی.

نوراله صاحبانی، ن.، زاده، ج. ، شریفی، ع و خیری، ا. (1387). مطالعه تغییرات کمی و کیفی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسید از در تعامل .... مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

نوری، س. و خیری، ا. (1385). معرفی چند نماتد انگل گیاهی ( راسته (Tylenchida از باغات میوه منطقه زنجان و همدان. مجله بیماری‏های گیاهی، 42.

نیکنام، غ. و خیری، ا. (1376). شناسائی نماتدهای انگل گیاهی (Tylenchida) مزارع شرکت کشت و صنعت مغان. دانش کشاورزی، 7.

تنهامعافی، ز. و خیری، ا. 1370. نماتد مرکبات در استان هرمزگان. بیماریهای گیاهی 27: 13-22.

تنهامعافی، ز. و خیری، ا. 1372. معرفی پنج گونه از نماتدهای پارازیت گیاهی موز در استان هرمزگان. بیماریهای گیاهی 29: 43-51.

شکوهی، ا.، اعتباریان، ح. ر.، خیری، ا. و روستایی، ع. (1384). بررسی تغییرات کمی ترکیبات فنلی در ارقام خربزه گرمسار و سوسکی در خلال رشد قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f. sp. melonis و نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne javanica. مجله علوم کشاورزی ایران 36: 931-937.

 

تاریخ و امضا:

دکتر احمد خیری

99/01/09

                  

سردبیر

دکتر غلامرضا نیکنام

نماتدشناسی گیاهی استاد گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ghniknamyahoo.com
00989143135498
0000-0002-5957-9737


Curriculum Vitae

Personal Data

 

Name

Surname

Date of Birth

Nationality

Sex

Marital Status

Gholamreza

Niknam

1959.4.22

Iranian

Male

Married

 

Telephone

Fax

E-mail

041-33392014

041-33356006

g_niknam@tabrizu.ac.ir

 

 Educational Background: Last One First

 

Certificate Degree

Field of Specialization

Name of Institution Attended

Date Received

Ph.D

Plant Nematology

Indian Agricultural Research Institute

2001

.M. Sc

Plant Pathology

Tarbiat Modarres University

1991

.B. Sc

Plant Protection

University of Tabriz

1987

High School Diploma

Natural Sciences

Seghatoleslam High School

1977

 

 

 

 

 

 

Title of Post-Graduate Thesis: Identification of plant parasitic nematodes of “Moghan Cultivation and Industry Company” farms-Iran.

 

 

Title of Doctorate Thesis: Study on the efficacy of Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis against Rotylenchulus reniformis infecting tomato

 

 

 

 

 

 

 

(Academic Positions:(Last One First

 

Title of Position

Field of Specialization

Date

Name of Institution

From

To

Professor

Plant Nematology and Entomopathogenic Nematodes

2015

Now

University of Tabriz

.Associate Prof

Plant Nematology and Entomopathogenic Nematodes

2007

2015

University of Tabriz

.Assist. Prof

Plant Nematology

2001

2007

University of Tabriz

Lecturer

Plant Pathology

1991

2001

University of Tabriz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publications

 A: Books

 

Title

Type of Work

Publisher

Date of Publication

Translation

Compilation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications

 B: Papers

 

Title of Paper

Place of Publication

Date of Publication

        Authors

Identification of Erysiphe species causing powdery mildew on plant flora in Tabriz University campus-Iran

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

6 (3-4), 1-18

1997

G. Niknam and M Gooya

Identification of plant parasitic nematodes (Tylenchida) of Moghan agrobusiness corporation farms

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

7 (1-2), 1-32

1997

G. Niknam and A Kheiri

Identification of the species of fungi causing powdery mildew on plant flora of Tabriz University campus

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

9 (1), 1-9

1999

G. Niknam and M Gooya

A new record of leaf gall nematode Subanguina sp. infecting Serratula latifolia in Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

it

Nematologia Mediterranea

29,   77-78

2001

G. Niknam, M. R. Karimi and S.C. Dhawan

In vitro study on the efficacy of Bacillus subtilis strain Bst cell concentrations and cell-free filtrates on hatching and mortality of  Rotylenchulus reniformis

Indian J. of Nematology

32(1),  9-15

 2002

G. Niknam and S.C. Dhawan

Effect of cell concentrations and cell-free filtrates of Pseudomonas fluorescens (Isolate Pf1) on hatching and mortality of Rotylenchulus reniformis

Indian J. of Nematology

32(1),  37-43

 2002

G. Niknam and S.C. Dhawan

Systemic resistance induced by Pseudomonas fluorescens isolate Pf1 in tomato against Rotylenchulus reniformis

International J.  of Nematology

12 (2),  203-208

2002

G. Niknam and S.C. Dhawan

Effect of seed bacterization and methods of application of Pseudomonas fluorsens on the control of Rotylenchulus reniformis infecting tomato

 

Nematologia Mediterranea.

31,  231-237

2003

 

G. Niknam and S.C. Dhawan

Induction of systemic resistance by Bacillus subtilis isolate Bs1 against Rotylenchulus reniformis  in tomato

Nematologia Mediterranea

31,  234-243

2003

G. Niknam and S.C. Dhawan

Effect of three application methods of Bacillus subtilis isolate Bst on penetration and multiplication of Rotylenchulus reniformis infecting tomato

International J.  of Nematology

13 (1),  97-103

2003

G. Niknam and S.C. Dhawan

Identification of some nematode species from Chaharmahal-va-Bakhtiyari province of Iran

The Fourth International Iran and Russia Conference Shahrekord- Iran

929-936

8-10 SEP. 2004

 

A. Motamedy, Kheiri, G. Niknam and H. Eshtiaqi

Optimization of nucleic acid extraction and RT- PCR for detection of grapevein fanleaf virus isolated from vineyard in north-west of Iran

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

16(4), 145-155

2006

M. Hajizadeh, N. Sokhandan, G. Niknam and Sh. Nikkhah

Fungi associated with sugerbeet cyst nematodes from fields of West Azarbaijan

Rostaniha

(in Persian with English summary)

 

7(2), 149-161

2006

N. Khezrinejad, Y. Ghosta and G. Niknam

Study on contamination of agricultural products to Trichotecens producer Fusarium sp. in Tabriz

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences

(in Persian with English summary)

 

 

 

28(2), 91-94

2006

A Kazemi and G. Niknam

An investigation on strains of Clavibacter mishiganensis sub.sp. mishiganensis in north and northwest of Iran

 

Journal of Phytopathology

155,  563-569

2007

F. Nazari, G. Niknam, A. Ghasemi, S.M. Taghavi, H. Momeni and S. Torabi

Identification of some criconematids from Tabriz area, morphometrical comparison of different populations and their grouping using cluster analysis

 

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

17(3), 143-160

2007

H. Jabbari and G. Niknam

Interacation between root-knot nematode(Meloidogyne javanica) and Fusarium oxysporum) in two cultivars of been under greenhouse conditions

Iranian J. Agricultural Sciences

(in Persian with English summary)

 

38(1), 145-152

2007

M. Faraji, A. Kheiri, S. M. Okhovvat and G. Niknam

Some belonolaimid nematodes from lucerne farms of East Azarbaijan province

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

18(4),187-197 2008

 

 

G. Niknam, H. Jabbari, Chenari A., Sh. Eskandari and M. Pedram

Evaluation of genetic diversity among Ralstonia solanacearum isolates by rep-PCR in East-Azarbaijan and Fars provinces

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

18(3),233-242 2008

H. Irandoost, G. Niknam, A. Ghasemi, S. M. Taghavi and E. Torabi

Trichodorus arasbarensis, a new species from natural forests of Arasbaran, northwest Iran( Nematoda: Trichodoridae)

 

Nematology

 

11(2), 243-252 2009

E. Zahedi, G. Niknam, W. Decraemer and A Karegar

Longidorus kheirii n.sp (Nematoda: Longidoridae), a new species from Iran

Systematic Parasitology

71, 199-211  (2008)

 

 

M. Pedram, G. Niknam, R. T. Robbins, W. Ye and A. Karegar

Additional data on Enchodelus veletensis Guerrero, Liebanas & Pena-Santiago, 2008(Dorylaimida: Nordiidae) from Iran

 

Nematology

11(2), 217-229 2009

M. Pedram, G. Niknam, P. Guerrero, W. Ye and R.T. Robbins

Xiphinema robbinsi n. sp. an amphimitic species from Iran

 

Russian Journal of Nematology

16, 49-57

2008

 

M. Pedram, G. Niknam and W. Decraemer

Xiphinema iranicum n. sp. (Nematoda: Longidoridae) a new species from northwest Iran

 

Nematology

11(1), 11-21    2009

M. Pedram, G. Niknam, , R.T. Robbins, W. Ye and A. Karegar

A survey of enthomopathogenic nematodes of the family Steinernematidae and Heterorhabditidae( Nematoda: Rhabditida) in the northwest of Iran

 

Nematology

11(1), 107-116 2009

N. Eivazian Kary, G. Niknam, C. T. Griffin, S. A. Mohammadi and M. Moghaddam

Study on phenotypic and protein profile diversity of tomato bacterial canker in Golestan and West- Azarbaijan provinces

J Applied Entomology and Phytopathology

(in Persian with English summary)

 

76(1), 135-151 2008

 

F. Nazari, G. Niknam, A. Ghasemi, S. Torabi and S.M. Taghavi,

SEM observations and morphometrics of the cabbage cyst  nematode, Heterodera cruciferae Franklin, 1945, collected where Brassica spp. are  grown in Tabriz, Iran

 

Turkish Journal of  Zoology

32 , 253- 262

2008

H. Jabbari and G. Niknam

A survey on the response of acorn weevil, Curculio glandium               (Col., Curculionidae) last instar larvae against entomopathogenic nematodes Steinernema bicornutum  and Heterorbabditis bacteriophora in the  laboratory

Journal of Entomological Society of Iran

(in Persian with English summary)

 

28(2), 45-60 (2008)

 

M. Nikdel, G. Niknam,M Shojaee, H. Askari and S. A. Mohammadi

Plant parasitic nematodes of vegetable fields in Tabriz area

 

Agricultural Scinces & Technology Journal

Special Issue in Plant Protection

(in Persian with English summary)

 

 

22(2) ,95-107

2008

H. Jabbari and G. Niknam

Study on phenotypic protein and plasmid diversity of Ralstonia solanacearum isolated in East Azarbaijan province

Journal of Scince and Technology of Agriculture and Natural Resources

(in Persian with English summary)

 

43, 183-192

2008

H. Irandoost, G. Niknam, A. Ghasemi, S. M. Taghavi and E. Torabi

First record of Ecphyadophora quadralata Corbett,1964 from Iran and a study of its phylogenetic relationship based on the analysis of partial 18S rDNA sequensis

International J. of Nematology

19(1), 16-22

2009

M. Pedram, G. Niknam, W. Ye and R.T. Robbins

Effect of water potential on mycelia growth and macroconidia production of three species of Fusarium isolated from wheat and potato fields

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

19(1), 270-279

2009

A Khodaei and G. Niknam

Fungi associated with sugar beet cyst nematode(Heterodera schachtii) from field of West Azarbaijan province, Iran(II)

Sustainable Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

19(1), 96-102

2009

N. Khezrinejad, Y. Ghosta and G. Niknam

Some species of criconematids from Tabriz and its suburbs

Iranian  J. of  Plant Pathology

(in Persian with English summary)

 

45(3), 245-255

2009

A. Chenari, G. Niknam and A. Eskandari

Evaluation of susceptibility of the brown tail moth, Euproctus chrysorrhoea L., to entomopathogenic nematodes under laboratory condition

Nematologia Mediterranea

38, 3-6

2010

M. Nikdel, G. Niknam and A.A. Dordaei

First record of Trichodorus primitivus and morphological and molecular identification of Longidorus elongates from Canada

Plant Disease

94(6), 782

2010

M. Pedram, G. Niknam, , R.T. Robbins, W. Decraemer, W. Ye and Q. Yu

Evaluation of tomato cultivars resistance to root knot nematode(Meloidogyne javanica Chitwood, 1949)

J. of Plant Production

(in Persian with English summary)

 

16(1), 45-54

2009

A Khodaei, A. Taheri, M. H. Pahlevani and G. Niknam

First report of a cold-active EPN Steinernema kraussei(Rhabditida: Steinernematidae) from Iran

Nematologia Mediterranea

38, 103-105

2010

M. Nikdel and G. Niknam

Morphology and molecular study of an entomopathogenic nematode Steinernema bicornutum(Nematoda: Rhabditida: Steinernematidae) from Iran

J. of Entomological Society of Iran

29(2), 25-34

2010

N. Eivazian Kary, G. Niknam,  S. A. Mohammadi, M. Moghaddam and M. Nikdel

Some free-living nematodes from East Azarbaijan and Golestan Provinces

Iranian  J. of  Plant Pathology

(in Persian with English summary)

 

46(1), 71-80

2010

Sh. Moslehi, G. Niknam, M. Pedram, E. Zahedi and H. Jabbari,

Diversity of entomopathogenic nematodes(Nematoda: Steinernematidae, Heterorhabditidae) from Arasbaran forests and rangelands in north-west Iran

Nematology

12(5), 767-773

2010

M. Nikdel, G. Niknam, C. T. Griffin and N. Eivazian Kary

Morphometrical and molecular characterization of Paractinolaimus sahandi n. sp.(Nematoda: Actinolaimidae) from the Sahand mountains in Iran

J. of Helminthology

85, 276-282

2011

M. Pedram, G. Niknam, M.T. Vinciguerra, W. Ye and R.T. Robbins

Study on the reaction of six tomato cultivars against root-knot nematode Meloidogyne javanica under greenhouse conditions

Iranian J. Plant Protection Science

(in Persian with English summary)

 

41(1), 19-27

2010

Sh. Moslehi, G. Niknam and S. Aharizad

Some nematodes associated with fruit trees (orchards) in Moghan region

J. of Plant Protection

(in Persian with English summary)

 

24(1), 69-79

2010

S. Rafiee, E. Purjam and G. Niknam

Description of Paractinolaimus decraemerae sp. n. and redescription of P. parietinus Eroshenko, 1977 (Dorylaimida: Actinolaimidae) from northwest Iran

International J. of Nematology

20(2), 169-178

2010

M. Pedram, G. Niknam, M.T. Vinciguerra, W. Ye and R.T. Robbins

Morphological and molecular characterization of Longidorus tabrizicus sp. n. and L. sturhani Rubtsova, Subbotin, Brown and Moens, 2001 (Nematoda: Longidoridae) from north-Western Iran

Russian J of Nematology

18(2), 127-140

2010

G. Niknam, M. Pedram, E. Ghahremani Nejad,  W. Ye, R.T. Robbins and Z T. Maafi

Design of a nematode species identification software (NEMIDSOFT), case study: Criconemoides ( Tylenchina: Criconematidae)

Iranian J. Plant Protection Science

(in Persian with English summary)

 

41(2), 243-249

2010

 1. Chenari and  G. Niknam

First report of three known species of the genus Aulolaimus   (Nematoda: Aulolaimidae ) from Iran

Nematologia Mediterranea

39,53-57

2011

Sh. Moslehi, G. Niknam and M. Ashrafi

Hemocyte responses of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decelineata, and the greater wax moth, Galleria mellonella, to the entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora

J. of Insect Science

11(75),1-11

2011

L. Ebrahimi, G. Niknam and G.B. Dunphy

Steinernema arasbaranense sp. n. (Nematoda:Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Arasbaran, Iran

Nematologia Mediterranea

39,17-28

2011

M. Nikdel, G. Niknam and W. Ye

First record of Hexamermis Cf. albicans (Siebold, 1848)(Nematoda: Mermithidae) infecting lepidopteran larvae from Iran

Nematologia Mediterranea

39,81-83

2011

M. Nikdel, H. Kaiser and G. Niknam,

Lethal and sublethal effects of Iranian isolates of Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora on the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata

BioControl

56(5), 781-788

2011

L. Ebrahimi, G. Niknam and E. E. Lewis

Description of Sclerolabia mojtahedii sp. n. from Iran and redefinition of the genus Sclerolabia Carbonell & Coomans,

1986(Dorylaimida: Thornenematidae)

J. Nematode Morphology and Systematics

14(2), 183-188

2011

M. Ashrafi, G. Niknam, H. Jabbari, A. Coomans and A. Kheiri

Detection of thermal preference range of two endemic isolates of entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae (Steinernematidae, Tylenchina ) and Heterorhabditis bacteriophora ( Heterorhabditidae, Rhabditina ) for application in biological control of insect pests

J of Sustainable Agriculture and Production Science

(in Persian with English summary)

 

21(2), 77-86

2011

L. Ebrahimi and G. Niknam

First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema kraussei (Rhabditida, Steinernematidae) from Iran

J of Entomological Society of Iran

30(2), 39-51

2011

M. Nikdel, G. Niknam and N. Eivazian Kary

Pratylenchoides magnicauda,Trophorus minnesotensis and Xiphinema basilgoodeyi as new records for nematode fauna of Iran from farmlands and orchards in Ardebil plain

J Applied Entomology and Phytopathology

(in Persian with English summary)

 

79(2), 237- 250 2011

E. Ghahremani Nejad, G. Niknam and Z. T. Maafi

Description of Crassolabium persicum sp. n.

(Nematoda, Dorylaimida, Qudsianematidae),

an interesting species from Iran

Zookeys

203, 55-63

2012

H. Jabbari, G. Niknam, M. T. Vinciguerra,  Sh. Moslehi, J. Abolafia and R. P. Santiago

Comparison of eight Iranian and exotic populations of entomopathogenic nematodes against an Iranian population of bollworm Helicoverpa armigera under laboratory conditions

International J. of Nematology

21(2), 192-198

2011

L. Ebrahimi and G. Niknam

Morphological and molecular characterization of a new isolate of Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 from East Azarbaijan, Iran

Nematologia Mediterranea

40, 135-141

2012

M. Nikdel, G. Niknam and Elyasi, G

One new and four known species of the genus Eudorylaimus Andrassy, 1959 (Dorylaimida: Qudsianematidae) from Iran

International J. of Nematology

22(1&2), 30-40

2012

Sh. Moslehi, G. Niknam and M. Ashrafi

Introduction of some endophytic bacteria from Bacillus and Streptomyces genera as successful biocontrol agents against Sclerotium rolfsii

Archives of Phytopathology and Plant Protection

47(1), 122-130

2014

M. Gholami, R. Khakvar and G. Niknam

Efficacy of entomopathogenic nematode Heterorhabditis bacteriophora as biological control agent of root-knot nematode Meloidogyne javanica under laboratory condition

J. of Applied Research in Plant Protection

(in Persian with English summary)

 

2(1), 101-114

2013

R. Ghaffarpoor, G. Niknam and M. Toorchi

An updated and annotated checklist of the Dolichodoridae (Nematoda: Tylenchoidea) of Iran

Zootaxa

3784(4), 445-468

2014

R. Ghaderi, A. Karegar and G. Niknam

Metaxonchium persicum sp. n. from Iran (Nematoda, Dorylaimida, Belondiridae), with an updated taxonomy of the genus

Zootaxa

3785(4), 501-517

2014

R. Pena-Santiago, G. Niknam, S. Alvarez-Ortega and H. Jabbari

Side effects of immune response of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata against the entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae infection

Invertebrate Survival Journal (ISJ)

11, 132-142 2014

L. Ebrahimi, G. Niknam, GB. Dunphy and M. Toorchi

Phylogenetic relationships of Telotylenchidae Siddiqi, 1960 and Merlinidae Siddiqi, 1971 (Nematoda: Tylenchida) from Iran, as inferred from the analysis of the D2D3 expansion fragments of 28S rRNA gene sequences

Nematology

16, 863-877

2014

R. Ghaderi, A Karegar, G. Niknam and A. Subbotin

Effects of live and dead infective larvae of entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae on second stage juveniles and eggs of root-knot nematode Meloidogyne javanica

Iranian J Plant Pathology

(in Persian with English summary)

 

50(3), 291-304

2014

R. Ghafarpoor, G. Niknam and M. Tourchi

Effect of an entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae on haemocyte profile and phenoloxidase activity of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata

Biocontrol Science and Technology

24(12), 1383-1393

2014

L. Ebrahimi, G. Niknam, GB. Dunphy and M. Toorchi

Margollus bokanicus n. sp. from Iran, the fourth species of a rare nematode genus(Dorylaimida, Tylencholaimellidae)

J. of Nematology

47(1), 67-70

2015

A. Pachideh, G. Niknam, H. Jabbari and R. Pena-Santiago

Compatibility and interaction between Bacillus thuringiensis and certain insecticides: perspective in management of Tuta absoluta ( Lepidoptera: Gelechiidae)

Biocontrol Science and Technology

25(6), 671-684

2015

M. Amizadeh, M. J. Hejazi, G. Niknam and M. Arzanlou

Morphological and molecular characterization of a new isolate of

entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) from the Arasbaran forests, Iran

Journal of Asia-Pacific Biodiversity

8, 144-151

2015

Mostafa Nikdel and G. Niknam

Observations on the life cycle of Heterodera cruciferae on its main hosts under three different conditions in Iran

Asian J of Agriculture and Biology

3(2), 65-73

2015

H. Jabbari and G. Niknam

Response of tomato wild species, landraces and commercial cultivars to Meloidogyne javanica infection as revealed by molecular and conventional approaches

J. of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)

7(6), 80-89

2015

S. Moslehi, G. Niknam, S. A. Mohammadi and M. Pazhouhandeh

Effect of temperature, life stage and soil drainages of host and non-host plants on hatching of cabbage cyst nematode, Heterodera cruciferae

Iranian J of Plant Pathology

(in Persian with English summary)

 

51(2), 83-95

2015

H. Jabbari, G. Niknam, S. A. Mohammadi and Z. Tanha Maafi

New hosts of Heterodera cruciferae Franklin, 1945 in vegetable farmlands of Tabriz, Iran

Iranian J Plant Pathology

(in Persian with English summary)

Short Communication

51(3), 391-393

2015

H. Jabbari, G. Niknam and Z. Tanha Maafi

Two new species of the rare genus Nygolaimoides Meyl in Andrassy, 1960 (Nematode, Dorylaimida, Thorniidae) from Iran, with a compendium of its species

Zootaxa

4150(1), 061-072

2016

E. Zahedi Asl, G. Niknam, H. Jabbari and R. Pena-Santiago

Eudorylaimus kahaqensis sp. n. (Nematoda:Dorylaimida), an interesting new species from Iran

Zootaxa

4369(1), 128-136

2018

E. Kazemi, G. Niknam, H. Jabbari and R. Pena-Santiago

Identification of some putative parasitism effectors of Heterodera cruciferae, Franklin, 1945 on cabbage

Iranian J Plant Pathology

(in Persian with English summary)

 

53(3), 287-302

2018

habibeh jabbari, G. Niknam, Z. Tanha Maafi, A. Elashry and F.M.W. Grundler

 

 

Research Activities

 

Title of Project

Place of Work

Dates

From

To

Study on the biodiversity of plant parasitic nematodes in lucerne farms of East Azarbaijan province

Faculty of Agriculture- University of Tabriz

2003

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Interests

 

Plant Nematology, Entomopathogenic Nematodes, Free-living Nematodes, Plant Pathology and Biological Control

 

 

 

Papers Presented at National  and International Scientific Assemblies

 

Title of Paper

Title and Place of Assembly

Date

A preliminary evaluation of population density of cabbage cyst nematode Heterodera cruciferae in a cabbage field in Tabriz vicinity

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

A record of Paratylenchus italiensis Raski, 1975, Paraphelenchus pseudoparietiuns (Micoletzky, 1922) Micoletzky, 1925, Stictylus intermadius (Christie, 1938) Geraert, Raski & Choi, 1985, and Aprutides sp. from rhizosphere soil of forage farms of Chaharmahal - Bakhtiyari province

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

Occurrence of cabbage cyst nematode Heterodera cruciferae on cabbage in vegetable fields of Tabriz

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

A record of five species of Pratylenchidae family from sugarbeet fields in West Azarbaijan province

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

Study of pathogenicity of different isolates of Fusarium spp. on six cultivars of bean

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

Interaction of root-knot nematode, Meloidogyne javanica and wilt inducing fungus, Fusarium oxysporum, on two bean cultivars

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

First report of  Sordaria sp. on commercial mushroom compost in Iran

IV Asia – Pacific Mycological Congress – Tailand

14-19 NOV., 2004

New record of some species belonging to family Belonolaimidae in  Lucerne fields in Iran

First International Iranian Congress on Biological Sciences, Karaj, Iran

14-15 DES., 2005

Distribution and economic importance of plant parasitic nematodes of Lucerne fields in Ahar-East Azarbaijan province

First International Iranian Congress on Biological Sciences, Karaj, Iran

14-15 DES., 2005

Record of five species of the genus Ditylenchus from sugar beet fields in west Azarbaijan

 

First International Iranian Congress on Biological Sciences, Karaj, Iran

14-15 DES., 2005

Identification of four  species of Aphelenchoides Fischer, 1894 from North-west Iran

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj

2-5 SEP., 2006

 

Study on the biodiversity of plant parasitic nematodes (Criconematoidea Taylor, 1936) in vegetable fields of Tabriz

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Scanning electron microscopy (SEM) study on the cabbage cyst nematode infecting kohlrabi and white cabbage in vegetable fields of Tabriz

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Identification of seven species of criconematids from Tabriz University Campus

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Seven species of Belonalaimidae family from Alfalfa fields in East Azarbaijan province

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Report of fungi associated with sugar beet cyst nematode                 ( Heterodera scachtii) from West Azarbaijan province

 

Proceeding of the 17th Iranian plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Report of plant parasitic nematodes from sugar beet fields in West Azarbaijan province

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Determination of genetic diversity among isolates of Clavibcter mishiganensis subsp. mishiganensis in West Azarbaijan and Golestan provinces

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj

2-5 SEP., 2006

 

In vitro culture of Meloidogyne javanica on excised roots of tomato

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Three longidorid species  from Iran

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Study on the effect of interaction between root-knot nematode (Meloidogyne javanica) and Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli on nitrogen fixation of kidney-bean(Phaseolus vulgaris cv. COS-16)

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema bicornutum Tallosi, Peters & Ehlers, 1995 (Nematoda, Rhabditida, Steinernematidae) from Iran

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Morphology and molecular characterization of entomopathogenic nematode, Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976  (Nematoda, Rhabditida) strains from the north-west of Iran

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Four species of Hemicycliophora de Man, 1921 from rhizosphere  of vegetation in Tabriz city and it's vicinity

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Some species of criconematids from rhizosphere of vegetation in Tabriz city and it's vicinity

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Five species of entomopathogenic nematodes from Arasbaran forests(East-Azarbaijan) - Iran

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Study on  the effect of marigold (Tagetes sp.) on root-kont nematode, Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood 1949 on two cultivars of tomato under greenhouse conditions

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Study on the life cycle of two entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora at four various tempreture

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Study on the response of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) to various concentrations of entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora (Rhabditida) under laboratory condition

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Some mononchids from different areas

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Study of plasmid profile in Clavibcter mishiganensis subsp. mishiganensis and the effect of plasmid in pathogenesis

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

A known species, Enchodelus macrodorus Thorne, 1939 from Iran with two undescribed species and a review on the position of this genus in phylogeny of Longidoridae

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

First report of developmental stages of Enchodelus veletensis Guerrero, Liébanas & Peña-Santiago, 2007 and sequencing of its 18S rDNA and ITS1 genes

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

New report of five Xiphinema Cobb, 1913 species in Iran based on morphological and molecular characters

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

 

Two undescribed species of  Xiphinema Cobb, 1913 based on their morphology and molecular characters

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Some free-living nematodes from East Azarbaijan and Golestan provinces

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan

24-27AUG., 2008

 

Some plant parasitic nematodes from rhizosphere of sunflower fields of Khoy

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Some Longidorus Micoletzky, 1922 species from northwest of Iran

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

First report of a rare nematode, Ecphyadophora quadralata Corbett, 1964 from Iran and its morphological and molecular characters

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Four nematode species of order Plectida Malakhov, 1962 (free living nematodes) from  Ardebil, East Azarbaijan and Golestan provinces

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

A new species of Trichodorus Cobb, 1913 from Iran

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Identification of two undescribed species of the genus Longidorus Micoletzky, 1922 based on morphological and molecular characters

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Innate immune responses of Leptinotarsa decemlineata and Galleria mellonella to the entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora collected in Iran

Proceedings of the 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology-Turkey

11-15 July , 2010

Subletal impacts of Iranian isolates of Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora on the Colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata

Proceedings of the 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology-Turkey

11-15 July , 2010

Evaluation of pathogenicity of four endemic and four exotic (Irish) populations of entomopathogenic nematodes against bollworm, Helicoverpa armigera under laboratory conditions

 

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Some free living nematodes from East-Azarbaijan and West-Azarbaijan provinces

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

One new and three known species of the genus Aulolaimus (Nematoda: Aulolaimidae) from East Azarbaijan and West Azarbaijan provinces

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Peroxidse variability in six tomato cultivars inoculated with root-knot nematode Meloidogyne javanica under greenhouse conditions

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

New records of six free-living nematodes belonging to Dorylaimida from East Azarbaijan and West Azarbaijan provinces

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Description of a new species of the genus Epacrolaimus from soils of Marand, East Azarbaijan province   

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Three nygolaimid species from soils of northwest Iran

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Five species of Triplonchida from East Azarbaijan and West Azarbaijan provinces

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Clustering of some Iranian populations of Helicotylenchus species using multivariate analysis and determining important characters for species identification

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Nematodes biodiversity of Gurigol Wetland, East Azarbaijan province

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Design of a Nematode Species Identification Software (NEMIDSOFT) case study: Criconemoides (Tylenchida: Criconematidae)

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

In vitro study on the effect of two entomopathogenic nematodes on second stage juveniles and eggs of root knot nematode Meloidogyne javanica

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Identification of plant parasitic nematodes in farmlands and orchards of Ardebil plain

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Some free living nematodes from Arasbaran forests

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Study on the reaction of six tomato cultivars against root-knot nematode Meloidogyne javanica under greenhouse conditions

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Identification of plant parasitic nematodes fauna in rhizosphere soil of vineyards in Urmia

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Comparison of reproduction traits of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) on 16

commercial cultivars, five landraces and three wild species of tomatoes under greenhouse

conditions

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Study on the efficacy of two entomopathogenic nematodes on tomato growth characters

inoculated with root knot nematode, Meloidogyne javanica under greenhouse conditions

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Identification of plant parasitic nematodes in orchard rhizosphere of Marand and suburbs in

East Azarbaijan province, Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Six species of Longidoridea from orchards in Marand and suburbs- East Azarbaijan province,

Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Nematode biodiversity of Gurigol Wetland- East Azarbaijan province Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Diplolaimelloides sp. an undescribed species collected from Uremia lake sediments, West

Azarbaijan province, Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Glauxinema a new member of nematode fauna of Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

68. Viability of second stage juveniles of Heterodera cruciferae exposed to fungal filtrates of

Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia and Humicola grisea

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Screening of 16 commercial cultivars, five landraces and three wild species of tomatoes using

specific primer pairs for detecting the alleles of the Mi-1.2 resistance gene

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

The fungi associated with cabbage cyst nematode (Heterodera cruciferae) from vegetable fields of

Tabriz suburb

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Identification and geographical distribution of fungi on aerial parts of onion in East Azarbaijan

province, Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Design of an online nematode species identification software (Nemidsoft). Case study: Merlinius

Siddiqi, 1970 (Nematoda:Tylenchina)

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

The effect of host and non-host plants root exudates on the rate of cabbage cyst nematode,

Heterodera cruciferae egg hatching under greenhouse conditions

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Two new and six known species of dorylaimid nematodes from East-Azarbaijan, Iran

 

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Three nematode species associated with elm bark beetle from Tabriz, East Azarbaijan province-

Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Effect of entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae on phenoloxidase and protease

activity of hemolymph in Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

The feasibility of biological control of the vegetable serpentine leafminer, (Diptera:

Agromyzidae) Liriomyza trifolii by the entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Comparison of inhibitory effects of different concentrations and inoculation times of two

entomopathogenic nematodes on penetration of root knot nematode Meloidogyne javanica into

tomato plants under greenhouse conditions

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Lethal and sublethal effects of Steinernema carpocapsae on Colorado potato beetle , Leptinotarsa decemlineata

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Introduction of some new endophytic bacteria from Bacillus and Streptomyces genera as

successful biocontrol agents against Sclerotioum rolfsii

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Biological control of white mold disease of bean (Sclerotinia sclerotiorum) using endophytic

bacteria

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Application of endophytic bacteria for biological control of bean anthracnose disease

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Four tylencholaimids from Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

The report of Bunonema reticulatum richters, 1905 from Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

The report of Cacopaurus pestis and Trophotylenchulus asoensis from West Azarbaijan and Kurdistan provinces, Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

Effect of entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae on phenoloxidase activity of hemolymph of Colorado potato beetle (CPB)

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

Co-infection of fig (Ficus carica) with Heterodera fici and Meloidogyne incognita in Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

Effect of some susceptible and resistant tomato cultivars on egg hatching of Meloidogyne javanica and the changes of peroxidase in the cultivars infected with the nematode

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

Determination of cabbage cyst nematode Heterodera cruciferae Franklin, 1945 life cycles in Tabriz vegetable growing fields, Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

Morphological, morphometrical and molecular characterization of cabbage cyst nematode Heterodera cruciferae Franklin, 1945 populations in Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

First report of occurrence the genus Thornia Meyl,1954 from Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj, Iran

27-30 August,

2016

A new species of the genus Epidorylaimus Andrassy, 1986 from Kahaq region, Maragheh- East Azarbaijan province, Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj, Iran

27-30 August,

2016

First report of some free-living nematodes from Maragheh, East Azarbaijan province, Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj, Iran

27-30 August,

2016

New report of Paraxonchium carmenae and P. laetificans from Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj,Iran

27-30 August,

2016

Two new species of the rare genus Nygolaimoides Meyl in Andrassy, 1960 (Nematoda, Dorylaimida, Thorniidae) from Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj, Iran

27-30 August,

2016

Records of fifteen predatory species of Mononchida from Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj, Iran

27-30 August,

2016

Identification of putative parasitism genes of post-infective stages of the cabbage cyst nematode Heterodera cruciferae

Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, Konya, Turkey

5-8 Sept. 2016

 

 

 

 Membership to Scientific Associations

 

Name of Institution/Association

Position Held

Country

Year

Iranian Plant Pathology Society

Member

Iran

1985- Now

Iranian Society of Nematology

Member

Iran

2014-Now

 

 

 

 

 

مدیر داخلی

دکتر لیلا کاشی

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی استادیار گروه گیاه‏ پزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

l.kashibasu.ac.ir
00989183146240
0000-0001-9205-541X

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید اولیا

نماتدشناسی کشاورزی دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

olia100yahoo.com
00989134082921


CURRICULUM VITAE

 

 

 

Name: MAJID OLIA

Academic Position: Associate Professor

Date of Birth: May 28th,1965

Maritual Status: Married, one child

Nationality: Iranian 

Languages known: Persian and English

                                                                                                                                                                        

E-mail: olia100@yahoo.com 

Telephax: ( +98)  38 32324428

 

Academic  Records

Post. Doc.: Nat. Inst. for  Agro – Environ. Science, Tsukuba, Japan. 2007. Resaerch on Nema. Mol. Oper. Taxo. Unit (MOTU)

Ph.D.: Indian Agricultural Research Institute (IARI), India. 1999. 1st Position  &  Divisional Nominee for the   Gold Medal

M.Sc.: Aligarh Muslim University (AMU), India. 1994. 1st Position,  University Gold Medal & P.G. Merit Scholarship

B.Sc.: Isfahan University of  Technology (IUT), Iran. 1990. 1st Position & University  Gold Medal

 

Workshops  Attended         

8th Training Course on Blue-Green Algae, held at Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, Feb. 13-25, 1995.(To be applied against P.P. Nematodes) 

Application of DNA Molecular Markers in Agriculture and Natural Resources, held at Gilan University, Rasht, Iran, by ABRII, Feb. 15-19, 2002

 

Courses Taught

Plant Pathology

Plant Nematology

Advanced Plant Nematology

 

Fellowships Awarded

 

 

Postdoctorate Fellowship, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) , Japan. Dec. 2005 – Sep. 2007

Research Fellowship, Indian National Science Academy, India.Oct. 2003 – Feb. 2004

Ph.D Scholarship, Ministry of Science, Research and Technology, Government of Iran on the basis of Merit Examination.  Sep.1995 – Oct. 99

Post Graduate Merit Scholarship, Vice-Chancellor, Aligarh Muslim University, India. Sep. 1993-Sep. 94

M.Sc Scholarship, Ministry of Science, Research and Technology, Government of Iran on the basis of Merit Examination. Sep.1992 – July 94 

 

International Congresses / Symposia Attended

 

The 15th Annual Meeting  of the Japanese Nematological society. Sep. 13-14, 2006. Kyoto, Japan

The 14th Annual Meeting  of the Japanese Nematological society. Sep. 14-15, 2006. Tsukuba , Japan

XXVII  International Symposium of European Society of Nematologists. June 14 – 18, 2004. Rome, Italy

The 4th  International Iran and Russia Conference, Agriculture & Natural Resources. Sep. 8 -10, 2004. Shahrekord, Iran

The 8th international congress of plant pathology. Feb. 2 - 8, 2003. Christchurch, New Zealand

The 4th  International Nematology Symposium. June 10 - 14, 2001. Moscow, Russia

The 3rd Afro-Asian Symposium of Nematology. April 22 - 26, 1998. Coimbatore, India

 

Publications

 

Olia, M. (1994). Some studies on the morphology of the piegeon pea cyst nematode  (Heterodera cajani). M.Sc. Thesis, AMU, Aligarh, India. 52+iiiv p

 

Olia, M. (1999).Investigations on the potentiality of the fungal bio-agent, Aspergillus niger against root-knot nematode Meloidogyne incognita infecting tomato. Ph.D. Thesis, IARI, New Delhi, India. 70+xi 

 

                                     ================================

Heydari, F. and Olia, M. (2016) Biological control of root-knot nematode, Meloidogyne javanica, using Trichoderme harzianum and vemicompost on tomato. Iranian Journal of Plant Pathology. 52:109-12

Abedi, E., Olia, M. and Shabani, L. (2015) Biological control of  root-knot nematode, Meloidogyne javanica, using Trichoderme harzianum I25 and investigation on the plant defense  compounds fluctuations on tomato. Iranian Journal of Plant Pathology. 51 :413-430

Moktari, F. and Olia, M. (2015) Biological control of  root-knot nematode ,Meloidogyne javanica, using Pochonia chlamidosporium on tomato. Plant Protection. 38:85-104

Alijani, Z., Olia, M. Sharifnabi, B. and Jaimand, K. (2015) Effects of different inoculum densities of root-knot nematode, Meloidogyne javanica on progress of disease and production of secondary compounds in pot marigold, Calendula officinalis. Iranian Journal of Plant Pathology. 51:215-228

Rostami, M. and Olia, M. (2014) Controlling patogenicity of the root-knot nematode (Meloidogyne javanica) using Eisenia foetida-based products in greenhouse condition. Journal of Plant Protection. 30: 42-53

Rostami, M., Olia, M. and Arabi, M. (2014) Evaluation of the effects of earthworm Eisenia foetida-based products on the pathogenicity of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) infecting cucumber. International Journal of Recycingl Organic Waste Agriculture. 3:581-588

Ebnealisamani, F., Olia, M., Fadaei Tehrani, .A. and Jaimand, K. (2014) Effects of root-knot nematode, Meloidogyne javanica, on lemon balm medicinal plant , Melisa officinalis. Plant Protection. 37: 23-35

Musakah, M., Jamali, A., Kodaparast, A. A. and Olia, M. (2014) Incidence of leaf spots, blights, and fruit rots on kiwifruits, Actinidia deliciosa in Guilan province, Iran. Iranian Journal of Plant Pathology. 50:173-181

Sayeddain, F., Olia, M. and Jaimand, K. (2013) Effect of initial density of  Meloidogyne javanica on Salvia officinalis. J. Medicinal Plants and By-products. 1:13-16

Sabet, F.,  Olia, M., Sharifnabi, B, and  Fadaei Tehrani,.A. (2013) Biological control of root-knot nematode , Meloidogyne javanica using four isolates of  Paecilomyces lilacinus infecting tomato. Iranian Journal of Plant Pathology. 49:215-228

Sayeddain, F., Olia, M. and Jaimand, K. (2012) Effects of root-knot nematode,,Meloidogyne javanica on plantain, Plantago major, medicinal plant. Iranian Journal of Plant Pathology. 48:367-369

Abolipoor,  M.,  Olia, M., Fadaei Tehrani,A.,and Kadivar, M. (2012) Reaction of some cucumber cultivars to root-knot nematode, Meloidogyne javanica. Iranian Journal of Plant Pathology. 47:279-291

Namjoo, S.,  Fadaei Tehrani,.A., and Olia, M. (2011) Stydy on the  distribution of the Longidoridae family in pistachio orchards of Kerman province, Iran. Iranian Journal of Plant Pathology.47:83-92

Askarian, H., Sharifnabi, B., Olia, M., Mahdikhani Moghaddam, E., and Akhavan. A. (2009). Identification of Meloidogyne javanica using species specific primers and polymerase chain reaction. J. Sci. & Technol. Journal of Agriculture and Natural Resources. 13:279-289

Olia, M.,  Ahmad, W.,  Araki,  M. and  Minaka, N. (2009) Molecular characterization of some species of the genus Mylonchulus from Japan and comments on the status of the genera Paramylonchulus and Pakmylonchulus. Nematology. 11:337-342

 Olia, M., Ahmad, W., Araki, M. and Minaka, N. (2009) Description of Actus salvadoricus from Japan with comment on the phylogenetic position of the genus Actus based on 18S rDNA sequences. Japanese Journal of  Nematogyl. 38:59-63

Zangeneh, Z., Sharifnabi, B. and Olia, M. (2007) New records of Mucurales from Iran..Rostaniha. 8: 43-66

Choudhary, M., Ahmad, W., Olia, M. and Jairajpuri, (2006) M.S. Description of four new and a known species of Alaimida from Iran. Journal of Nematode Morphology and Systematics. 8:81-90

Olia, M., Choudhary, M., Ahmad, W. and Jairajpuri, M.S. (2004) Studies on Nematodes of the sub-order Nygolaimina (Dorylaimida) from Iran with descriptions of three new  species. International  Journal of  Nematology. 14:91-98

Olia, M., Ahmad, I., Choudhary, M., Ahmad, W. and Jairajpuri, M.S.  (2004) Preliminary report on the soil-inhabiting nematodes from Iran. International  Journal of  Nematology. 14:246-248

Olia, M., Choudhary, M., Ahmad, W. and Jairajpuri, M.S. (2004) Nematodes of the Order Mononchida from Iran with description of Anatonchus kafii  sp. n. International  Journal of  Nematology .14:135-138

Olia, M. and Goswami, B.K.(2000). Dosage optimization and mass culture of the fungal bio-agent, Aspergillus niger against root-knot nematode, Meloidogyne incognita. Indian Journal of  Nematology. 30:124-126

Olia, M. and Goswami, B.K.(2000). Potential of the fungal bio-agent, Aspergillus niger against  root-knot nematode, Meloidogyne incognita infecting tomato. International Journal of  Nematology. 10: 33-36

 

 

 

 

 

 

 Majid  Olia

 

 

 

دکتر ابراهیم پورجم

نماتدشناسی استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

pourjamemodares.ac.ir
00982148292281


باسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

ابراهیم پورجم

شغل

عضو هیات علمی دانشگاه

محل اشتغال

دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیکی

Pourjame@modares.ac.ir

شماره تلفن/تلفن همراه

02148292281

 اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

کاردانی

-

-

کارشناسی

علوم زراعی

شیراز

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی گیاهی

تربیت مدرس

دکتری

نماتد شناسی

تربیت مدرس

 

 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

بیماری سیاهک پنهان گندم در ایران

Bunt of wheat in Iran

رساله دکتری

شکل شناسی و طبقه بندی گونه های جنس Pratylenchus در شمال ایران

Morphological and Systematical Studies on The Genus Pratylenchus  in North of Iran

 

 

 

 

 

جوایز و مدال ها

 

- استاد نمونه کشوری در سال  1390

 

- استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1390

 

- استاد برگزیده کشوری توسط سازمان بسیج علمی کشور در سال 1389

 

- پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1389

 

- اخذ نشان طلایی مدیریت در دانشگاه  1388

 

- جایزه کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس در سال 1383

 

- دانشجوی دکترای نمونه کشوری در سال 1372

 

 

 

زمینه ها و علایق تحقیقاتی

 

- شناسایی و طبقه بندی نماتدها، بخصوص نماتدهای انگل گیاهی.

 

- بیواکولوژی و برهمکنش (تعامل) نماتدها با سایر موجودات زنده.

 

- تعیین خسارت و مدیریت نماتدهای انگل گیاهی

 

 

 

مقالات علمی-پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی (نام نویسنده یا نویسندگان، نام مجله، شماره مجله، سال چاپ، صفحات)

 

کریمی‏پور فرد، ه، پورجم، ا، تنها معافی، ز و صفایی، ن (1398). ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در شرایط گلخانه. مجله گیاهپزشکی، 42: 65-77.

 

 قائمی، ر.، پورجم، ا.، صفایی، ن.، محمودی، س. ب. و مهرابی ر. (1397). ارزیابی مقاومت ارقام چغندر قند به نماتدسیستی در شرایط درون شیشه ای. مجله چغندر قند، 34: 65- 74.

 

باکویی، م، پورجم، ا، محمودی، س. ب. و صفایی، ن. (1395). شناسایی منابع مقاومت به نماتد مولد گره ریشه در چغندرقند. مجله به نژادی نهال و بذر، 32: 244- 231.

 

کریمی‏پور فرد، ه، پورجم، ا، تنها معافی، ز و صفایی، ن (1395). پراکنش نماتد سیستی غلات، Heterodera filipjevi، در مزارع گندم استان اصفهان بر اساس درون‏یابی و ارتباط فاکتورهای آب و هوایی با تراکم جمعیت آن. مجله بیماریهای گیاهی، 52: ۴۱۳-۳۹۹.

 

کمالی، ن.، صاحبانی، ن. و پورجم، ا. (1395). اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعالیت آنزیمهای کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گوجه فرنگی آلوده به نماتود ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici). مجله بیماریهای گیاهی، 52 (1): ۱۳۳-۱۲۵.

 

روشن بخش قنبری، ع.، پورجم، ا. و پدرام، م. (1394). معرفی چهار گونه نماتد انگل گیاهی از استان خوزستان. مجله بیماریهای گیاهی، 51: 445-459.

 

باکویی، م، محمودی، س، ب، پورجم، ا و صفایی، ن. (1393). سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندر قند در شرایط گلخانه. مجله چغندر قند، 30: 157-166.

 

نورانی، س. ل.، محمدی، ا.، صفایی، ن.، جلالی، م.، پورجم، ا.، جهانشاهی افشار، ف. و شمس بخش، م. (1393). بررسی تاثیر دو گونه قارچ نماتدخوار Arthrobotrys oligospora و A. conoidesبر فعالیت لاروهای سن دوم نماتدهای Meloidogyne incognita و M. javanica.مجله گیاهپزشکی، 37: 79-90.

 

عباس زاده، ف، محمدی گل تپه، ا، پورجم، ا.، خراسانی، ا، رضایی دانش، ی و ورما، ا (1392). بررسی خواص آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت ریشه و تریکودرما بر روی قارچ Macrophomina phaseolina درشرایطآزمایشگاهی. فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی، 1: 1-15.

 

حیدری، ر. و پورجم، ا. (1392).کارایی دو گونه از قارچ Pleurotusدر کنترل بیولوژیک نماتد مولد گروه ریشه Meloidogyne javanica.مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی،1: 131-139.

 

علی رمجی ف.، پورجم، ا.، کارگر بیده، ا.و اسکندری، ا. (1391). معرفی سه گونه Nagelusاز ایران.مجلة دانش گیاهپزشکی ایران (مجلة علوم کشاورزی ایران)، 43: 301-312.

 

عتیقی، م.، پورجم، ا. و اخوت، م. (1390). گونه های جنس Filenchus, Andrássy, 1954 در استان خراسان شمالی. مجلة دانش گیاهپزشکی ایران (مجلة علوم کشاورزی ایران)، 42: 261-266.

 

پورجم، ا.، اصغری، ر،علی رمجی، ف. و حیدری، ر. (1390). معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 47: 434-419.

 

پورجم، ا. علی رمجی، ف.، کارگر بیده، ا.، قره خانی، آ. و اسکندری، ا. (1390). معرفی چندگونه از نماتدهای خانواده Dolicodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 47: 147-163.

 

علی رمجی، ف.، پورجم، ا، کارگر بیده، ا. (1389). گونه های زیرراسته Aphelenchina از منطقه جیرفت و کهنوج. مجله بیماریهای گیاهی، 46: 161-178.

 

رفیعی، ص، پورجم، ا. و نیکنام، غ. (1389). شناسایی برخی از نماتدهای مرتبط با درختان میوه در منطقه مغان. مجله حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) مشهد، 24: 69-79.

 

قره خانی، آ.، پورجم، ا، کارگر بیده، ا. (1388).معرفی چند گونه تیلنکید (tylenchid) از استان کرمان. مجله آفات و بیماریهای گیاهی، 77: 95-117.

 

اسکندری، ا، کارگر بیده، ا، پورجم، ا (1388). معرفی سه گونه نماتد غلاف دار (Sheathnematode) از ایران. فصلنامه زیست شناسی جانوری، 1 (3): 1-7.

 

جمالی، س، پورجم، ا، صفایی، ن (1388). ارزیابی کمی خسارت بیماری نوک سفیدی برنج ناشی از نماتد Aphelenchoides besseyiدر شرایط گلخانه و میکروپلاتمجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 47: 291-300.

 

باکویی، م، پورجم، ا و جلالی جواران، م. (1387). تنوع درون گونه ای و ترجیح میزبانی جمعیتهای Pratylenchus vulnus ایران. مجلة علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 15 (6): 198-208.

 

ناصری، ب، پورجم،ا، تنها معافی ز. (1387). معرفی چند نماتد انگل گیاهی از مزارع کلزای کشور. مجله بیماریهای گیاهی، 44: 289-312.

 

حیدری، ر.، پورجم، ا.، تنها معافی، ز. و صفایی، ن. (1387). تعیین درجه میزبانی برخی ارقام سویا نسبت به تیپ غالب نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines HG Type 0) در ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 44: 319-329.

 

سراجی، ع، پورجم، ا، تنها معافی ز. و صفایی، ن. (1387). مطالعه زیست شناسی و دینامیک جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چای (Pratylenchus loosi) در ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 43: 98-115.

 

اسکندری، ا، کارگر بیده، ا، پورجم، ا و علیزاده ع. (1387). مروری بر وضعیت Mesocriconema در ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 43: 200-218.

 

قره خانی، آزاده، پورجم، ا، کارگر بیده، ا. (1387). معرفی چند نماتد انگل گیاهی بالاخانواده Criconematoidea و خانواده Longidoridae از باغات کرمان. مجله بیماریهای گیاهی، 43: 372-397.

 

علی رمجی، ف.، پورجم، ا، کارگر بیده، ا. (1386). گونه های جنس HelichotylenchusSteiner, 1945 در منطقه جیرفت و کهنوج. مجله بیماریهای گیاهی، 42: 473-489.

 

اسکندری، ا، کارگر بیده، ا، پورجم، ا و علیزاده ع. (1386). معرفی سه گونه از خانواده Criconematidae در ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 42: 539- 556.

 

جمالی، س، پورجم، ا، علیزاده ع. و علی نیا، ف (1385). مقایسه روشهای مختلف تلقیح با Aphelenchoides besseyi عامل بیماری نوک سفیدی برگ برنج در بیماریزایی. مجله بیماریهای گیاهی،  42 (4): 687- 701.

 

جهانشاهی، ف، پورجم، ا. و خیری، ا. (1385). تیلنکیدهای مرتبط با درختان در باغات جیرفت و شرح چهار گونه جدید برای فون نماتدهای ایران. مجلة علوم کشاورزی ایران، 37: 529-542.

 

جمالی، س، پورجم، ا.، خیری، ا. و دامادزاده، م (1384). نماتدهای راسته Tylenchida در مزارع گندم اصفهان. مجلة علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 12: 115- 125.

 

علوی ع.، محمدی گلتپه، ا، ارزانی، ک و پورجم، ا. (1384 چاپ 1385). بررسی منابع مختلف کربن و ازت بر رشد رویشی قارج خوراکی شاه صدف {Pleurotuseryngi (DC: Fr.) Quel.}. مجله علوم آب و خاک، 19: 174-181.

 

پورجم، ا. و نساج حسینی س. م. (1384). پیدایش (Coob, 1893) Thorne, 1949 Radopholus similis در ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 41 (2): 304-305.

 

محمدی گلتپه، ا، آصف، م، پورجم، ا و رضایی دانش، ی (1383). معرفی شش گونه از جنس Agaricus در ایران. رستنیها، 5: 77-87.

 

جمالی، س، پورجم، ا.، خیری، ا. و دامادزاده، م (1383). معرفی سه گونه نماتد از خانوادة Criconematidae در مزارع غلات استان اصفهان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 8 (1): 223-235.

 

جمالی، س، پورجم، ا.، خیری، ا. و دامادزاده، م (1382). گونه های جنس Aphelenchoidesجمع آوری شده از مزارع غلات استان اصفهان.مجله بیماریهای گیاهی، 38: 17- 32.

 

پدرام فر، ح، پورجم، ا. و خیری، ا. (1381). شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع برنج استان گیلان. مجله بیماریهای گیاهی، 37: 285-302.

 

قنبرنیا، ک، خیری، ا. و پورجم، ا. (1379). شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه گرگان مجلة علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 4: 59- 71.

 

پورجم، ا.، خیری، ا.، گرارت، ای و علیزاده، ع (1378). وجود تغییرات در دو گونه نماتد Pratylenchus thorneiو P. neglectusجمع آوری شـده از ایـران. مجلـه بیمـاریهـای گیـاهی، 35: 47 – 70.

 

محمدی، ا. و پورجم، ا. (1373). مقایسه عملکرد سویه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای برای کاشت در سطح تجاری. مجله پژوهش و سازندگی، 24: 60 - 64.

 

محمـدی، ا. و پـورجم، ا. (1373). ارزش غـذایـی قارچ خوراکی. مجله پژوهش و سازندگی، 22: 55-64.

 

Heydari, F., Gharibzadeh, F., Pourjam E. and Pedram M. (2019). New and known species of the genus Pungentus Thorne & Swanger, 1936 (Dorylaimida, Nordiidae) from Iran. Journal of Helminthology, Accepted

 

Roshan-Bakhsh, A., Pourjam, E., Ayyari, M. and Pedram, M. (2019). Biocontrol properties of some agricultural waste extracts on three nematode species in in vitro and in vivo conditions. Nematology, 21: Accepted.

 

Mirzaie Fouladvand, Z., Pourjam, E., Kanzaki, N., Giblin-Davis, R. M. and Pedram, M. (2019). Basilaphelenchus gorganensis n. sp. (Aphelenchoidea, Tylaphelenchinae) from wood from northern Iran. Forest Pathology, 49:e12490 https://doi.org/10.1111/efp.12490.

 

Mirzaie Fouladvand, Z., Pourjam, E., Kanzaki, N., Giblin-Davis, R. M. and Pedram, M. (2019). Description of Basilaphelenchus brevicaudatus n. sp. (Aphelenchoidea: Tylaphelenchinae) from a dead forest tree in northern Iran. Nematology, 21: 147-158.

 

Jahanshahi- Afshar, F, Pourjam, E. and Pedram, M. (2019). New morphological observations on Neolobocriconema serratum (Khan & Siddiqi, 1963) Mehta & Raski, 1971 (Rhabditida: Criconematidae). Nematology, 21: 419-434.

 

Aliramaji, F., Miraeiz, E., Pourjam, E., and Heydari, R. (2019). Molecular and morphological characterisation of Cryptaphelenchus baujardi n. sp. (Nematoda: Ektaphelenchinae), a new species based on two populations from Iran. Nematology, 21: 45–56.

 

Aliramaji, F., Pourjam, E., Alvarez-Ortega, S., Jahanshahi Afshar, F. and Pedram, M. (2018). Description of Aphelenchoides giblindavisi n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae), and Proposal for a New Combination. Journal of Nematology, 50 (3): 437-452.

 

Panahandeh, Y., Abolafia J., Pourjam, E., Giblin-Davis, R. M., Jahanshahi- Afshar, F, and Pedram, M. (2018). Morphological and Molecular Characterization of Labrys filiformis n. sp. (Rhabditida: Tylenchidae) from Iran. Journal of nematology. 50: 343-354.

 

Gharibzadeh, F, Pourjam, E. and Pedram, M. (2018). Description of Longidorus azarbaijanensis n. sp. (Dorylaimida: Longidoridae) from Iran. Journal of nematology, 5o: 207-208.

 

Pedram, M., Kanzaki, N, Giblin-Davis, R. M. and Pourjam, E. (2018). A molecular phylogenetic approach for unravelling the taxonomic status of Basilaphelenchus persicus n. gen., n. sp. (Aphelenchoididae: Tylaphelenchinae). Nematology, 20: 567-582.

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E., Ye, W., Castillo P. and Pedram, M. (2018). Description and molecular phylogeny of Ditylenchus gilanicus n. sp. (Nematoda: Anguinidae) from northern forests of Iran. European Journal of Plant Pathology, 152: 735–746.

 

Nourani, S. L., Mohammadi Goltapeh, E., Safaie, N., Jalali Javaran, M. and Pourjam, E. (2018). Enhancing the pathogenicity of Arthrobotrys conoides and A. oligospora against Meloidogyne javanica by transferring of protease (Ac1) gene and evaluation of antagonistic capability of transgenic isolates. Biological Control. 122: 127-135.

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E. and Pedram, M. (2018). Paurodontella gilanica n. sp. (Nematoda: Sphaerularioidea) from Iran. Nematology, 20: 471-482.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E., Roshan-Bakhsh, A. and Pedram, M. (2018). First record of the genus Sakia Khan, 1964 (Nematoda: Tylenchidae) from Iran, with proposal of Sakia arboris n. sp. Nematology, 20: 449-460.

 

Konani. E., Panahandeh, Y., Pourjam, E. Álavares-Ortega, S. and Pedram, M. (2018). Two rare species of tylenchids, Discotylenchus biannulatus n. sp. And Labrys chinensis Qing & Bert, 2018 (Nematoda: Tylenchidae) from western Iran. Zootaxa, 4413 (2): 260–270.

 

Mobasseri, M., Pourjam, E. and Pedram, M. (2018). Morphological and molecular characterisation of Aphelenchoides primadentus n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) from northern Iran. Nematology, 20: 97-109.

 

Pedram, M., Solymanzadeh, M., Pourjam, E. and Mobasseri M., (2018). Observations on Malenchus geraerti n. sp. (Rhabditida: Tylenchidae), a morphological and molecular phylogenetic study. Zootaxa, 4369 (3): 406–418.

 

Karimipour Fard, H., Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaie, N. (2018). Assessment of yield loss of wheat cultivars caused by Heterodera filipjevi under field conditions. Journal of Phytopathology, 166: 299–304.

 

Karimipour Fard, H., Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaie, N. (2017). Cereal Cyst Nematode, Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) in Wheat Fields of Chaharmahal va Bakhtiari Province, Iran and Its Distribution Based on Interpolation by Geographic Information System. Journal of Agricultural Sience and Technology, 19: 1185-1196.

 

Mobasseri, M., Pourjam, E. and Pedram, M. (2017). A New Species of the Rare Genus Anguillonema Fuchs, 1938 (Nematoda: Hexatylina, Sphaerularioidea) with Its Molecular Phylogenetic Study. Journal of Nematology, 49(3): 286–294.

 

Pedram, M., Roshan-Bakhsh, A., Pourjam, E., Atighi, M. R., Decramer, W. and Bagheri, A. (2017). Additional data on Iranian trichodorids (Triplonchida: Trichodoridae) and first record of a rare species, Trichodorus variabilis Roca, 1998. Nematology, 19: 121-129.

 

Mobasseri, M., Pedram, M., Pourjam, E. and Bertozzi T. (2017). Description of a new species of seed-gall nematode, Anguina obesa n. sp. (Nematoda: Anguinidae) from northern Iran, and its phylogenetic relations with other species and genera. Europian Journal of Plant Pathology, 148: 423–434.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E. and Pedram, M. (2016). Data on Some Species of the Genus Coslenchus Siddiqi, 1978 (Rhabditida, Tylenchidae) from Iran. Journal of Nematology, 48 (4): 268–279.

 

Solymanzadeh, M., Pedram, M., Pourjam, E. and Álvarez-Ortega S. (2016). Description of Lelenchus brevislitus n. sp. (Nematoda: Tylenchidae), an example of a cryptic species from Iran and its phylogenetic relationships with other species in the family. Nematology, 18: 987-998.

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E., Alvarez-Ortega, S., Lie´banas, G., Atighi, M. R. and Pedram, M. (2016). Discopersicus n. gen., a New Member of the Family Tylenchidae  Orley, 1880 with Detailed SEM Study on Two Known Species of the Genus Discotylenchus Siddiqi, 1980 (Nematoda; Tylenchidae) from Iran. Journal of Nematology, 48 (3): 214–221.

 

Roshan-Bakhsh, A., Pourjam, E. and Pedram, M. (2016). Description of Longidorus perangustus sp. n. (Dorylaimida: Longidoridae), an amphimictic species from Iran. Europian Journal of Plant Pathology, 144: 581–594.

 

Konani. E., Pourjam, E. and Pedram, M. (2016). Morphological and molecular characterization of Leptonchus granulosus Cobb, 1920 (Dorylaimida: Leptonchidae) from Iran. Journal of Crop Proection, 5 (2): 169-177.

 

Miraeiz, E., Heydari, R., Aliramaji, F., Pourjam, E., Pedram, M. and Atighi, M. R. (2016). New morphometric ranges for Bursaphelenchus willibaldi Sch€onfeld et al. 2006 (Nematoda: Parasitaphelenchidae) from Iran. Forest Pathology, 46: 29–34

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E., Atighi M. R. and Pedram, M. (2015). Atetylenchus minor n. sp. (Tylenchina: Tylenchidae) and data on two other species of the family. Nematology, 17: 981-994.

 

Ghaemi, R., Pourjam, E., Álvarez-Ortiga, S., Pedram, M. and Atighi, M. R. (2015). A curious nematode, Diploscapteroides persicus n. sp. (Nematoda: Rhabditida: habditomorpha), from Iran with a note on the status of the male genitalpapillae. Nematology, 17: 1045-1056.

 

Pedram, M. Pourjam, E., Atighi, M. R. and Panahandeh, Y. (2015). Further Studies on Soil Nematode Fauna in North Western Iran with the Description of One New Species. Journal of Nematology, 47(2): 148–152.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E., Aliramaji, F., Atighi, M. R. and Pedram, M. (2015). First Record of Three Known Species of the Family Tylenchidae Örley, 1880 (Nematoda: Tylenchina) from Iran with New Morphological and Molecular Data. Journal of Agricultural Sience and Technology, 17: 1903-1918.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E., Aliramaji, F. and Pedram, M. (2015). Data on some members of the family Tylenchidae (Nematoda: Tylenchina) from Iran. Biologia, 70 (10): 1376 – 1387.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Ghaemi R., Bert, W and Pedram, M. (2015). An aberrant nematode, Baldwinema n. gen. (Nematoda: Panagrolaimomorpha: Panagrolaimidae), from Iran with description of three new species. Nematology, 17: 877-896.

 

Kamali, N., Pourjam, E. and Sahebani, N, (2015). Elicitation of defense responses in tomato against Meloidogyne javanica and Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici wilt complex. Journal of Crop Protection, 4: 29-38.

 

Mirzaei, S., Pourjam E. and Pedram M. (2015). New data and molecular characterisation of two populations of Xiphinema ingens Luc & Dalmasso, 1964 (Nematoda: Longidoridae) from Iran. Nematology, 17: 125-138.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Atighi, M. and Panahandeh, Y. (2015). Further Studies on Soil Nematode Fauna in North Western Iran with the Description of One New Species. Journal of Nematology, 47(2): 148–152.

 

Talezari, A. Pourjam, E., Kheiri1, A., Liébanas, G., Aliramaji, F., Pedram, M. and Atighi, M. R. (2015). Rotylenchus castilloi n. sp. (Nematoda: Hoplolaimidae) a new species with long stylet from northern Iran. Zootaxa, 3931 (1): 088–100.

 

Bakooie, M., Pourjam, E., Mahmoudi, S. B., Safaie, N. and Naderpour, M. (2015). Development of an SNP Marker for Sugar Beet Resistance/Susceptible Genotyping to Root-Knot Nematode. Journal of Agricultural Sience and Technology, 17: 443-454.

 

Nourani, S. L., Mohammadi-Goltapeh, E., Safaie, N., Jalali-Javaran, M., Pourjam, E., Shams-Bakhsh, M., and Jahanshahi Afshar, F. (2015). The effects of Arthrobotrys oligospora and Arthrobotrys conoides culture filtrates on second stage juvenile mortality and egg hatching of Meloidogyne incognita and Meloidogyne javanica. Journal of Crop Protection, 4: 667-674.

 

Aliramaji, F. Pourjam, E., Álvarez-Ortega S., Atighi, M. and Pedram, M (2015). Description of Ektaphelenchoides caspiensis n. sp. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran. Nematology, 17: 169-177.

 

Aliramaji, F., Pourjam, E., Álvarez-Ortega S., Pedram, M and Atighi, M. (2015). Rotylenchus dalikhaniensis n. sp. (Nematoda: Hoplolaimidae), a monosexual species recovered from the rhizosphere of Ruscus hyrcanus Woronow in Mazandaran province, northern Iran. Nematology, 17: 67-77.

 

Aliramaji, F. Pourjam, E., ATIGHI M. R, Karegar, A. and PEDRAM, M. (2014). First report of the genus Devibursaphelencus Kakuliya, 1967 (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran with morphological and molecular characterization of D. kheirii sp. n. Nematology, 16: 1069-1078.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Ghaemi R., Pedram, M., Liebanas, G., Cantalapiedra-Navarrete, C., Castilo, P. and Palomares-Rius, J. (2014). Description of Rotylenchus arasbaranensis n. sp.from Iran with discussion on the genus Plesiorotylenchus Vovlas, Castillo and Lamberti 1993 (Nematoda: Hoplolaimidae). Nematology, 16: 1019 – 1045.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E., Atighi, M. R. and Pedram M. (2014). Morphological and molecular characterization of three species of the genus Pratylenchoides Winslow, 1958 (Tylenchina, Pratylenchoidinae) from Iran. Journal of Crop Proection, 3: 691-709.

 

Moosavi, M. R. Aliramaji, F., Pourjam, E. and Pedram, M. (2014). Occurrence of Sheraphelenchus entomophagus Nickle, 1970 (Nematoda, Aphelenchoidinae) in Iran and its molecular phylogenetic analysis, with proposal for Japanema gen. n. International Journal of Nematology, 24: 81-86.

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E., Atighi, M. R. and Pedram, M. (2014). Molecular and morphological characterization of Ektaphelenchoides reuhmi sp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from South-western Iran. Russian Journal of Nematology, 22: 31-38.

 

Ghorbanzad, H., Heydari, R. and Pourjam, E. (2014). Description of some plant parasitic nematodes from fruit orchards of West Azerbayjan, Iran. Journal of Crop Proection, 3 (3): 397-411.

 

Esmaili, M., Heydari, R., Pourjam, E. and Atighi, M. R. (2014). Molecular and morphological characterization of Ektaphelenchoides fuchsi n. sp. (Nematoda; Ektaphelenchinae) from western Iran. Zootaxa, 3846 (3): 430–438.

 

Aliramaji, F., Pourjam, E., Atighi M. R, YE, W., Roshan-Bakhsh, A. and Anderam, M. (2014). Description of Ektaphelenchoides poinarisp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran with a diagnostic key and compendium to the species of the genus Ektaphelenchoides Baujard, 1984. Russian Journal of Nematology, 22 (1): 11–22.

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E., Pedram, M., Siddiqi, M. R. and Atighi, M. R. (2014).Description of Abursanemairanicum n. gen., n. sp. (Nematoda: Hexatylina, Spha­erularioidea) from Iran and its phylogenetic relationships. Zootaxa, 3826 (2): 301–314.

 

Pedram, M., Pourjam, E., (2014).Description of Trichodorus iranicus sp. n. (Diphtherophorina, Trichodoridae) from Iran. Zootaxa, 3795 (4): 431–440.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E. and Pedram, M. (2014). Four New Tylenchids (Tylenchina: Nematoda) for Nematode Fauna of Iran. Journal of Agricultural Sience and Technology, 16: 461-477.

 

Panahandeh, Y and Pourjam, E. (2014). Some belonolaim species (Nematoda, Dolichodoridae) from Sabalan region, northwest of Iran. Journalof Crop Proectiont., 3 (1): 13-20

 

Jahanshahi- Afshar, F, Pourjam, E. and Kheiri, A. (2014). New Record of two species belonging to superfamily Sphaerularioidea (Nematoda: Tylenchida) from Iran. Journal of Crop Proection, 3 (1): 59-67

 

Roshan-Bakhsh, A., Pourjam, E., Pedram, M., Robbins R. T. and Decraemer, W. (2014). Description of Xiphinema castilloi sp. n. (Dorylaimida: Longidoridae) from Iran with its phylogenetic study. Nematology, 16: 359-368.

 

Bakhshi-Amrei, Sh. Pedram, M., Pourjam, E., Elshishka M. and Peneva, V. (2013). New data on Longidorus aetnaeus Roca, Lamberti, Agostinelli and Vinciguerra, 1986 (Nematoda: Longidoridae) from Iran and Ajaria, Georgia. Systematic Parassitology, 85: 173–187.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Pedram, M., Ye, W. and R. T. Robbins. (2013). Molecular and morphological characterization of Ektaphelenchoideskelardashtensissp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from northern Iran. Russian Journal of Nematology, 21: 23-30.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Kanzaki, N., Ggiblin-Davis R. M., Tandingan De Ley I, Mundo-Ocampo, M. and Pedram M. (2013). Description of two new species of diplogastrid nematodes (Rhabditida: Diplogastridae) from Iran.Journal of Nematode Morphology and Systematics, 17: 113-129.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Pereira, T. J., Okhovvat, S. M., Alizada, B. A., Mundo-ocampo, M. and Baldwin, J. (2013). Redescription of Filenchus annulatus (Siddiqui & Khan, 1983) Siddiqi, 1986 based on specimens from Iran with contributions to the molecular phylogeny of the family Tylenchidae. Nematology, 15: 129-141.

 

Asghari, R., Pourjam, E., Heydari, R., E. Tanha Maafi Z.and Latifi A. M. (2013). Heterodera zeae in Afghanistan. AustralianPlant Diseas Notes, 8: 93-97.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Pedram, M., Ye, W. and R. T. Robbins. (2013). Molecular and morphological characterization of Ektaphelenchoidesandrassyi sp. n. (Rhabditida: Aphelenchoididea) from northern Iran. Journal of Nematode Morphology and Systematics, 16: 17-23.

 

Majd Taheri, Z., Tanha Maafi, Z., Subbotin, S. A., Pourjam, E. and Eskandari, A. (2013). Molecular and phylogenetic studies on Pratylenchidae from Iran with additional data on Pratylenchus delattrei, Pratylenchoides alkani and two unknown species of Hirschmanniella and Pratylenchus. Nematology, 15: 633-651.

 

Jamali, S., Pourjam, E., Alizadeh, A. and Alinia, F. (2012). Determining the relationship between population density of white tip nematode and rice yield. Journal of Agricultural Sience and Technology, 14: 195-203.

 

Pedram, M., Pourjam, E. and Vinciguerra, M. T. (2012). Description of a new species of the rare genus Epacrolaimus Andrássy, 2000 (Dorylaimida, Aporcelaimidae) and new data on male of Paraxonchium laetificans Andrássy, 1956 (Dorylaimida, Paraxonchiidae) from Iran. Zootaxa, 3327: 53-61.

 

Asghari, R., Pourjam, E., Heydari, R. and Qi Zhao, Z. (2012). Laimaphelenchus persicus n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) from Iran. Zootaxa, 3023: 59-67.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Atighi, M. R., Ye, W. and Houshmand, A. (2012). Description of Ektaphelenchoides sylvestris sp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran. Annales Zoologici, 62: 325-329.

 

Ghaemi, R., Pourjam, E., Atighi, M. R., Pedram, M., KARSSEN2 G. (2012). First record of the genus Discotylenchus Siddiqi, 1980 (Nematoda: Tylenchidae) from Iran, with description of one new and data on two known species,Zootaxa 3493: 72–82.

 

Asghari, R., Pourjam, E., Mohammadi Goltapeh, E. and Latifi A. M. (2012). Plant parasitic nematodes from Afghanistan with discussion on the taxonomic status of Nagelus neohexagrammus (Ivanova, 1978) Kapoor, 1983 (Nematoda: Dolichodoridae). Journal of Agricultural Sience and Technology, 14: 1397-1404.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Pedram, M., Ye, W. and R. T. Robbins. (2012). Molecular and morphological characterisation of Ektaphelenchoideshunti sp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from North of Iran. Russian Journal of Nematology, 20: 37-44.

 

Pedram, M., Pourjam, E. and Peña-Santiago, R. (2012). Description of Caveonchus ferrisae (Dorylaimida: Leptonchidae) from northern Iran with conclusion on its taxonomic position. Journal of Nematode Morphology and Systematics, 15: 33-40.

 

Ghaemi, R., Pourjam, E., Pedram, M., Robbins, R. T., Ye, W. and Decraemer, W. (2012). Morphological and molecular characterisation of Xiphinema zagrosense sp. n. (Dorylaimida: Longidoridae) from Zagros Mountains. Nematology, 14: 445-455.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Namjou, S., Atighi M. R., Cantalapiedra-Navarrete, C., Liébanas, G., Palomares-Rius, J. E. and Castillo, P. (2012). Molecular and morphological characterisation of Paralongidorus iranicus n. sp. and Paralongidorus bikanerensis (Lal & Mathur, 1987) Siddiqi, Baujard & Mounport, 1993 (Nematoda: Longidoridae) from Iran. Nematology, 14: 427-443.

 

Asghari, R., Pourjam, E., Heydari, R., Zhao, Z., and Aliramaji, F. (2012). Tripylina gorganensisn. sp. (Triplonchida: Tripylidae) from northern Iran. Zootaxa, 14: 613-621.

 

Heydari, R., Tanha-Maafi, Z. and Pourjam, E. (2012). Yield loss caused by soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran. Nematology, 14: 589-593.

 

Pedram, M., Pourjam, E., G., Palomares-Rius, Houshmand, A., Cantalapiedra-Navarrete, C. and Castillo, P. (2012). Molecular and morphological characterisation of Xiphinema granatum n. sp. and Longidorus pisi Edward, Misra and Singh, 1964 (Dorylaimida: Longidoridae) from Iran. Nematology, 14: 427-443.

 

Bakooie, M., Pourjam E. and Jalali Javaran, M. (2012). Investigation on Iranian Pratylenchus vulnus Populations by Morphological and Molecular Marker (RAPD- PCR). International Journal of Agricultural Technology, 8: 219-231.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Robbins, R. T., Ye, W. Atighi, M. R. & Decraemer, W.  (2012). Morphological and molecular characterization of Xiphinema mazandaranense n. sp. (Dorylaimida: Longidoridae), a new member to X. pyrenaicum species complex. Nematology, 14: 109-119

 

Pedram, M., Pourjam, E. and Peña-Santiago, R. (2012). New data of two rare species of the family Aulolaimoididae (Dorylaimida) from Iran. Nematologia Mediterranea, 40: 11-18.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Ye, W., Atighi M. R., Robbins, R. T. and Ryss, A. (2011). Description of Bursaphelenchus mazandaranense sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae) from Iran. Russian Journal of Nematology, 19: 121-129.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Robbins, R. T., Ye, W. and PEÑA-SANTIAGO R. (2011). Description of Rhyssocolpus vinciguerrae sp. n. (Dorylaimida, Nordiidae) from Iran and the first molecular study of this genus. Nematology, 13: 927-937.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Pedram, M., Cantalapiedra-Navarrete, C., Palomares-Rius, J. E. and Castillo, P. (2011). Molecular and morphological characterisations of two new Rotylenchus species from Iran Nematology, 13: 951-964.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Robbins, R. T, Ye, W. and PEÑA-SANTIAGO R. (2011). Description of one new and new data of two known species of the genus Enchodelus Thorne, 1939 (Dorylaimida, Nordiidae) from Iran. Nematology, 13: 729-740

 

Pedram, M., Pourjam, E., and Vinciguerra, M. (20011) "Description of Dorylaimoides alborzicus sp. n. (Dorylaimida: Nematoda) from Iran and updating of the compendium and key to the species of Dorylaimoides. Zootaxa, 3022: 58-68.

 

Ghahfarokhy, M. R., Goltapeh, E. M., Pourjam, E., Pakdaman, B. S., Modarres Sanavy, S. A. M. and Varma, A. (2011). Potential of mycorrhiza-like fungi and Trichoderma species in biocontrol of Take-all Disease of wheat under greenhouse condition. Journal of Agricultural Technology, 7(1): 185-195.

 

Pourjam, E., Pedram, M., Vinciguerra, T. and Robbins, R. T. (2010). Enchodelus decraemerae n. sp and Enchodorus dolichurus Vinciguerra, 1976 (Dorylaimida: Nordiidae), two rare species from Iran.Russian Journal of Nematology, 18: 191-197.

 

Nassaj-Hosseini, S. M. N, Pourjam, E. andGoltapeh, E. M. (2010). Synergistic studies on intraction of nematode-fungal system of tea plant in Iran. International Journal of Agricultural Technology, 6: 4867-496.

 

Heydari, R., Pourjam, E., Tanha-Maafi, Z. and Safaii, N. (2010). Comparative host suitability of common bean cultivars to the soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran. Nematology, 12: 335-441.

 

Eskandari, A., Karegar, A., Pourjam, E., Van Den Berg, E. and Tiedt, L. R. (2009). Additional data on some poorly known species of Criconemoides Taylor, 1936 (Nematoda: Criconematidae). Nematology, 12: 505-518.

 

Palizi P., Mohammadi Goltapeh, E. M, Pourjam, E. and Safaie N. (2009). Potential of oyster mushrooms for the biocontrol of sugar beet nematode (Heterodera schachtii). Journal of Plant Protection Research, 49: 27-33.

 

Jamali, S., Pourjam, E., Alizadeh, A. and Alinia, F. (2008). Reproduction of white tip nematode (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942) in different monoxenic cultures. Journal of Agricultural Sience and Technology, 10: 165-171.

 

Moosawi-Jorf S. A., Alizadeh A, Farrokhi-Nejad R, and Pourjam, E. (2007). Ultrastructural studies on penetration sites of Neovossia indica, the partial bunt agent of wheat. Pakestanian Journal of Biological science, 10: 2130-2139.

 

Jamali, S., Pourjam, E., Alizadeh, A. and Alinia, F. (2006). Incidence and distribution of Aphelenchoides besseyi in rice areas in Iran. Journal of Agricultural Technology 2: 337-344.

 

Pourjam, E., Karegar, A. Ali-Ramaji, F. And Jahanshahi, F. (2006). Nematodes associated with Pistachio and Almond in Iran. ACTA HORTICULTURE, 726: 659-669.

 

Heydari, R., Pourjam, E. and Mohammadi Goltapeh, E. (2006). Antagonistic Effect effect of some species of Pleurotus on the root-knot nematode, Meloidogynejavanica In vitro. Plant Pathology Journal 5(2): 173-177.

 

Pourjam, E. and Bert, W. (2005). Aprutides guidettii Scognamiglio, 1974 (Nematoda: Aphelenchina) and Subanguina picridis (Kirjanova, 1944) Berzeski, 1981 (Nematoda: Anguinidae) from Iran. Journal of Agricultural Sience and Technology, 8: 331-342.

 

Kheiri, A., Borhani, Aokhovat, M., and Pourjam, E. (2002). Intraction beween root lesion nematode Pratylenchud vulnus and two species of Fusarium on growth and development of maple seedlings. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 67/3: 703-706.

 

Pourjam, E., Geraert, E, and Alizadeh, A. (2000). Some Pratylenchids from Iran. Nematology, 2: 855-869.

 

Pourjam, E., Moens, M. Waeyenberge, L., and Geraert, E. (1999). Morphpological, Morphometrical and Mulecular study of Pratylenchus coffeae and P. loosi (Nematoda: Pratylenchidae). Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 64 (3a): 391-401.

 

Pourjam, E., Kheiri, A., and Geraert, E. (1997). The Genus Pratylenchus Filip’jev, 1936 (Tylanchida: Pratylenchidae) from north of Iran. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 62/3a: 741-756.

 

 

 

فهرست مقالات ارائه شده در مجامع علمی معتبر داخلی و خارجی (نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام کنگره، سال برگزاری، صفحات)

 

پورجم، ا. (1368). پیدایش قارچ Tilletia triticoidesدرایران. خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 126.

 

پورجم، ا. و محمدی، ا. (1374). تأثیر درجه حرارت بر روی بیماریزایی و تولید مثل دو گونه نماتد قارچ خوار. خلاصه مقالات اولین سمپوریوم قارچ خوراکی ایران، صفحه 10.

 

 محمدی، ا. و پورجم، ا. (1374). فرمولاسیون کمپوست برای تولید قارچ خوراکی دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطح تجاری. خلاصه مقالات اولین سمپوریوم قارچ خوراکی ایران، صفحه 12.

 

 محمدی، ا. و پورجم، ا. (1374). بیماری سوختگی قارچ خوراکی دکمه ای (Agaricus bisporus) در ایران. خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 389.

 

 پورجم، ا.، خیری، ا.، گرارت، ای و علیزاده، ع (1377). تغییرات در دو گونه نماتد Pratylenchus thorneiو P. neglectusجمع آوری شده از ایران. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 316.

 

 پورجم، ا.، خیری، ا.، گرارت، ای و علیزاده، ع (1377). Hirschmaniella anchoryzaeوAprotides  guidettiiدو گزارش جدید برای ایران. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 317.

 

 پورجم، ا.، خیری، ا.، گرارت، ای و علیزاده، ع (1377). پیدایش چند گونه Pratylenchusدرایران. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 318.

 

 قنبرنیا، ک، خیری، ا. و پورجم، ا. (1377). شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه گرگان و ورامین. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 115.

 

 پدرامفر، ح، خیری، ا. و پورجم، ا. (1377). پیدایش نماتد Heterodera oryzaeدر مزارع برنج استان گیلان و مطالعه خصوصیات ظاهری و مرفومتری آن. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 87.

 

 پورجم، ا.، کریمی م و خیری، ا. (1379).  Serratula latifoliaیک میزبان جدید برای افراد خانوادة Anguinidae. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 187.

 

سراجی، ع، پورجم، ا. و خیری، ا (1379). شناسایی نماتدهای انگل گیاهان مهم زراعی منطقة سیستان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 389.

 

 برهانی، ع، خیری، ا، اخوت، م، پورجم ا و اشتیاقی ح (1379). اثرات متقابل نماتد مولد زخم Pratylenchus vulnus، با قارچ Fusarium oxsysporumدر گیاه جنگلی افرا پلت. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 166.

 

 برهانی، ع، خیری، ا، و پورجم ا (1379). افرا پلت و شیردار دو میزبان جدید برای نماتد مولد زخم  Pratylenchus vulnus. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 358.

 

 برهانی، ع، خیری، ا، و پورجم، ا (1379). تکثیر نماتد مولد زخم ریشه Pratylenchus vulnus.درمحیط کشت دیسک هویج و به منظور تهیه مایع تلقیح و استفاده از آن برای اثبات بیماریزائی در افراپلت. خلاصه مقالات اولین کنگره بیوتکنولوژی کاربردی ایران. صفحه 104.

 

 برهانی، ع، خیری، ا، و پورجم، ا (1379). بررسی علت ضعف و مرگ و میر نهالهای افراپلت و شیردار در نهالستان شرکت نکاچوب و روشهای کنترل آن. خلاصه مقالات دومین اجلاس بین المللی جنگل و صنعت. صفحه 22.

 

جمالی، س، پورجم، ا، خیری، ا و دامادزاده، م (1381). شناسایی فون نماتدهای راسته تیلنکیدا در غلات مهم استان اصفهان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة

 

 حیدری، ر، پورجم، ا و محمدی، ا (1382). بررسی میزان و نحوه نماتدکشی گونه های قارچ Pleurotus روی نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica. سومین همایش ملی توسعه ی کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده ی بهینه از کود و سم در کشاورزی. صفحه 392.

 

 حیدری، ر، ضیائی، م، و پورجم، ا (1382). بررسی اثر نماتدکشی دو نوع کود حیوانی روی نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاهی. سومین همایش ملی توسعة کاربرد مواد بیولوژیک و استفادة بهینه از کود و سم در کشاورزی. صفحه 359.

 

 جهانشاهی، ف، پورجم، ا (1382). تیلنکیدهای مرتبط با خرما در استان کرمان. خلاصه مقالات نهمین همایش خرما. صفحات 31 و 32.

 

 نساج حسینی، م، پورجم، ا.، علیزاده ع و سراجی، ع (1383). برهمکنش نماتد مولد زخم ریشه و دو گونه قارچ ساکن ریشه چای. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 317.

 

 نساج حسینی، م، پورجم، ا، علیزاده ع و سراجی، ع (1383). شناسایی دو گونه نماتد انگل خارجی در رایزوسفر گیاه چای در استان گیلان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.صفحة 318.

 

 حیدری، ر، پورجم، ا و محمدی گلتپه، ا (1383). کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) روی گوجه فرنگی توسط کمپوست حاصل از دو گونه قارج خوراکی صدفی. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 246.

 

 حیدری، ر، پورجم، ا و محمدی گلتپه، ا (1383). اثر کشندگی عصاره جند گونه قارچ پلوروتوس روی لاروهای نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica). خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 525.

 

 جهانشاهی، ف، پورجم، ا و خیری، ا (1383). اولین گزارش از وجود دو گونه Deladenus surus و Stictylus obtusus در ایران.خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة535.

 

پورجم، ا.، طاهری ع. و داوریان، ت (1384). نماتد Scotellonema brachyurus (Steiner, 1938) Andrassy, 1956 یک انگل قرنطینه برای گیاهان زینتی استان گلستان. خلاصه مقالات اولین همایش بین المللی علوم زیستی ایران. صفحة 395.

 

 جمالی، س، پورجم، ا، خیری، ا، علیزاده ع. و علی نیا، ف (1385). بررسی پراکنش و شدت آلودگی نماتد نوک سفیدی برنج در مزارع برنج ایران. خلاصه مقالات هفتدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 83.

 

پالیزی، پ.، محمدی ا. و پورجم ا. (1385). بررسی اثر نماتد کشی عصاره هفت گونه Pleurotus بر روی نماتد Pratylenchus vulnus. خلاصه مقالات هفتدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة457.

 

علی رمجی، ف.، پورجم، ا و کارگر بیده، ا. (1385). شناسایی نماتدهای انگل راسته Tylenchida در برخی گیاهان زراعی مناطق جیرفت و کهنوج. خلاصه مقالات هفتدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 485.

 

 علی رمجی، ف.، پورجم، ا، کارگر بیده، ا. و رفیعی، ص. (1385). شناسایی نماتدهای انگل راسته Dortylaimida در مناطق جیرفت و کهنوج. خلاصه مقالات هفتدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 486.

 

جمالی، س، پورجم، ا، خیری، ا،علیزاده ع. و علی نیا، ف (1385). قابلیت تکثیر Aphelenchoides besseyi بـر روی قـارچهای مختلف. خلاصـه مقالات هفتدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 495.

 

 پالیزی، پ.، محمدی ا.، پورجم ا. و صفایی، ن. (1387). بررسی آنتاگونیستی گونه های مختلف قارچ خوراکی صدفی در کنترل بیولوژیک نماد مولد سیست چغندر قند در شرایط گلخانه. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 258.

 

 پالیزی، پ.، محمدی ا.، پورجم ا. و صفایی، ن. (1387). بررسی رابطه نیمرخ اسیدهای چرب قارچهای صدفی و خاصیت نماتدکشی آنها. پنجمین کنگره بین المللی بیوتکنولوژی ایران.

 

پالیزی، پ.، محمدی ا.، پورجم ا. و صفایی، ن. (1387). بررسی آنتاگونیستی گونه های مختلف قارچ خوراکی صدفی در کنترل بیولوژیک جمعیت مخلوط نماد مولد زخم ریشه در شرایط آزمایشگاه و گلخانه. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 292.

 

 حیدری، ر، تنها معافی، ز.، پورجم، ا. و صفایی، ن. (1387). ارزیابی عکس العمل برخی ارقام لوبیای معمولی به نژاد 3 نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines) در ایران. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 558.

 

 حیدری، ر، تنها معافی، ز.، پورجم، ا و صفایی، ن. (1387). مقایسه کارایی روشهای جداسازی نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines) از خاک. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 566.

 

 داوریان، ت.، پورجم، ا. و طاهری ع. (1387). مطالعه نماتدهای سبزیجات در استان گلستان. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 580.

 

 نجف پور، ع. تنها معافی، ز. و پورجم، ا. (1387). شناسایی نماتدهای سویا در مناطق عمده کشت آن در ایران. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 592.

 

 سراجی، ع، پورجم ا،، تنها معافی ز.و صفایی، ن. (1388). مطالعه کارایی مدل سین هورست برای ارزیابی خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران. خلاصه مقالات ششمین کنگره باغبانی ایران. ص 278-279.

 

 سراجی، ع، پورجم،ا.، تنها معافی ز.و صفایی، ن. (1388). تعیین آستانه خسارت اقتصادینماتد مولد زخم ریشه چای در ایران. خلاصه مقالات ششمین کنگره باغبانی ایران. ص 278-279.

 

 مجد طاهری ز، تنها معافی ز، پورجم ا. و اسکندری ع. (1389). شناسایی مرفولوژی و مولکولی برخی از گونه های نماتدهای خانواده Pratylenchidae در ایران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 اصغری، ر.، پورجم، ا.، لطیفی و علی م. (1389). چندگونه نماتد انگل گیاهی خانواده Belonolaimidae از افغانستان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 اصغری، ر، پورجم، ا.، لطیفی و علی م. (1389). شناسایی برخی نماتدهای راسته Tylenchida از افغانستان خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 اصغری، ر.، پورجم، ا.، لطیفی و علی م. (1389). چندگونه نماتد از خانواده Tylenchidae در افغانستان خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 حیدری ر، تنها معافی ز، پورجم ا.، نساج حسینی م و صفایی ح. (1389). ردیابی مولکولی نماتد سیستی سویا Heterodera glycines در مزارع سویای استان های گلستان و مازندران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 صالحی ف، پورجم ا.، طاهری ع و جهانشاهی افشار ف. (1389). شناسایی نماتدهای راسته Tylenchida از مزارع گیاهان دارویی استان های تهران و گلستان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 عتیقی م.، قدس علوی اخوت س م، پورجم ا.، احمدزاده م و مهدیخانی مقدم ع (1389). معرفی میزبان جدید برای دو گونه Meloidogyne cruciani و Zygotylenchus guevarai.خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 عتیقی م.، قدس علوی اخوت س م، پورجم ا. (1389). اولین گزارش از جنس Discotylenchus از ایران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 عتیقی م.، قدس علوی اخوت س م، پورجم ا. (1389). معرفی چندگونه از جنس Coslenchus از خراسان شمالی. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 عتیقی م.، قدس علوی، اخوت س م، پورجم ا. (1389). معرفی چند گونه نماتد برای فون نماتد های ایران از خراسان شمالی. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 جهانشاهی افشار ف، تنها معافی ز و پورجم ا. (1389).کشت و تکثیر گونه Helicotylenchus dihystera  در شرایط آزمایشگاه. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 علی رمجی ف، پورجم ا. و کارگر بیده ا (1389). معرفی چند گونه نماتد انگل گیاهی از کرمان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 حیدری ر، پورجم ا.، تنها معافی ز، صفایی ن و یوسف نیا ح. (1389). زیست شناسی و تعداد نسل جمعیت نماتد سیستی سویا Heterodeta glycines در شرایط کنترل شده و مزرعه در ایران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 جهانشاهی افشار ف و پورجم ا. (1390). نقش لکتینها و مشتقات بازدارنده آنزیم در ایجاد مقاومت علیه نماتدهای انگل گیاهی در گیاهان تراریخته خلاصه مقالات سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک. ص

 

 قائمی ر و پورجم ا. (1390). نماتدها به عنوان ابزارهای بیولوِژیک مناسب در پدافند غیرعامل به منظور تعیین و تشخیص آلودگی های محیطی. خلاصه مقالات دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی . ص

 

 پناهنده، ی، پورجم، ا. و تنهامعافی، ز. (1391). اولین گزارش از بروز جنس Aglenchus (Nematoda: Tylenchidae)  در ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 631.

 

 نامجو، س،. پدرام، م، پورجم، ا.، عتیقی، م ،کانتالاپیدرا- ناوارت، ک.، لیباناس، گ. پالومارس- ریوس، خ. و کاستیلو، پ. (1391). وقوع نماتود Paralongidorus bikanerensis در نخلستانهای استان کرمان به همراه اولین مطالعه مولکولی و تجدید نظر در مورد موقعیت تاکسونومیک این گونه. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 634.

 

 پناهنده، ی، پورجم، ا. و تنهامعافی، ز (1391). بروزجنسMalenchus (Nematoda:Tylenchidae)  درایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 632.

 

 سراجی، ع. پورجم، ا.، تنهامعافی، ز. و صفایی، ن (1391). ارزیابی میزان خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای، Pratylenchus loosi، در باغهای چای ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص640.

 

 سراجی، ع. پورجم، ا.، تنهامعافی، ز. و صفایی، ن (1391). تاثیر جمعیتهای مختلف نماتد مولد زخم ریشه، Pratylenchus loosi، بر رشد نهالهای چای. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 641.

 

 قربانزاد، ق.، حیدری، ر.، پورجم، ا. و عتیقی، م. (1391). اولین گزارش از جنس Neothadaدر ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 655.

 

قربانزاد، ق.، حیدری، ر.، پورجم، ا. و عتیقی، م. (1391). شناسایی نماتدهای انگل گیاهی خانواده Pratylenchidae در باغات استان آذربایجان غربی. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 656.

 

 پدرام، م. ،پورجم، ا. و سانتیاگو، ر. (1391). وقوع دو جنس از نادرترین گروه از نماتدهای متعلق به بالاخانواده Tylencholaimoidea (Dorylaimida) در ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 660.

 

 پدرام، م.، پورجم، ا. و وینسیگورا، م. (1391). توصیف یک گونه جدید از جنس نادر Epacrolaimus (Dorylaimida, Aporcelaimidae) . خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 662.

 

 قائمی، ر. و پورجم، ا. (1391). معرفی سه گونه جدید برای فون نماتدهای ایران از استان کهگیلویه و بویراحمد. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 663.

 

پدرام، م.، پورجم، ا.،عتیقی، م.،کانتالاپیدرا- ناوارت، ک.، لیباناس، گ.، پالومارس-ریوس، خ. و کاستیلو، پ. (1391). معرفی گونه جدید  Paralongidorus iranicus sp. n. از ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 668.

 

 پناهنده، ی، پورجم، ا. و تنهامعافی، ز (1391). معرفی چند گونه Coslenchus (Nematoda: Tylenchidae) از مراتع سبلان. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 673.

 

 باکویی، م.، پورجم، ا.، محمودی، ب. و صفایی، ن. (1391). شرایط بهینه ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در گلخانه. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 728.

 

 باکویی، م.، پورجم، ا.، محمودی، ب. و صفایی، ن. (1391). طراحی مارکر مولکولی جدید بر اساس SAP برای ارزیابی مقاومت/حساسیت ژنوتبپهای چغندرقند به نماتد مولد گره ریشه. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 732.

 

 قائمی، ر.، پورجم، ا.، پدرام، م.، رابینز، ر.، یه، و. و دکرامر، و. (1391). گزارش گونه جدید Xiphinema zagrosense n. sp. از ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 734.

 

علی رمجی، ف.، پورجم، ا.، اصغری، ر. و عزیزی، ع. (1391). اولین گزارش از وقوع جنس Paramylenchulus Jairajpuri &Khan, در ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 769.

 

 علی رمجی، ف.، پورجم، ا.، اصغری، ر. و عزیزی، ع. (1391). معرفی چند گونه راسته Mononchida Jairajpuri, 1969 از منطقه تنکابن. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 707.

 

کمالی، ن، پورجم، ا و صاحبانی، ن. (1393). بررسی القاء آنزیم پروتئاز توسط قارچ Trichoderma harzianum BI در ریشه گوجه فرنگی علیه بیماری مختلط نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici). خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

کریمی پور فرد، ه.، پورجم، ا؛ تنها معافی، ز؛ صفایی، ن. 1397. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات(Heterodera filipjevi)  در شرایط گلخانه. بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران (گرگان). 842.

 

 کریمی پور فرد، ه.، پورجم، ا؛ تنها معافی، ز؛ صفایی،ن. 1397. مقایسه و تعیین روابط تبارزایی جمعیت‌های Heterodera filipjevi در مزارع گندم استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری. بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران (گرگان). ص:846.

 

 Pourjam, E., Kheiri, A., and Geraert, E. (1997). The Genus Pratylenchus Filip’jev, 1936 (Tylanchida: Pratylenchidae) from north of Iran. Proceeding of 49th International Symposium on Crop Protection.  Gent, Belgium, p. 146.

 

 Pourjam, E., Geraert, E. and Alizadeh, A. (1999). Some pratylenchides from Iran. Proceeding of 51st International Symposium on Crop Protection. Gent, Belgium, p. 186.

 

Pourjam, E., Geraert, E. Kheiri, A., AND ALIZADEH, A. (1999). The genus Pratylenchus from Iran with notes on Pratylenchus neglectus and P. thornei. Proceeding of 51st International Symposium on Crop Protection. Gent, Belgium, p. 58.

 

 Pourjam, E., Moens, M. Waeyenberge, L., and Geraert, E. (1999). Morphpological, Morphometrical and Mulecular Study of Pratylenchus coffeae and P. loosi (Nematoda: Pratylenchidae). Proceeding of 51st International Symposium on Crop Protection. Gent, Belgium, p. 186.

 

Pourjam, E., Bert, W. And Karimi, M. (2000). A new Anguinid from Iran. Proceeding of 52nd International Symposium on Crop Protection Gent, Belgium, p. 186.

 

 Pourjam, E., Seraji, A. and Kheiri, A. (2000). Occurrence of SomeTylenchds (Nematoda: Tylenchida) In Iran. Proceeding of Seventh Arab Congress of Plant Protection. Amman, Gordan, p. 371.

 

 Pourjam, E. and Taheri, A. (2001). Scanning electron microscopy study of Aprutides guidettii and Pratylenchus vulnus (Nematoda: Tylenchida) from Iran. Proceeding of Fourth International Nematology Symposium in Russia. Moscow, Russia, pp. 33-34.

 

 Pourjam, E., Jamali, S., Kheiri, A., Damadzadeh M. and Bert, W. (2001). Aphelenchoides species associated with cereals in Isfahan (Iran). Proceeding of Fourth International Nematology Symposium in Russia. Moscow, Russia, pp. 134-135.

 

 Pourjam, E., Jamali, S., Kheiri, A., Damadzadeh M. and Bert, W. (2001). Tylenchs (Nematoda: Tylenchina) associated with cereals in center of Iran. Proceeding of Fourth International Nematology Symposium in Russia. Moscow, Russia, pp. 84-85.

 

 Borhani, A. Kheiri, A., Okhovat, M., Eshtiaqi, H. and Pourjam, E. (2001). Effect of Fusarium solani on population of Pratylenchus vulnus in Acer seedlings. Proceeding of Asian International Mycologial Congress, p. 78.

 

 Pourjam, E., Jahanshahi, F. and Kheiri, A. (2004). Tylnchs new for nematode fauna of Iran. Proceeding of 56th International Symposium on Crop Protection Gent, Belgium, p. 168.

 

Pourjam, E., Karegar, A. Ali-ramaji, F. and Jahanshahi, F. (2005). Nematodes associated with Pistachio and Almond in Iran. Proceeding of 5th International Symposium on Pistachio and Almond. Tehran Iran, p. 189-190.

 

 Palizi, P., Mohammadi Goltapeh, E., Pourjam, E. and Safaie, N. (2007). The relationship of oyster mushroom´s fatty acid profile and their nematicidal activity. The 5th National Biotechnology Congress of Iran

 

 Heydari, R., Pourjam, E. And Tanha-Maafi. Z. (2009). First report of the soybean cyst nematod, Heterodera glycinse on common bean in Iran.Proceeding of the 7th International Symposium on Plant Pathology and Biotechnology. China, p. 9.

 

 Seraji, A., Pourjam, E., Safaie, N. and Maafi, Z. T. (2010). Effect of tea root lesion nematode, Pratylenchus loosi, on tea quality in Iran. Proceedings of the 4th International Conference on O-CHA (Tea) Culture and Science, October 26-28, 2010, Shizuoka, Japan.

 

 Namjou, S., Pedram, M., Pourjam, E., Atighi, M.R., Cantalapiedra-Navarrete, Liebanas, G., Palomares-Rius, J. E., and Castillo, P. (2012).Occurrence of Paralongidorus bikanerensis in palm gardens of Kerman province with the first molecular study and a revision on the taxonomic position of the species. 20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August 2012 – Shirza. Page 634.

 

Pedram, M., Pourjam, E., and Pena-Sañtiago, R. (2012). Occurrence of two rare genera of the superfamily Tylencholaimidea (Dorylaimida) in Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August 2012 – Shirza. Page 660.

 

 Pedram, M., Pourjam, E., and Vinciguerra, M. T. (2012). Description of one new species of the rare genus Epacrolaimus (Dorylaimida, Aporcelaimidae).20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August 2012 – Shirza. Page 662.

 

 Pedram, M., Pourjam, E., Atighi, M.R., Cantalapiedra-Navarrete, Liebanas, G., Palomares-Rius, J. E., and Castillo, P. (2012). Paralongidorus iranicus sp. n. from Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August 2012 – Shirza. Page 668.

 

 Ghaemi, R., Pourjam, E., Pedram, M., Robbins, R. T., Ye, W. and Decraemer, W.  (2012). Description of Xiphinema zagrosense n. sp. from Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August 2012 – Shirza. Page 734.

 

 Pedram, M and Pourjam, E. (2016). Third species of the rare genus Enchodorus (Dorylaimida, Nordiidae) from southern Iran. 32nd ESN Symposium, Braga, Portugal. Page 164.

 

 Mobaseri, M., Pedram, M. and Pourjam, E. (2016). A tentative new member of seed-gall nematode, Anguina sp. (Tylenchidae: Anguinidae) from northern Iran. 32nd ESN Symposium, Braga, Portugal. Page 351.

 

 Pedram, M., Roshan-Bakhsh, A. and Pourjam, E. (2016). New record of Trichodorus variabilis (Triplonchida: Trichodoridae) from Iran and its phylogenetic study. 32nd ESN Symposium, Braga, Portugal. Page 353.

 

 Pedram, M., Soleymanzadeh, M., Pourjam, E. and Álvarez-Ortega, S. (2016). Description of Lelenchus brevislitus n. sp. (Nematoda: Tylenchidae) from Iran and its phylogenetic relations with other species in the family. 32nd ESN Symposium, Braga, Portugal. Page 354.

 

 Mobaseri, M., Pedram, M. and Pourjam, E. (2016). First report of Candidatus Xiphinematobacter sp., an obligate endosymbiont of Xiphinema americanum-group sp. from Iran. Proceedings of 22th Iranian Plant Protection Congress, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IRAN. 27-30 August 2016. Page 76.

 

 Panahandeh, Y., Pourjam, E. and Pedram, M. (2016). Description of a new species of the genus Miculenchus Andrássy, 1959 from Iran. Proceedings of 22th Iranian Plant Protection Congress, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IRAN. 27-30 August 2016. Page 238.

 

Mobaseri, M., Pedram, M. and Pourjam, E. (2016). First report of the order Isolaimida (Nematoda) from Iran. Proceedings of 22th Iranian Plant Protection Congress, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IRAN. 27-30 August 2016. Page 243.

 

Aliramaji1, F., Pourjam, E., Karegar Bideh, A. and Pedram, M. (2016). Identification of the super family Aphelenchoidea members from the northern provinces of Iran. Proceedings of 22th Iranian Plant Protection Congress, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IRAN. 27-30 August 2016. Page 259.

 

 Yaghoubi, A., Pourjam, E. and Pedram, M. (2016). New record of two species belonging to the family Belondiridae (Dorylaimida) from Khouzestan province. Proceedings of 22th Iranian Plant Protection Congress, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IRAN. 27-30 August 2016. Page 235.

 

 Karimipour Fard H, Pourjam E, Tanha Maafi Z (2015) Assessment of grain yield reduction caused by Heterodera filipjevi in wheat cultivars under normal irrigation and drought stress in natural field conditions. In ‘Nematodes of Small Grain Cereals: current status and research.’ (AA Dababat, H Muminjanov and RW Smiley) pp. 115-120. (FAO: Ankara, Turkey).

 

 Karimipour Fard H, Pourjam E, Tanha Maafi Z, Safaie N (2017) Assessment of Crop Loss Caused by Heterodera filipjevi and the Relationship of Initial Population Density and Grain Yield in Wheat Cultivars Under Field Conditions in Iran. Proceeding of Sixth International Cereal Nematodes Symposium. September 11-15, 2017. Agadir, Morocco. P: 20.

 

 Karimipour Fard H, Pourjam E, Tanha Maafi Z, Safaie N (2017) Distribution of Heterodera filipjevi, in Wheat Fields of Chaharmahal va Bakhtiari Province, Iran Based on Interpolation by Geographic Information System. Proceeding of Sixth International Cereal Nematodes Symposium. September 11-15, 2017. Agadir, Morocco. P. 25.

 

 

 

 

 

مسئولیت راهنمایی پایان نامه انشجویان کارشناسی ارشد: 31 نفر

 

مسئولیت راهنمایی رساله انشجویان دکتری:  11 نفر

 

مسئولیت مشاوره پایان نامه یا رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری: 11 نفر (شش نفر ارشد و پنج نفر دکتری)

 

 

 

طرحهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام

 

بیماری سیاهک پنهان گندم در ایران (1367).

 

بررسی شکل شناسی و طبقه بندی گونه های جنس Pratylenchusدر گیاهان زراعی و باغی شمال ایران.

 

شناسایی نماتدهای مهم انگل گیاهی منطقه جیرفت و کهنوج.

 

شناسایی نماتدهای مهم انگل گیاهی استان کرمان.

 

مطالعه تاکسونومیک بالاخانواده Criconematidea در ایران.

 

نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines)در ایران

 

شناسایی نماتدهای مهم انگل گیاهی در بعضی مناطق کشور افغانستان

 

تعیین اولویتهای تحقیقاتی و معرفی طرحهای کلان ملی بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

مطالعه تاکسونومیک دو خانواده مهم راسته Dorylaimida (Nordiidae و Longidoridae) در ایران.

 

مطالعه تاکسونومیک بالاخانواده Aphelenchoidea در شمال ایران.

 

 

 

کتاب (ترجمه یا تالیف) با ذکر نام کتاب، ناشر، سال انتشار

 

 محمدی ا. و پورجم، ا. (1373). اصول پرورش قارچهای خوراکی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا.، علیزاده، ع و پورجم، ا. (1374). بیماریهای غلات دانه ریز (ترجمه). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا. و پورجم، ا. (1380). اصول پرورش قارچهای خوراکی (چاپ دوم با بازنگری کامل). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا. و پورجم، ا. (1382). اصول پرورش قارچهای خوراکی (چاپ سوم با بازنگری). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا. و پورجم، ا. (1383). اصول پرورش قارچهای خوراکی (چاپ چهارم با بازنگری). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا. و پورجم، ا. (1384). اصول پرورش قارچهای خوراکی (چاپ پنجم). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا.، علیزاده، ع و پورجم، ا. (1387). بیماریهای غلات دانه ریز (ترجمه). چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا.، ملکوتی، م. ج.، پورجم، ا. و پاک دامن، ب. س. (1388). کمبودها و مسمومیت مواد غذایی در گیاهان زراعی و باغی (ترجمه). انتشارات آوای نور.

 

محمدی ا. و پورجم، ا. (1389). اصول پرورش قارچهای خوراکی (چاپ ششم). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

 

 

مسئولیتهای اجرایی

 

الف: درون دانشگاه

 

 ریاست دانشکده کشاورزی. 1385 - 1392

 

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه تربیت مدرس. 1380- 1393

 

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله انگلیسی زبان  JAST . 1386 – 1395

 

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله انگلیسی زبان JCP . 1390 – 1395

 

عضو کمیته انظباطی تجدید نظر دانشجویان دانشگاه. 1387 - 1392

 

عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه. 1387- 1394

 

عضو و نماینده رئیس دانشگاه در کارگروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه. 1387- 1395

 

عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس. 1389- 1393

 

مسئول کارگروههای تعیین صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه. 1387- 1393.

 

عضو شورای دانشگاه. 1388- 1393.

 

دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه. 1389- 1390

 

دبیر کمیته گزینش استاد دانشگاه. 1384- 1387

 

دبیر شورای بورس دانشگاه. 1386-1387

 

مدیر گروه بیماری شناسی گیاهی. 1380 - 1383

 

عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی. 1380- 1385

 

مسئول ستاد رفاهی دانشکده کشاورزی. 1380- 1384

 

 

 

ب: خارج از دانشگاه

 

عضو اندیشکده آب، کشاورزی و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. 1393 تا کنون.

 

عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه و کشاورزی هیات ممیزه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. 1396 تا کنون.

 

عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست هیات ممیزه دانشگاه آزد اسلامی ایران. 1397 تا کنون.

 

رئیس کمیته گیاهپزشکی گروه برنامه ریزی آمورشی و گسترش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی ایران. 1397 تا کنون.

 

عضو هیات امنای دانشگاه کردستان (با حکم وزیر). 1389- 1395.

 

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم, تحقیقات و فناوری کشور. 1388- 1391.

 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم, تحقیقات و فناوری کشور. 1391- 1393.

 

عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1387- 1393.

 

مسئول کمیته تخصصی گروه کشاورزی اداره کل بورس و اعزام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1387- 1391.

 

عضو هیات ممیزه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. 1393 – 1396.

 

عضو و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در هیات ممیزه منصوب در سازمان ترویج، تحقیقات و آموزش کشاورزی. 1388- 1393.

 

عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی هیات ممیزه دانشگاه پیام نور.  1385- 1397.

 

عضو و رئیس کمیسیون تخصصی هیات ممیزه سازمان ترویج، تحقیقات و آموزش کشاورزی. 1387-1389 و 1391-1393.

 

عضو کمیته داوران کتاب سال جمهوری اسلامی ایران. 1381- 1393.

 

دبیر شبکه ملی پژوهش و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور. 1389- 1395

 

عضو هیات عالی انتظامی سازمان نظام مهندسی در مرکز (با حکم وزیر).  1389- 1395

 

عضو کمیته کشاورزی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور. 1390- 1396.

 

عضو شورای مرکزی انجمن صنفی اساتید دانشگاههای کشور. 1390- 1392.

 

عضو هیات مدیره انجمن نماتد شناسی ایران. 1392- 1395.

 

عضو هیات مدیره انجمن بیماری شناسان گیاهی ایران. 1379- 1381.

 

عضو هیات مؤسس انجمن نماتد شناسی ایران. 1387.

 

 

 

 

دکتر زهرا تنها معافی

نماتدشناسی استاد بازنشسته بخش نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

zahrat.maafiyahoo.com
00989123279016


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

زهرا تنها معافی

تاریخ تولد

1336

محل تولد

صومعه‌سرا

کد ملی

2678584712

شغل

هیئت علمی-بازنشسته

محل اشتغال

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

رتبه علمی

استاد

پست الکترونیکی

Zahrat.maafi@yahoo.com; zahramaafi@gmail.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09123279016

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

 

 

 

کارشناسی

کشاورزی

مازندران

1357

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی

تهران

1367

دکتری

نماتد شناسی

گنت-بلژیک

2002


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی محصولات عمده در استان هرمزگان

Identification of Plant Parasitic Nematodes of main crops in Hormozgan Province

پایان نامه دکتری

شناسایی مورولوژیکی و کولکولی نماتدهای سیستی در ایران

Morphological and Molecular Identification of Cyst-Forming Nematodes in Iran

3. مقالات کامل چاپ شده – انگلیسی (در سی وی آورده شده است)

 

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Maafi, Z. T. and Decraemer, W.

Nematology. 2002

Description of Tricodorus gilanensis n. sp. from a forest park in Iran and observations on Paratrichodorus tunisiensis (Siddqi, 1963) Siddiqi, 1974 (Nematoda: Diphtherophorina)

1

Tanha Maafi, Z., Subbotin, S. A. and Moens, M.

Nematology. 2003

Molecular identification of cyst-forming nematodes (Heteroderidae) from Iran and a phylogeny based on ITS-rDNA sequences.

2

Tanha Maafi, Z., Sturhan, D., Kheiri, A., Geraert, E. Subbotin, S. A. and Moens, M.

Russian Journal of Nematology-2004

Morphology of some cyst-forming nematodes from Iran.

3

Tanha Maafi Z., Sturhan D., Subbotin S.A. & Moens M.

Russian Journal of Nematology. 2006

Heterodera persica sp. n. (Tylenchida: Heteroderidae) parasitizing Persian hogweed (Heracleium persicum (Desf. ExFisch.) in Iran

4

Tanha Maafi Z., Sturhan D., Kheiri, A. and Geraert, E.

Russian Journal of Nematology, 2007

Species of the Heterodera avenae group (Nematoda: Heteroderidae) from Iran

5

Tanha Maafi, Z., Salati, M. and Riggs, R.D.

Nematology, 2007

Distribution, population density, race and type determination of soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran

6

Tanha Maafi Z. and Damadzadeh, M.

Nematology, 2007

Incidence and control of the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans Cobb, in the north of Iran

7

Hajihasani, A., Tanha Maafi, Z., Nicol, J.M. and Rezaee, S.

Nematology, 2010

Effect of the cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi, on wheat in microplot trials

8

Hajihasani, A., Z. Tanha Maafi, Z., J. M. Nicol, J.M. and Seraji, A.

Australian Plant Pathology, 2010

2010. Relationships between population densities of Heterodera latipons and yield losses of winter wheat in microplots.

9

Palomares-Rius, J.E., Landa, B. B., Tanha Maafi, Z., Hunt, D. and Castillo, P.

Nematology, 2010

2010. Comparative morphometrics and ribosomal DNA sequence analysis of Longidorus orientalis Loof, 1983 (Nematoda: Longidoridae) from Spain and Iran

10

Tanha Maafi, Z., Amani, M., Stanley, J. D., Inserra, R. N, Van den Berg, E. and Subbotin, S.A.

Nematology, 2012

2012. Description of Tylenchulus musicola sp. n. from banana in Iran with molecular phylogeny and characterization of species of the genus Tylenchulus Cobb, 1913

11

Heydari, R. Tanha Maafi, Z. and Pourjam, E.

Nematology. 2012

Yield loss caused by soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran

12

Majd Taheri, Z., Tanha Maafi, Z., Subbotin, S.A., Pourjam, E.,and Eskandari, A.

Nematology, 2013

Molecular and phylogenetic studies on Pratylenchidae from Iran with additional data on Pratylenchus delattrei, Pratylenchoides alkani and two unknown species of Hirschmanniella and Pratylenchus.

13

Tanha Maafi, Z. Majd Taheri, Z. and Subbotin, S.A.

Plant Disease, 2013

First Report of the Giant Stem Nematode, Ditylenchus gigas, from Broad Bean in Iran

14

Subbotin, A.S., Stanley, J.D., Ploeg, A.T, Tanha Maafi, Z., Tzortzakakis, E.A., Chitambar, J.J., Palomares-Rius, J.E., Castillo, P. and Inserra, R.N.

Nematology, 22015

Characterisation of populations of Longidorus orientalis Loof, 1982 (Nematoda: Dorylaimida) from date palm (Phoenix dactylifera L.) in the USA and other countries and incongruence of phylogenies inferred from ITS1 rRNA and coxI genes. Nematology

15

Tanha Maafi, Z., Subbotin, S.A., Sturhan, Barooti, S. and Majd Taheri, Z.

Russian Journal of Nematology, 2015

Characterization of Longidorus iranicus Sturhan & Barooti, 1983 (Nematoda: Longidoridae) from Iran and 17synonymisation of L. moesicus Lamberti, Choleva and Agostinelli, 1983

16

Sohrabi, E., Tanha Maafi, Z., Panahi, P and Barooti, S.

Journal of Nematology, 2015

First Report of Northern Root-Knot Nematode, Meloidogyne hapla, Parasitic on Oaks, Quercus brantii and Q. infectoria in Iran

17

Tanha Maafi, Z. and Majd Taheri, Z.

Journal of Nematology, 2015

First Report of Korean Cyst Nematode, Heterodera koreana, Parasitic on Bamboo, Phyllostachys nigra, from Iran

18

Abdolmaleki, A., Tanha Maafi, Z., Rafiee Dastjerdi, H., Naseri, B. and Ghasemi, A.

Journal of Crop Protection, 2016

Isolation and identification of entomopathogenic nematodes and their symbiotic bacteria from Kurdistan province in Iran

19

Karimipour Fard, H, Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaie, N.

Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), 2017

Cereal Cyst Nematode, (Madzhidov, 1981) in Wheat Fields of Chaharmahal va Bakhtiari Province Heterodera filipjevi, Iran and Its Distribution Based on Interpolation by Geographic Information System

20

Smiley, R.W., Dababat, A.A., Iqbal, S., Jones, M.G.k., Tanha Maafi, Z., Peng, D., Subbotin, S.A. and Waeyenberge, L.

Plant Disease, 2017

Cereal Cyst Nematodes: A Complex and Destructive Group of Heterodera Species

21

Karimipour Fard, H, Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaie, N.

Journal of Phytopathology, 2018

Assessment of yield loss of wheat cultivars caused by Heterodera filipjevi under field conditions. 166: 299-304.

22

Golhasan, B., Fang, Y., Li, H., Tanha Maafi, Z. and Heydari, R.

Nematology, 2019

Description of Aphelenchoides tabarestanensis n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) isolated from Pinus brutia in Northern Iran.

23

Asghari, R., Eskandari, A., Tanha Maafi, Z. and Decraemer, W.

Systematic parasitology, 2018

Characterisation of a new species of Trichodorus Cobb, 1913 (Triplonchida: Trichodoridae) from Iran based on morphological and molecular data.

24

Majd Taheri, Z., Tanha Maafi, Z., Nazari, K., Zaynali Nezhad, K. Rakhshandehroo, F. and Dababat, A.A.

Genetic Resources and Crop Evolution, 2019

Combined study on genetic diversity of wheat genotypes using SNP marker and phenotypic reaction to Heterodera filipjevi

25

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ، تکثیر و ﺑﺬﺭﺑﺮﺩی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎیی از نماتد ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci ﺩﺭ ایران

بیماریهای گیاهی-1389

فصیحی، م.، تنها معافی، ز، اسکندری، ع و کارگر بیده، ا

2

بررسی برهمکنش نماتد سیستی سویا Heterodera glycines و باکتری همزیست Bradyrhizobium japonicum روی رقم حساس و مقاوم سویا

 

آفات و بیماریهای گیاهی-1391

غفاری، ش.، تنها معافی، ز.، حیدری، ر. و اسکندری، ع.

3

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎی اﻧﮕﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺰارع ﻛﻠﺰا و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن و فارس

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن (ﻋﻠﻮم و ﺻﻨایع ﻛﺸﺎورزی)-1390

کریمی پور فرد، ه.، پاک نیت، م. و تنها معافی، ز.

4

تعیین پاتوتیپ‏ و خصوصیات مولکولی تعدادی از جمعیت‌های ایرانی نماتد سیستی سیب‏زمینی (Globodera rostochiensis) و تأثیر ارقام مقاوم و حساس بر تفریخ تخم

بیماریهای گیاهی-1395

رهبری، ش.، تنها معافی، ز، اسکندری، ع. و گیتی، م

5

ارزیابی تعدادی از لاین­های سویا نسبت به نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines Ichinohe, 1952) در شرایط کنترل­شده و مزرعه

دانش گیاهپزشکی ایران-1395

دهقان‌زاده، س.، تنها معافی، ز، رهنما، ک.، میرآبادی، ع.ز. و حیدری، ر

6

وقوع نماتد سیست طلایی سیب زمینی (Globodera rostochiensis) و پراکنش آن در استان همدان

فن آوری زیستی در کشاورزی-1390

گیتی، م.، تنها معافی، ز.، ارجمندیان، ا. و پیشه ور، ش.

7

بازدارندگی سودوموناس‌های فلورسنت عیه گالزایی نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی در گلخانه

آفات و بیماریهای گیاهی-1389

خلیفی، س.، خداکرمیان، غ، تنها معافی، ز.، حسینی‌نژاد، س. ع. و قاسمی

8

تأثیر دما، مرحله رشدی و زه آب گیاهان میزبان و غیرمیزبان روی میزان تفریخ تخم نماتد (Heterodera cruciferae)  سیستی کلم

بیماریهای گیاهی-1394

جباری، ح.، نیکنام، غ و تنها معافی، ز.

9

نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با برخی گونه های گیاهی جنگلی و دارویی در باغ گیاه شناسی ملی ایران

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران-1397

 

سهرابی، ع.، تنها معافی، ز، پناهی، پ و باروتی، ش.

10

مروری بر وضعیت نماتد سیست سویا در ایران.

 

دانش بیماری شناسی گیاهی-1394

تنها معافی، ز و حیدری، ر.

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Tanha Maafi, Z., Nicol, J, Kazemi, H., Ebrahimi, N., Gitty, M., Ghalandar, M., Mohammadi Pour, M. and Khoshkhabar, ZH.

1st International Cereal Cyst Nematode Initiative (ICCNI) Workshop

Turkey, 2009

Cereal cyst nematodes, root rot pathogens and root lesion nematodes affecting cereal production in Iran

1

Ahmadi, A.R. and Tanha Maafi, Z

1st International Cereal Cyst Nematode Initiative (ICCNI) Workshop

Turkey, 2009

Occurrence and distribution of two species of cereal cyst nematodes Heterodera avenae and H. filipjevi in Khuzestan provice, Iran.

2

Hajihasani, A. and Tanha Maafi, Z.

30th International Symposium of the European Society of Nematologists, Austria, 2010

The life cycle of Heterodera filipjevi in winter wheat under microplot conditions in Iran.

3

Tanha Maafi, Z., Amani, M. and Subbotin, S.A.

1st International Cereal Cyst Nematode Initiative (ICCNI) Workshop

Turkey, 2009

Tylenchulus sp. A new species on banana from Iran

4

Taheri, M.Z., Tanha Maafi, Z., Pourjam, E., Eskandari, A., Subbotin, S.A.

30th International Symposium of the European Society of Nematologists, Austria, 2010

Molecular characterization of some species of the pratylenchidae family from Iran

5

Gitti, M., Tanha Maafi, Z., Dababat, A., and Nicol, J.M

31ST International Symposium of the European Society of Nematologists, Turkey, 2012

Effect of crop rotation on control of root lesion nematodes in rain-fed wheat system

6

Saeidi Naeini F., Tanha Maafi Z. and Jahanshahi Afshar, F. and Dababat, A.

31ST International Symposium of the European Society of Nematologists, Turkey, 2012

Wheat reaction to various population levels of lesion nematodes Pratylenchus thornei and P. neglectus in Iran

7

Cereal cyst nematodes and its research perspectives in Iran

4th International Cereal Nematodes Initiative Workshop, China, 2013

Tanha Maafi, Z, Ahmadi, A. and Dababat, A

8

Crop loss assessment of Heterodera filipjevi on some cultivars of wheat, barley and triticale under field condition of Southwest of Ira

4th International Cereal Nematodes Initiative Workshop, China, 2013

Crop loss assessment of Heterodera filipjevi on some cultivars of wheat, barley and triticale under field condition of Southwest of Ira

9

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

بررسی اثر تحریکی ترشحات ریشه لًوبیا بر تفریخ تخم َهای نماتد Heterodera glycines.

چهارمین همایش حبوبات ایران، اراک، 1390

حیدری، ر. و تنها معافی، ز.

2

شناسایی و تراکم جمعیت نماتدهای سیستی و نماتدهای زخم ریشه غلات در استان خوزستان

نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، 1389

احمدی، ع.، تنها معافی، ز و فیاضی، ف.

3

بررسی برهمکنش نژاد سه نماتد سیستی سویا Heterodera glycines و باکتری Bradyrhizobium japonicum

نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، 1389

غفاری، ش.، تنها معافی، ز.، حیدری، ر. و اسکندری، ع.

4

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع و باغات دشت اردبیل

نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، 1389

قهرمانی نژاد میانجی، ا.، نیکنام، غ. و تنها معافی، ز.

5

پراکنش، پتانسیل خسارت و چرخه زندگی دو گونه از نماتدهای سیستی غلات در استان مرکزی

نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، 1389

حاجی حسنی، ا.، تنها معافی، ز. و حاجی حسنی، م.

6

ردیابی مولکولی نماتد سیستی سویا در مزارع سویای استان های گلستان و مازندران

نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، 1389

حیدری، ر.، تنها معافی، ز.، پورجم، ا.، نساج حسینی، م. و صفایی، ح.

7

پراکندگی و تراکم جمعیت نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi در مزارع گندم و جو اصفهان

نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، 1389

کریمی پور فرد، ، تنها معافی، ز.،شفق، ن.

8

زیست شناسی نماتد Heterodera avenae بر روی گندم رقم چمران در شرایط مزرعه و میکروپلات

بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه، 1393

احمدی، ع. و تنها معافی، ز.

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده1- ، نگارش دکتر زهرا تنها معافی و دکتر احمد خیری-1397

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

نماتدهای سیستی زیرخانواده Heteroderinae و مدیریت آنها در ایران

1397-مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

زهرا تنها معافی و دکتر احمد خیری

2

Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions /Chapter 2: Current Nematode Threats to World Agriculture

Springer, 2011

J. M. Nicol, S. J. Turner, D. L. Coyne, L. den Nijs,  S. Hockland and Z. Tahna Maafi

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته (مجری پروژه‌های ملی، استانی و ستادی)

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

1

ردیابی و شناسائی نماتد های steinernematid و Heterorhabditid (پارازیت حشرات) در خاکهای زراعی و جنگلی ایران

کشوری

تنها معافی، ابوترابی، نورافکن، ابراهیمی، امرایی، کرمی نژاد، نیکنام

سازمان متبوع

پایان یافته

2

بررسی­های تکمیلی در ادتباط با شناسایی، تراکم جمعیت و تعیین پراکنش نماتدهای سیست و نماتدهای زخم ریشه در استانهای خراسان، گلستان، فارس، لرستان، اصفهان و خوزستان و ....

خراسان، گلستان، فارس، لرستان، اصفهان و خوزستان

تنها معافی، مین باشی، افضل وطن، امرایی

سازمان متبوع

پایان یافته

3

بررسی اهمیت و روش های  مدیریتی نماتدهای خاکزاد گندم در ایران

کشوری

تنها معافی

سازمان متبوع

پایان یافته

4

نمونه برداری، شناسائی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشور

کشوری

تنهامعافی و همکاران

سازمان متبوع

پایان یافته

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

1

بیماریهای گیاهی

عضو هیات تحریریه

از 1383 تا کنون

2

دانش گیاهپزشکی

عضو هیات تحریریه

از 1391

3

مهار زیستی در گیاهپزشکی

عضو هیات تحریریه

از 1391

4

Journal of Crop Protection

عضو هیات تحریریه

از 1394

                                                                                                                                  تاریخ و امضا:

زهرا تنها معافی

 99/01/09

 

CURRICULUM VITAE

Zahra Tanha Maafi

Research Professor in Nematology

Iranian Research Institute of Plant Protection (Former Plant Pests and Diseases Research Institute)

P.O. Box 1454-Theran 19395 Iran

tanhamaafi@iripp.ir

zahramaafi@gmail.com

zahrat.maafi@yahoo.com

CURRICULUM VITAE

Zahra Tanha Maafi

Research Professor in Nematology

Iranian Research Institute of Plant Protection (Former Plant Pests and Diseases Research Institute)

P.O. Box 1454-Theran 19395 Iran

tanhamaafi@iripp.ir

zahramaafi@gmail.com

zahrat.maafi@yahoo.com

 

EDUCATION

            Ph.D in Nematology, 2002, Gent University, Belgium

            MSc in Plant Pathology, Nematology branch, 1988, Theran University, Theran, Iran

            BSc in Agricultural science, 1978, Mazandaran University, Sari, Iran

 

PROFESSIONAL POSITIONS

2019-Present: Professor Emerita

2002-2019: Leading and implementing projects at the Iranian Research Institute of Plant Protection and its branches

1997-2002: Ph. D. study at Gent University

1988 -1997: Researcher at the Nematology Department, Iranian Research Institute of Plant Protection

1985-1988. Postgraduate studies at Tehran University

1983-1985: Junior Researcher at the Laboratory of Plant Pests and Diseases Research, Plant Pests and Diseases Research Institute, Bandar Abbas, Hormozgan Province

 

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Supervisor and Co-supervisor of M.Sc and Ph.D thesis in Teheran University, Tarbiyat Modares University, Zanjan University and Islamic Azad University

Member of Ph. D and MS. c thesis evaluation councils in Theran University, Tabriz University, Tarbiyat Modares University, Zanjan University and Islamic Azad University

2004-Present: Editorial board of Iranian Journal of Plant Pathology

2015-Present Editorial board of Crop Protection Journal

2015-Present Editorial board of Iranian Journal of Plant Protection Science

2015-Present Editorial board of Journal Biocontrol in Plant Protection

 

Member of Iranian Phytopathological Society

Member of Iranian Nematological Society

 

Scientific Publications

 

Majd Taheri, Z., Tanha Maafi, Z., Nazari, K., Zaynali Nezhad, K. Rakhshandehroo, F. and Dababat, A.A. 2019. Combined study on genetic diversity of wheat genotypes using SNP marker and phenotypic reaction to Heterodera filipjevi. Genetic Resources and Crop Evolution 66 (8), 1791-1811

Golhasan, B., Fang, Y., Li, H., Tanha Maafi, Z. and Heydari, R. 2019. Description of Aphelenchoides tabarestanensis n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) isolated from Pinus brutia in Northern Iran. Nematology 21: 159-169. DOI: https://doi.org/10.1163/15685411-00003204

Karimipour Fard, H, Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaie, N. 2018. Assessment of yield loss of wheat cultivars caused by Heterodera filipjevi under field conditions. Journal of Phytopathology 166: 299-304

Sohrabi, E., Tanha Maafi, Z, Panahi, P. and Barooti, Sh. 2018. Plant parasitic nematodes associated with some of forest and medicinal species of National Botanical Garden of Iran. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, Vol. 16 No. (1): 72-87. (In Persian with English Summary)

Smiley, R.W., Dababat, A.A., Iqbal, S., Jones, M.G.k., Tanha Maafi, Z., Peng, D., Subbotin, S.A. and Waeyenberge, L. 2017. Cereal Cyst Nematodes: A Complex and Destructive Group of Heterodera Species. Plant Disease 101: 1692-1720

Karimipour Fard, H, Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaie, N. 2017. Cereal Cyst Nematode, (Madzhidov, 1981) in Wheat Fields of Chaharmahal va Bakhtiari Province Heterodera filipjevi, Iran and Its Distribution Based on Interpolation by Geographic … Information System. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) 19: 1185 To 1196

Naseri, B., Tanha Maafi, Z., Abdolmaleki, A. and Rafiee Dastjerdi, H. 2017. Cellular and humoral responses of Pieris brassicae to infection by Steinernema feltiae, its symbiont bacteria, and their metabolites. Nematology 19: DOI: 10.1163/15685411-00003062

Abdolmaleki, A., Rafiee Dastjerdi, H., Tanha Maafi, Z. and Naseri, B. 2017. Immune defense of Pieris brassicae larvae in challenged with Heterorhabditis bacteriophora, its symbiotic bacteria and metabolites. Invertebrate Survival Journal 14: 73-84

Asghari, R., Eskandari, A., Tanha Maafi, Z. and Decraemer, W. 2018. Characterisation of a new species of Trichodorus Cobb, 1913 (Triplonchida: Trichodoridae) from Iran based on morphological and molecular data. Systematic parasitology 95: 257-269

Ahmadi, A., Tanha Maafi, Z. 2017. Survey on the life cycle of Heterodera avenae type B on spring wheat under field conditions in Khuzestan Province. Iranian Journal Plant Pathology 52: 465-475

Asghari, R., Eskandari, A., Tanha Maafi, Z, Álvarez-Ortega, S. and ZhaO, Z.Q. 2017. Morphological and molecular characterisation of new and known species of Tripyla Bastian, 1865 (Triplonchida: Tripylidae) from northern Iran, with phylogenetic relationships, compendium and identification key to species. Nematology 19: 21-56

Karimipour Fard, H, Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaie, N. 2016. Distribution of cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi, in wheat fields of Isfahan province based on interpolation and relationship of climatic factors with its population densities. Iranian Journal Plant Pathology 52: 399-413

Niasti, F., Eskandari, A., Tanha Maafi, Z. and Saeedizadeh, A. 2016. Four known species of plant-parasitic nematodes of the genera Crossonema Mehta & Raski, 1971 and Ogma Southern, 1914 in Ramsar forests, northern Iran. Iranian Journal Plant Pathology 52: 357-373

Dehghanzadeh, S., Tanha Maafi, Z., Rahnama, K., Mirabadi, A., Heydari, R. 2016. Evaluation of some soybean lines to soybean cyst nematode (Heterodera glycines) under control conditions and field. Iranian Journal of Plant Protection Science 47: 1-10

Rahbari, Sh., Tanha Maafi, Z., Eskandari, A. and Gitty, M. 2016. Pathotype and molecular characteristics of some Iranian potato cyst nematode populations, Globodera rostochiensis and impact of the resistant and susceptible potato cultivars on egg hatching. Iraina Journal of Plant Pathology 52: 231-247

Abdolmaleki, A., Tanha Maafi, Z., Rafiee Dastjerdi, H., Naseri, B. and Ghasemi, A. 2016. Isolation and identification of entomopathogenic nematodes and their symbiotic bacteria from Kurdistan province in Iran. Journal of Crop Protection 5(2): 259-271

Karimipour Fard H, Pourjam E, Tanha Maai Z (2015) Assessment of grain yield reduction caused by Heterodera filipjevi in wheat cultivars under normal irrigation and drought stress in natural field conditions. In: ‘Nematodes of Small Grain Cereals: current status and research.’ (Eds. AA Dababat, H Muminjanov and RW Smiley) pp. 115-120. (FAO: Ankara, Turkey)

Ahmadi, A.R, Tanha Maafi, Z., Dababat A.A (2015) Survey on root-lesion nematodes in cereal field in southwestern of Iran. In ‘Nematodes of Small Grain Cereals: current status and research. (AA Dababat, H Muminjanov and RW Smiley) pp. 109-114. (FAO: Ankara, Turkey)

Tanha Maafi, Z., Ahmadi, A., Azadbakht, N.,·Gitti, M., Hosseininejad, A., Jahanshahi Afshar, F., Karimipour, H., Minbashi, M., Pakniyat, M., Ahmadian Yazdi, A.,Rivandi, A., Safaee, D., Aghajani, M.A., Vicol, J.M. and Debabat, A.A. (2015). Cereal soil borne nematodes status in Iran. In "Nematodes of Small Grain Cereals: current status and research’ (Eds. AA Dababat, H Muminjanov and RW Smiley) pp. 91-100. (FAO: Ankara, Turkey)

Jabbari, H., Niknam, Gh. and Tanha Maafi, Z. 2015 New hosts of Heterodera cruciferae Franklin, 1945 in vegetable farmlands of Tabriz, Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 51: 391-393 (in Persian with English Summary)

Jabbari, H., Niknam, Gh., Mohammadi, S. A. G. and Tanha Maafi, Z. 2015 Effect of temperature, life stage and soil drainages of host and non-host plants on hatching of cabbage cyst nematode, Heterodera cruciferae. Iranian Journal of Plant Pathology 51: 83-95 (in Persian with English Summary)

Tanha Maafi, Z. and Heidari, R. 2015. Review on incidence of Soybean Cyst Nematode in Iran. Plant Pathology Sciences 4 (2): 1-16 (In Persian with English Summary)

Abdolmaleki, A., Tanha Maafi, Z., Rafiee Dastjerdi1, H. and Lewis, E. 2015. Potential efficacy of Iranian isolates of Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema feltiae on Pieris brassicae (Lepidoptera:Pieridae). Russian Journal of Nematology 23 (2), 91–97

Tanha Maafi, Z. and Majd Taheri, Z. 2015. First Report of Korean Cyst Nematode, Heterodera koreana, Parasitic on Bamboo, Phyllostachys nigra, from Iran. Journal of Nematology. 47(3): 167–168

Asghari, A., Eskandari, A., Tanha Maafi, Z., Zhao, Z.Q., Álvarez-Ortega, S. and Nadirkhanloo, M. 2015. Description of Trischistoma abharensis n. sp. (Nematoda: Trischistomatidae) and first record of Tripylella intermedia (Bütschli, 1873) Brzeski & Winiszewska-Ślipinska, 1993 (Nematoda: Tripylidae) from Iran. Zootaxa 3986 (3): 357–372

Sohrabi, E., Tanha Maafi, Z., Panahi, P and Barooti, S. 2015. First Report of Northern Root-Knot Nematode, Meloidogyne hapla, Parasitic on Oaks, Quercus brantii and Q. infectoria in Iran. Journal of Nematology 47: 86

Tanha Maafi, Z., Subbotin, S.A., Sturhan, Barooti, S. and Majd Taheri, Z. 2015. Characterization of Longidorus iranicus Sturhan & Barooti, 1983 (Nematoda: Longidoridae) from Iran and synonymisation of L. moesicus Lamberti, Choleva and Agostinelli, 1983. Russian Journal of Nematology 23 (1): 21-28

Subbotin, A.S., Stanley, J.D., Ploeg, A.T, Tanha Maafi, Z., Tzortzakakis, E.A., Chitambar, J.J., Palomares-Rius, J.E., Castillo, P. and Inserra, R.N. 2015. Characterisation of populations of Longidorus orientalis Loof, 1982 (Nematoda: Dorylaimida) from date palm (Phoenix dactylifera L.) in the USA and other countries and incongruence of phylogenies inferred from ITS1 rRNA and coxI genes. Nematology17: 459-477

Miraeiz, E., Heydari, R. Tanha Maafi, Z. and Bert, W. 2015. Laimaphelenchus hyrcanus n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae), a new species from northern Iran. Zootaxa 3915 (4): 591–600

Salahi Ardakani, A., Tanha Maafi, Z., Mokaram Hesar, A. and Mohammadi Goltapeh, 2014. Relationship between Soil Properties and Abundance of Tylenchulus semipenetrans in Citrus Orchards, Kohgilouyeh va Boyerahmad Province. J. Agr. Sci. Tech. (2014) Vol. 16: 1699-1710

Heydari, R. Tanha Maafi, Z. and Decraemer, W. 2014. Morphological and molecular characterisation of Trichodorus golestanensis (Nematoda: Trichodoridae), a new species from Iran. European Journal of Plant Pathology 140: 329-340

Jahanshahi, Afshar, F. Sasanelli, N., hosseininejad, S.A. and Tanha Maafi, Z. 2014. Effects of the root-knot nematodes Meloidogyne incognita and M. javanicaon olive plants growth in glasshouse conditions. HELMINTHOLOGIA, 51, 1: 46 – 52

Heydari, R. Tanha Maafi, Z. Omati, F. and Decraemer, W. 2014. First report of stubby root nematode, Paratrichodorus teres (Nematoda: Trichodoridae) from Iran. Australian Plant disease Notes DOI 10.1007/s13314-014-0131-4

Ahmadi, A. and Tanha Maafi, Z. 2014. Incidence of Cereal Cyst Nematodes (Heterodera avenae type B and H. filipjevi) in southwestern Iran. Journal of Crop Protection 3(1): 75-88

Ahmadi, A., Tanha Maafi, Z. and Abeyat, T. 2013. Reaction of some wheat, barley and triticale cultivars to cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi , under field conditions in Khuzestan province. Plant Protection Journal 6 (2) 123-132 (In Persian with English Summary)

Mahjoubi Nia, M, and Tanha Maafi, Z.  Serajim A. and Rezaeei. S. Impact of drought stress on the growth parameters of tea sapling infected with Pratylenchus loosi and nematode population density. Researches in Plant Pathology Vol.1 (3): 41-50 (In Persian with English Summary)

Tanha Maafi, Z. Majd Taheri, Z. and Subbotin, S.A. 2013. First Report of the Giant Stem Nematode, Ditylenchus gigas, from Broad Bean in Iran. Plant Disease 97970 1005

Hajihassani, A. Tanha Maafi. Z. and Hosseininejad, A. 2013. Interactions between Heterodera filipjevi and Fusarium culmorum, and between H. filipjevi and Bipolaris sorokiniana in winter wheat. Journal of Plant Diseases and Protection 120 (2), 77-84

Majd Taheri, Z., Tanha Maafi, Z., Subbotin, S.A., Pourjam, E.,and Eskandari, A. 2013. Molecular and phylogenetic studies on Pratylenchidae from Iran with additional data on Pratylenchus delattrei, Pratylenchoides alkani and two unknown species of Hirschmanniella and Pratylenchus. Nematology 14: 1-19

Hesar, A.M., Moghadam, E.M. and Maafi, Z.T. 2012. Comparative morphological and molecular study of Iranian populations of Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter, 1984 and other members of ‘H. avenae group. Journal of Nematode Morphology and Systematics 15(1): 1-11

Ghafari, Sh., Tanha Maafi, Z., Heydari, R. and Eskandari, A. 2012. Study on the interaction of Heterodera glycines and the symbiotic bacterium, Bradyrhizobium japonicum on susceptible and resistant soybean cultivars. Applied Enthomology and Phytopathology 80: 33-40

Ghahremani Nejad, E. Niknam, Gh. and Tanha Maafi, Z. 2012. Pratylenchoides magnicauda, Trophurus minnesotensis and Xiphinema basilgoodeyi as new records for nematode fauna of Iran from farmlands and orchards in Ardebil plan. Applied Enthomology and Phytopathology 79: 237-250

Mokaram Hesar, A., Madikhani Moghadam, E and Tanha Maafi, Z. 2012. Comparison of morphological and morphometrical and molecular characters of different populations Heterodera schachtii. Iranian Journal of Plant Pathology 47 (4), 405-418 (In Persian with abstract in English)

Heydari, R. Tanha Maafi, Z. and Pourjam, E. 2012. Yield loss caused by soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran. Nematology14 (5): 589-593

Tanha Maafi, Z., Amani, M., Stanley, J. D., Inserra, R. N, Van den Berg, E. and Subbotin, S.A. 2012. Description of Tylenchulus musicola sp. n. from banana in Iran with molecular phylogeny and characterization of species of the genus Tylenchulus Cobb, 1913. Nematology14 (3): 353-369

Hesar, A.M., Moghadam, E.M. and Maafi, Z.T. 2011. Morphometrical and genetic diversity of Meloidogyne javanica isolates from the north east of Iran. Journal of Nematode Morphology and Systematics 14(1): 1-11

Giti, M. Tanha Maafi, Z., Arjomandian, A. And Pishehvar, Sh. 2011. Occurrence of potato golden cyst nematode (Globodera rostochiensis) and its distribution in Hamadan province. Agricultural Biotechnology 10: 53-61

Nicol, J. M., Turner, S., Coyne, D. L., Nijis, L. den, Hockland, S. and Tanha Maafi, Z. 2011. Current Nematode Threats to World Agriculture. Pp: 21-43, In: J. Jones, Gheysen, G. and Fenoll, C. (eds.), Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions. Springer

Hesar, A. M., Moghadam, E. M and Maafi, Z. T. 2011. Morphometrical and genetic diversity of Meloidogyne javanica isolates from the north east of Iran. Journal of Nematode Morpholoy and Systematics 14 (1): 1-11

Niknam, G., Pedram, M. Nejad E.G., Ye, W., Robbins, R. T., and Maafi. Z. T. 2010. Morphological and molecular characterization of Longidorus tabrizicus sp. n. and L. sturhani Rubtsova, Subbotin, Brown and Moens, 2001 (Nematoda: Longidoridae) from north-western Iran. Russian Journal of Nematology 18 (2):127–40

Fasihi, M., Tanha Maafi, Z., Karegar, A. and Eskandari, A. 2010. Host ranges, variability, multiplication and seed borne ability of some population of stem and bulb nematode, Ditylenchus dipsaci in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 46 (2): 179-185 (In Persian with abstract in English)

Palomares-Rius, J.E., Landa, B. B., Tanha Maafi, Z., Hunt, D. and Castillo, P. 2010. Comparative morphometrics and ribosomal DNA sequence analysis of Longidorus orientalis Loof, 1983 (Nematoda: Longidoridae) from Spain and Iran. Nematology 12: 631-640

Hajihasani, A., Z. Tanha Maafi, Z., J. M. Nicol, J.M. and Seraji, A. 2010. Relationships between population densities of Heterodera latipons and yield losses of winter wheat in microplots. Australian Plant Pathology 39: 530-535

Hajihasani A., Tanha Maafi Z. and M. Hajihasani, M. 2010. The life cycle of Heterodera filipjevi in winter wheat inder microplot conditions in Iran. Nematologia Mediterranea 38: 53-57

Hajihasani, A., Tanha Maafi, Z., Nicol, J.M. and Rezaee, S. 2010. Effect of the cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi, on wheat in microplot trials. Nematology 12: 357-363

Heydari, R., Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaei, N. 2010. Comparative host suitability of common bean cultivars to the soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran. Nematology 12: 335-341

Hajihasani, A. and Tanha Maafi, Z. 2009. The life cycle of Heterodera filipjevi in winter wheat under microplot conditions in Iran. In "Cereal cyst nematodes: status, research and outlook". (Eds IT Riley, JM Nicol, AA Dababat) pp. 115-117. (CIMMYT: Ankara, Turkey)

Ahmadi, A.R. and Tanha Maafi, Z. 2009. Occurrence and distribution of two species of cereal cyst nematodes Heterodera avenae and H. filipjevi in Khuzestan provice, Iran. In "Cereal cyst nematodes: status, research and outlook". (Eds IT Riley, JM Nicol, AA Dababat) pp. 79-81. (CIMMYT: Ankara, Turkey)

Tanha Maafi, Z., Nicol, J, Kazemi, H., Ebrahimi, N., Gitty, M., Ghalandar, M., Mohammadi Pour, M. and Khoshkhabar, ZH. 2009. Cereal cyst nematodes, root rot pathogens and root lesion nematodes affecting cereal production in Iran. In "Cereal cyst nematodes: status, research and outlook". (Eds IT Riley, JM Nicol, AA Dababat) pp. 51-55. (CIMMYT: Ankara, Turkey)

Naseri, B., Pourjam, E. and Tanha Maafi, Z. 2009. Some plant parasitic nematodes from canola growing regions of Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 44: 329-354 Persian with English abstract (74-77)

Heydari, R., Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and. Safaie, N. 2009. Evaluation of some common soybean cultivars to the major type of the soybean cyst nematode of Iran, Heterodera glycines HG Type 0. Iranian Journal of Plant Pathology 44: 319-328 Persian with English abstract (78-80)

Gitty, M. and Tanha Maafi, Z. 2009. First report of a potato cyst nematode, Globodera rostochiensis, on potato, in Iran. Plant Pathology, Vol 59: 412

Mohammad Deimi, A. Chitamber, J.J. and Maafi, Z.T. 2008. Nematodes associated with flowering ornamental plants in Mahalat, Iran. Nematologia Mediterrenea 36: 115-123

Tanha Maafi, Z., Salati, M. and Riggs, R.D. 2008. Distribution, population density, race and type determination of soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran. Nematology 10: 919-924

Tanha Maafi Z. and Damadzadeh, M. 2008. Incidence and control of the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans Cobb, in the north of Iran. Nematology 10: 113-122

Tanha Maafi Z., Sturhan D., Kheiri, A. and Geraert, E. 2007. Species of the Heterodera avenae group (Nematoda: Heteroderidae) from Iran. Russian Journal of Nematology. 15 (49-58)

Tanha Maafi, Z., Sturhan, D., Handoo, Z., Mor, M., Moens, M. and Subbotin, S.A. 2007. Morphological and molecular studies on Heterodera sacchari,H. goldeni and H. leuceilyma (Nematoda: Heteroderidae). Nematology 11: 483-497

Seraji, A., Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaeei, N. 2007. Biology and population dynamics of tea root lesion nematode (Pratylenchus loosi) in Iran. Journal of Plant Pathology 43 (1): 98-115 (in Persian), English summary: 42-44

Mohammad Deimi, A.; Tanha Maafi, Z.; Palomares Rius, J. E.; Castillo, P.2006.  Aphelenchoides subtenuis(Cobb, 1926) Steiner & Buhrer, 1932 (Nematoda: Aphelenchoididae) from Iran with morphological and morphometric characterization. Nematology 8: 903-908

Tanha Maafi Z., Sturhan D., Subbotin S.A. & Moens M. 2006. Heterodera persica sp. n. (Tylenchida: Heteroderidae) parasitizing Persian hogweed (Heracleium persicum (Desf. ExFisch.) in Iran. Russian Journal of Nematology 14: 171-178

Tanha Maafi, Z. Ebrahimi, N., Khozaini, F., Barooti, S and Karegar, A. 2006. Occurrence of Scutellonema brachyurus (Steiner, 1938), Andrasy, 1958 in Damghan, Gilan and Golestan regions. Journal of Plant Pathology 42(1): 197-200 (in Persian), English summary: 50-51

Tanha Maafi, Z., Omati, F. and Parvizi, R. 2005. Endoparasitic nematodes and their population densities in potato fields of Tehran, Semnan and West Azarbayjan. Iranian Journal of Plant Pathology 41(3): 425-436 (in Persian), English summary: 187-192

Tanha Maafi, Z., Sturhan, D., Kheiri, A., Geraert, E. Subbotin, S. A. and Moens, M. 2004. Morphology of some cyst-forming nematodes from Iran. Russian Journal of Nematology12: 59-78

Tanha Maafi, Z., Subbotin, S. A. and Moens, M. 2003. Molecular identification of cyst-forming nematodes (Heteroderidae) from Iran and a phylogeny based on ITS-rDNA sequences. Nematology 5: 99-111

Maafi, Z. T. and Decraemer, W. 2002. Description of Tricodorus gilanensis n. sp. from a forest park in Iran and observations on Paratrichodorus tunisiensis (Siddqi, 1963) Siddiqi, 1974 (Nematoda: Diphtherophorina). Nematology 4: 43-54

Tanha Maafi, Z. and Mirhoseini-Moghadam, A. 2001. Study on the effect of organophosphates nematicides on the root lesion nematode Pratylenchus loosi. Iranian Journal of Plant Pathology 37: 29-38 (in Persian), English summary: 9-10

Tanha Maafi, Z.; Geraert, E.; Kheiri, A. and Sturhan, D. 1999. Occurrence of soybean cyst nematode Heterodera glycines Ichinohe, 1952 in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 35: 63-64

Tanha Maafi, Z., Ebrahimi, Y. and Anvari, F. 2000. Evaluation of resistance of some citrus rootstocks to Tylenchulus semipenetrans in Mazandaran province. Iranian Journal of Plant Pathology 36: 189-197 (in Persian), English summary: 59-63

Tanha Maafi, Z. 2000. Study of Pasteuria penetrans group on some plant parasitic nematodes and their host ranges in the north of Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 36: 221-233 (in Persian), English summary: 65-68

Tanha Maafi, Z. and Damadzadeh, M. 1996. An investigation on the effect of non-volatile nematicides on citrus nematode in the north of Iran. Iranian J. of Plant Pathology 32: 106

Hosseini Nejad, A.; Maafi, Z. T. and Barooti, S. 1997. Nematodes associated with olive trees (olea europea L.) in Iran. Iranian Journal of Applied Enthomology and Phytopathology 65: 46-53 (in Persian), English Summary: 10-12

Maafi, Z. T. and Mahdavian, E. 1997. Species and physiological races of root knot nematodes (Meloidogyne spp.) on kiwifruit and the effect of M. Incognita on kiwifruit seedlings. Iranian Journal of Applied Enthomology and Phytopathology 65: 1-11 (in Persian), English summary: 1-3

Maafi, Z. T. and Mahdavaian, E. 1996. Occurrence of Aphelenchoides besseyi on strawberry in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 32: 26-27

Maafi, Z. T. 1993. Observation of root lesion nematode Pratylenchus loosi in imported tea seedlings from Japan. Iranian J. of Applied. Entomology and Phytopathology 60: 29-30

Maafi, Z. T. 1992. The host range of the citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans) on perennial crop plants in Iran. Nematologica 38: 420

Maafi, Z. T. 1993. Pasteuria sp. as a parasite of citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans) in the north of Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 29: 39

Maafi, Z. T. and Kheiri, A. 1993. Plant parasitic nematodes on banana from Hormozgan Province. Iranian Journal of Plant Pathology 29: 21-23

Maafi, Z. T. and Kheiri, A. 1991. Citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans) in Hormozgan province. Iranian Journal of Plant Pathology27: 31-42 (in Persian) English Summary: 5-7 

 

 

دکتر سالار جمالی

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

jamaliguilan.ac.ir
00989113487437
0000-0003-4864-7893


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

سالار  جمالی

تاریخ تولد

1353/11/20

محل تولد

فلاورجان

کد ملی

1111157901

شغل

هیات علمی

محل اشتغال

دانشگاه گیلان

رتبه علمی

دانشیار

پست الکترونیکی

jamali@guilan.ac.ir

شماره تلفن/تلفن همراه

09113487437

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

-

-

-

کارشناسی

گیاهپزشکی

صنعتی اصفهان

1376

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی گیاهی

تربیت مدرس

1379

دکتری

نماتدشناسی

تربیت مدرس

1385


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسایی فون نماتدهای راسته Tylenchida درغلات مهم (گندم، جو، ذرت و برنج) استان اصفهان

Identification of Nematodes Founa (Tylenchida) of Important Cereales (Wheat, Barley,Corn and Rice) in Isfahan Province

پایان نامه دکتری

مطالعه خصوصیات عامل بیماری نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi) در ایران و ارزیابی خسارت ناشی از آن با استفاده از مدلهای اپیدمیولوژیک

Characteristics of Rice White Tip Disease (Aphelenchoides besseyi) in Iran and its Loss Assessment on the Host using Epidemiological Models

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

S. N. Mirghasemi, E. Fanelli, A. Troccoli, S. Jamali, M. M. Sohani and F. De Luca.

2019,   European journal of Plant Pathology.

Molecular variability of the root-lesion nematode, Pratylenchus loosi (Nematoda: Pratylenchidae), from tea in Iran

1

Z. Khatamidoost , R. Saberi Riseh, S. Jamali and M. Moradi.

2019, Biological Control of Pests and Plant Diseases.

Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio

2

M. Mallahi, A. Zibaee, J. J. Sendi and S. Jamali.

2019, Invertebrate Survival Journal.

Effects of Steinernema carpocapsae (Weiser) on immunity and antioxidant responses of Glyphodes pyloalis Walker

3

S. Shahabi, A. Kheiri, F. Rakhshandehroo and S. Jamali.

2017, Journal of Entomology and Zoology Studies.

Three new species of free living nematodes for nematode fauna of Iran

4

S. Shahabi, A. Kheiri, F. Rakhshandehroo and S. Jamali.

2016, Journal of Plant Protection Research.

Occurrence and distribution of nematodes in rice fields in Guilan province, Iran and the first record of Mylonchulus polonicus (Stefanski, 1915) Cobb, 1917 (Nematoda: Mononchina)

5

L. Esfahani, S. Jamali, A. Saeedizadeh, and H. Pedramfar.

2016, Hellenic Plant Protection Journal.

Effectiveness of salicylic acid, Pseudomonas fluorescens CHA0 and Trichoderma viride to control Meloidogyne incognita race 2 on different tomato cultivars

6

Asadi, Z, Jamali, S, Sabouri, S. and Habibi, F.

2015, Nematropica.

Effects of white tip nematode on physical properties of rice grains

7

Rashidifard, M, Shokoohi, E, Hoseinipour, A. and Jamali, S.

2015, Biologia.

Distribution, morphology, seasonal dynamics, and molecular characterization of Tylenchulus semipenetrans from citrus orchards in southern Iran

8

Khatamidoost, Z, Jamali, S, Moradi, M. and Saberi Riseh, R.

2015, Biocontrol Science and Technology.

Effect of Iranian strains of Pseudomonas spp. on the control of root-knot nematodes on Pistachios

9

Rashidifard, M, Shokoohi, E, Hoseinipour, A. and Jamali, S.

2015, Australasian Plant Disease Notes.

Tylenchulus semipenetrans (Nematoda: Tylenchulidae) on pomegranate in Iran

10

Sheykhnejad, H. Ghadamyari, M. Ghasemi, V. Jamali, S. and Karimi, J.

2014, Journal of Asia-Pacific Entomology.

Haemocytes immunity of rose sawfly, Arge ochropus (Hym.: Argidae) against entomopathogenic nematodes, Steinernema carpocapsae and Heterorhabditis bacteriophora

11

Gharabadiyan, F., Jamali, S. Komeili, H. R.

2013, Journal of Agricultural Sciences.

Dterminating of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) damage function for tomato cultivars

12

Gharabadiyan, F., Jamali, S., Ahmadiyan Yazdi, A., Hadizadeh, M. H., Eskandari, A.

2012, Journal of Plant Protection Research.

Weed hosts of root-knot nematodes in tomato fields

 

13

Hadian, Sh., Rahnama, K., Jamali, S., Eskandari, A.

2011, Advances in Environmental Biology.

Comparing Neem extract with chemical control on Fusarium oxysporum and Meloidogyne incognita complex of tomato

14

Jamali, S. and Mousanejad, S.

2011, Journal of Agricultural Technology.

Resistance of rice cultivars to white tip disease caused by Aphelenchoides besseyi Christie

15

Jamali, S., Pourjam, E., Safai, N.

2012, Journal of Agricultural Science and Technology.

Determining the relationship between population density of white tip nematode and rice yield

16

Jamali, S., Pourjam, E., Alizadeh, A., Alinia, F.

2008, Journal of Agricultural Science and Technology.

Reproduction of white tip nematode (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942) in different monoxenic cultures.

17

Jamali, S., Pourjam, E., Alizadeh, A., Alinia, F.

2006, Journal of Agricultural Technology.

Incidence and distribution of Aphelenchoides besseyi in rice areas in Iran.

18

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی

1398، بیماریهای گیاهی.

میرقاسمی، س، ن.، جمالی، س. سوهانی، م. م. و زیبایی، آ.

2

بررسی تغییرات کمی آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در گیاهچه های ارقام خیار حساس و متحمل به نماتد مولد گره ریشه، در حضور قارچ مایکوریز

1398، آفات و بیماریهای گیاهی.

حسینی خواه، آ.، رضایی، س.، جمالی، س.، زمانی زاده، ح. ر. و رجالی، ف.

3

تاثیر قارچ مایکوریز بر فاکتورهای بیماریزایی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و تغییرات هیستوپاتولوژیکی روی ارقام متحمل و حساس خیار

1398، پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی.

حسینی خواه، آ.، رضایی، س.، جمالی، س.، زمانی زاده، ح. ر. و رجالی، ف.

4

نماتدهای انگل خانواده Hoplolaimidae همراه گیاهان زینتی در استان گیلان

1397، گیاهپزشکی

اله مرادی، م، جمالی، س، کارگر بیده، ا. و میرحسینی مقدم، س. ع.

5

القای مقاومت سیستمیک نسبت به نماتد ریشه‌گرهی گوجه فرنگی با استفاده از اسید سالیسیلیک و دو عامل بیوکنترل

1396، دانش گیاهپزشکی ایران

اصفهانی، ل.، جمالی، س.، سعیدی زاده، آ. و پدرام فر، ح.

6

مروری بر آلودگی نماتد مولد گره ریشه در باغ های پسته ی رفسنجان

1396، پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی

خاتمی دوست، ز.، جمالی، س.، فریور مهین، ح. و مرادی، م.

7

اثر نماتد (Meloidogyne incognita race 2) روی صفات ریشه و اندام های هوایی دو رقم حساس و متحمل گوجه فرنگی

1396،     مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای.

قاسم زاده، ا. و جمالی، س.، اصفهانی، م. و پدرام فر، ح.

8

معرفی برخی نماتدهای انگل گیاهی از فروراسته Tylenchomorpha  از باغ های چای ایران

1395، حفاظت گیاهان.

میرقاسمی، س، ن.، جمالی، س. سراجی، ع. و پدرام فر، ح.

9

بررسی روند تولید آنزیمهای دفاعی در دو رقم گوجه فرنگی علیه نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita race 2  در شرایط گلخانه

1395، گیاهپزشکی.

قاسم زاده، ا. و جمالی، س.، اصفهانی، م. و پدرام فر، ح.

10

ارزیابی عکس العمل ارقام رایج فلفل در ایران نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita Race 2 در شرایط گلخانه

1394، مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای.

قاسم زاده، ا. و جمالی، س.

11

اثرات آنتاگونیستی باکتری استرپتومایسس روی نماتد مولد گره ریشه کیوی

1394، نشریه حفاظت گیاهان

بشیری، س، جمالی، س. و گل محمدی، م.

12

بررسی تأثیر توأم نماتد ریشه گرهی و گل جالیز بر پارامترهای فلورسانس، محتوی کلروفیل و آب نسبی برگ گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

1394، دانش گیاهپزشکی ایران.

قاسم زاده، ا، جمالی، س. و قاسمی، م. ع.

13

تأثیر نماتد نوک سفیدی برگ برنج روی خصوصیات کیفی رقم هاشمی

1393، تحقیقات غلات.

اسعدی، س. ز، جمالی، س، حبیبی، ف. و صبوری، ص.

14

مهار زیستی نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans به وسیله قارچهای آنتاگونیست در شرایط گلخانه

1392، نشریه حفاظت گیاهان.

چاووشی ثانی، م، جمالی، س، طاهری، ح و خداپرست، س. ا.

15

توانایی اکتینومیستها در کنترل زیستی برخی قارچهای بیمارگر و نماتد مرکبات در شرایط آزمایشگاهی

1392، پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی.

نوری زاده، س، جمالی، س، گل­محمدی ، م. و پدرام­فر، ح.

16

کنترل بیولوژیک نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) با استفاده از قارچهای آنتاگونیست

1392، گیاهپزشکی.

چاووشی ثانی، م، جمالی، س، طاهری، ح.  و خداپرست، س. ا.

17

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران

1390، حفاظت گیاهان.

دیوسالار، ن، جمالی، س، پدرام فر، ح. و طاهری، ح.

18

گروههای سازگاری رویشی در جمعیت ها قارچ Cryphonecteria parasitica عامل سوختگی شاه بلوط در استان گیلان

1389، بیماریهای گیاهی.

مهدی نژاد، ش، خداپرست، س. ا. جمالی، س. و جعفر فارسی، م.

19

ارزیابی کمی خسارت بیماری نوک سفیدی برگ برنج ناشی از نماتد Aphelenchoides besseyi  در شرایط گلخانه و میکروپلات

1388، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

جمالی، س، پورجم، ا، صفایی، ن. و علیزاده، ع.

20

وضعیت باروری و پراکنش آلل های تیپ آمیزشی در جمعیت قارچ عامل سوختگی درختان شاه بلوط در استان گیلان

1388، دانش گیاهپزشکی.

مهدی نژاد، ش، خداپرست، س. ا. و جمالی، س.

21

مقایسه روشهای مایه زنی Aphelenchoides besseyi، عامل بیماری نوک سفیدی برگ برنج در بیماریزایی

1385، بیماریهای گیاهی.

جمالی، س، پورجم، ا، علیزاده، ع. و علی نیا، ف.

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Jamali, S., Neginfar, M. and Pedramfar, H.

2014, 66th International Symposium on Crop Protection, Gent Belgium

Infestations of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in Peanut fields

1

Rashidifard, M, Shokoohi, E, Hoseinipour, A. and Jamali, S.

2014, 6th Congress of Nematology, Cape Town, South Africa

Study of nematodes in the rhizosphere of citrus orchards in southeast of Iran

2

Rashidifard, M, Shokoohi, E, Hoseinipour, A. and Jamali, S.

2013, 10th International Nematology Symposium, Russia

Evaluation of some plant extracts on mortality of larvae (J2) of citrus Nematode

3

Jamali, S. and Gharabadiyan, F.

2012, National congress of medicinal plants, Kish

Effects of some medicinal plant extract agaist root knot nematode on tomato

4

Jamali, S. and Gharabadiyan, F.

2012, 31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Turkey

Roles of soil amendment in control of plant parasitic nematodes

5

Shokoohi, E., Mehrabani Nasab, A. and Jamali, S.

2012, 31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Turkey

Correlation analysis of morphometric data in the species of the genus Psilenchus de Man, 1921

6

Bagheri, M. Seraji, A. Jamali, S. Eskandari, A.

2011, 9th International Nematology Symposium, Russia

Effects of soil amendments on damage and population level of tea root lesion nematode (Pratylenchus loosi) in Iran

7

Seraji, A. Pourjam, E. Jamali, S. Safaie, N. Tanhamaafi, Z.

2011, 9th International Nematology Symposium, Russia

Measuring and Modeling crop loss of Pratylenchus loosi at tea plantations of Iran

8

Jamali, S. and Seraji, A.

30th International Symposium of European  Society  of  Nematologists, Austria

Damage potential of white tip nematode, Aphelenchoides besseyi in Iran

9

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

یررسی تغییرات مواد دفاعی در برهمکنش با استرینهای بومی سودوموناس در گیاه پسته آلوده به نماتد Meloidogyne incognita

1398، اولین همایش نماتد شناسی ایران

خاتمی دوست، ز.، جمالی، س.، صابری ریسه، ر. و مرادی، م.

2

بررسی تاثیر نماتدکشی اسانس سه گیاه دارویی روی نماتد مرکبات  (Tylenchulus semipenetrans)

1397، بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران

اسعدی، س. ز. و جمالی، س.

3

وضعیت آلودگی نسبت به نماتد ریشه گرهی در مزارع فلفل استان گیلان

1397، بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران

سرپلی زاده،  ف. جمالی، س.، موسی نژاد، ص. سراجی، ع. 

4

پایش آلودگی گوجه فرنگی گلخانه ای نسبت به نماتد ریشه گرهی در استان گیلان

1396، دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی

اناری، ه.، جمالی، س.، ابراهیمی، ر. و پدرام فر، ح.

5

ارزیابی خسارت ناشی از بیماری بلاست در رقم برنج هاشمی بر اساس سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری

1396، دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی

احمدی، ع.، موسی نژاد، ص.، خداپرست، ا. و جمالی، س.

6

جستجوی منابع مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتیومی در ارقام مختلف گوجه فرنگی بر اساس سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری

1396، خستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی

روحی ها، ع.، الهی نیا، س. ع.، موسی نژاد، ص. و جمالی، س.  

7

تاثیر نماتد نوک سفیدی برگ (Aphelenchoides besseyi) بر خصوصیات چسبندگی برنج

1395، بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران

اسعدی، س. ز، جمالی، س، حبیبی، ف.

8

وقوع نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) روی رازک  (Humulus Lupulus)

1395، بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران

جمالی، س.، سلیمی، م.، و خلقی، ع.  

9

شناسایی نماتدهای انگل مزارع بادام زمینی در استان گیلان

1393، بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران

میرقاسمی، س. ن.، جمالی، س. و شریفی، ک.  

10

شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی باغهای چای (Camellia sinensis)  ایران

1393، بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران

میرقاسمی، س. ن.، سراجی، ع. و جمالی، س.

11

تأثیر نماتد مولد گره ریشه  Meloidogyne incognita race 2  روی محتوای آب نسبی برگ و تبادلات گازی گوجه فرنگی

1393، بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران

قاسم زاده، ا. و جمالی، س.، اصفهانی، م. و پدرام فر، ح.

12

وضعیت آلودگی درختان مرکبات نسبت به نماتد در استان گیلان

1393، همایش عملی پژوهشی دانشگاه گیلان

جمالی، س.

13

جداسازی و شناسایی باکتری استرپتومایسس از فراریشه درختان کیوی

1391، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی

بشیری، س، گل محمدی، م. و جمالی، س.

14

شناسایی مولکولی نماتد Meloidogyne incognita جداشده از ریشه تاکهای کیوی فروت در شمال ایران

1391، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی

بشیری، س، گل محمدی، م. و جمالی، س.

15

فعالیت کنترل بیولوژیک برخی از جنسهای باکتریایی در مقابل نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) در شرایط گلخانه

1391، بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران

نوری زاده، س، جمالی، س، گل­محمدی ، م. و پدرام­فر، ح.

16

مقایسه چهار روش استخراج DNA   در نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne spp.)

1391، بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران

بشیری، س ، جمالی، س. و گل محمدی، م.

17

وقوع نماتد کلفتی ریشه (Paratrichodorus minor) روی چنار(Platanus orientalis)  در استان گیلان

1391، بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران

اله مرادی، م، جمالی، س، کارگر بیده، ا. و میرحسینی مقدم، س. ع.

18

کاربرد پسماندها در کنترل نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی

 

1391، ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

غرابادیان، ف. و جمالی، س.

19

وضعیت آلودگی و تأثیر دما بر فعالیت نماتد نوک سفیدی برگ برنج در رقم هاشمی

1391، پانزدهمین همایش ملی برنج کشور

اسعدی، س. ز، جمالی، س، حبیبی، ف، وصبوری، ص.

20

سطح خسارت اقتصادی نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در گلخانه های گوجه فرنگی استان خراسان رضوی

1391، اولین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی

غرابادیان، ف، جمالی، س، احمدیان یزدی، ا. و اسکندری، ع.

21

تأثیر دو گونه گل جعفری (Tagetes erecta and  T. patula) بر نماتد مولد زخم ریشه چای

 

1389، همایش ملی گیاهان دارویی

ذهبی اصلی، س، سراجی، ع، جمالی، س، جلالی سندی، ج. و شیرین فکر،

22

باکتریPasteuria  عاملی جهت کنترل بیولوژیک نماتد سیست غلات

 

1389، دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

جمالی، س.و سلطانی، ج.

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

مدیریت بیماریهای درختان و درختچه­های زینتی

1395، جهاد دانشگاهی گیلان

تالیف: G. W. Moorman

ترجمه: سالار  جمالی

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

1

بررسی مقاومت ارقام برنج نسبت به نماتد نوک سفیدی برگ در شرایط گلخانه

دانشگاه  گیلان

سالار جمالی (مجری) - صدیقه موسی نژاد (همکار)

دانشگاه گیلان

پایان یافته

2

بررسی اثر ترکیبات طبیعی نماتد کش بر نماتد زخم ریشه چای

پژوهشکده چای

علی سراجی (مجری)- سالار جمالی (همکار)

پژوهشکده چای

پایان یافته

3

بررسی تأثیر کادوزافوس روی نماتد ریشه گرهی کیوی

دانشگاه گیلان

سالار جمالی (مجری)- فریدون پاداشت (همکار)

شرکت آرش فناور گیل

پایان یافته

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

1

Nematology

داور

2019

2

Journal of Plant Protection Research

داور

2018

3

Archives of Phytopathology and Plant Protection

داور

2017

4

Pakistan Journal of Nematology

داور

2019

5

Journal Agricultural Sciences and Technology

داور

2015

تاریخ و امضا: 

1399/01/01

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

دکتر علی اکبر حجت جلالی

بیولوژی کاربردی- کنترل بیولوژیکی نماتدهای انگل گیاهی استادیار بازنشسته گروه گیاه پزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

hojatjalali_aliakbaryahoo.com
00989181312631


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

علی اکبر حجت جلالی

تاریخ تولد

۲۰ آذر ۱۳۲۵

محل تولد

ماسوله فومن

کد ملی

۲۶۶۹۷۵۹۰۱۷

شغل

هیات علمی بازنشسته

محل اشتغال

دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

رتبه علمی

استادیار پایه ۳۳

پست الکترونیکی

hojatjalali_aliakbar@yahoo.com

شماره تلفن/تلفن همراه

۰۸۳۳۸۳۶۸۴۶۷/ ۰۹۱۸۱۳۱۲۶۳۱

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

-

-

-

کارشناسی

Plant Protection / Faculty of Agriculture

Tehran University, Karaj , Iran

1969

کارشناسی ارشد

 Plant Pathology / Faculty of Agriculture

Tehran University , Karaj , Iran

1975

دکتری

Applied Biological Sciences (Biological control of plant parasitic nematodes)   

Katholiek University of Leuven, Faculty of Agriculture and Applied Biological Sciences, Belgium

 

1998


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی

بیماری ساقه سیاه ًپنبه Xanthomonas malvacearum   در ایران

Black arm disease of cotton, Xanthomonas malvacearum in Iran.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

شکل شناسی و طبقه بندی نماتدشناسی انگل های گیاهی (Tylenchida)در باغات میوه کرج ٍایران

Morphology and Taxonomy of Plant Parasitic Nematodes, Tylenchida, in Orchards of Karaj, Iran

پایان نامه دکتری

مطالعه قارچ های همستیز نماتد سیستی چغندر قند Heterodera schachtiiدرایران

Study of antagonistic fungi of beet cyst nematode, Heterodera schachtii, from Iran

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

A. A. Hojat Jalali. and Jef. Coosemans

 

1996, Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 61/3a. 849-856

 

 

The effect of Embellisia chlamydospora (Hoes et al.,) Simmons as a biocontrol agent on the sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii Schmidt.

1.

A. A. Hojat Jalali and Jef. Coosemans,

1997, Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 62/3a, 721-735

Efficacy of a sterile fungus, StFCh1-1, as a new biocontrol agent of the beet cyst nematode, Heterodera schachtii.

2.

A. A. Hojat Jalali; R. Segers and Jef. Coosemans   

1998, Nematologica

Biocontrol of Heterodera schachtii using combinations of sterile fungus, StFCh1-1, Embellisia chlamydospora and Verticillium chlamydosporium

3.

W. Zhang; W. Peumans; A. Barre; C. Houles Astoul; P. Rovira; A. A. Hojat  Jalali; and Els J. M. Van Damme

2000, Planta, 210: 970-978

Isolation and characterization of a jaclin-related mannose- binding lectin from salt-stressed rice (Oryza sativa) plants

4.

A. A. Hojat Jalali ;   H.R. Ghasempor andPh. Madadzadeh 

2007, Pakistan Journal of  Plant Pathology,  

Impact of sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on some physiological aspects of two sugar beet cultivars, Nemakill and 7233, in the rhizosphere condition.

5.

H. R. Ghasempor; A. A. Hojat Jalali  and A. R. Rangin 

2007, International Journal of Botany 3(1): 91- 96

Physiological changes, proline , total protein analysis and potassium of the sugar beet plants in response to beet cyst nematode, Heterodera schachtii 

6.

A. A. Hojat Jalali; H. R. Ghasempor and S. Sharifi

 

2007, Pakistan Journal of Biological Science 10(21): 3859-3864,

Study of some physiological changes in sugar beet cv. 7233 in the presence of sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, and an antagonistic sterile fungus, StFCh1-1, in the rhizosphere condition.

7.

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

۱.

جداسازی قارچ های آنتاگونیست از باغ های چای و بررسی تاثیر آنها روی نماتود مولد زخم ریشه   Pratylenchus loosiدر آزمایشگاه

۱۳۹۶- مهار زیستی در گیاهپزشکی جلد ۵ . شماره ۱. ۸۱-۹۰

ابوالفضل یحیوی آزاد  علی سراجی  علی اکبر حجت جلالی و صمد جمالی

۲.

تاثیر چندین جدایه قارچ آنتاگونیست در کنترل زیستی نماتود مولد زخم ریشه چای   Pratylenchus loosi

۱۳۹۷ دوره ۷. شماره۱. بهار و تابستان. ۲۱-۳۲

ابوالفضل یحیوی آزاد  علی سراجی  علی اکبر حجت جلالی و صنم صفایی چایی کار

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

A. A. Hojat Jalali; A. Kheiri

1974, 3th Iranian Plant protection Congress, Tabriz, Iran, Sept.

 

A new species of plant parasitic nematodes, Tylenchida, in Iran

 

1.

A. A. Hojat Jalali

1991,10th  Iranian Plant Protection Congress, Kerman, Iran, Sept.

An investigation on cereal cyst nematode (CCN), Heterodera avenae in Kermanshah, Iran

2.

A. A. Hojat Jalali

1995, 12th Iranian plant protection congress, Karaj, Iran, 2-7Sept p.128.

 

Atagonistic fungi of beet cyst nematode, Heterodera schachtii, from Iran

3.

A. A. Hojat Jalali and Jef. Coosemans  

1998, The international symposium of British mycological society, The future of fungi in the control of pests, weeds and diseases, University of Southampton England,5-9th April, p.118 (poster)

Evaluation of a sterile fungus , StFCh1-1, as a new biological control agent of the sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii

4.

K. Akbari; V. Minassian; A. A. Hojat  Jalali and S. A. Hosseininejad

 2000?, 14th Iranian Plant Protection Congress, Sept.   

 

Studies on interaction of root lesion nematode, Pratylenchus thornei, and wilt fungus, Fusarium          oxysporum f. sp. ciceri , on ILC and Bivanij chickpea cultivars

5.

R. Karkhanei; M.  Shaikholeslami; A. A. Hojat Jalali and A. Asadi-Sardary

2001, The 1th Agricultural Science & New technology, National Congress, Zanjan University, Zanjan

Identification of three fungi, Penicillium chrysogenum, P.corpophilum and P.griseofulvum  and their antagonistic effects  on females and eggs of Meloidogyne javanica 

6.

A. A. Hojat Jalali and Jef. Coosemans

2002, 15th Iranian Plant Protection Congress, Sept.

Effect of different level of the inoculum of a sterile fungus, StFCh1-1, on the biocontrol of beet cyst nematode, Heterodera schachtii

7.

H. R. Ghasempor; A. A. Hojat Jalali; R. Rangin and  H. Khodayari

2002, 15th Iranian Plant Protection Congress, 7-11 Sept. Kermanshah, Iran, P. 86

Effect of different population of the sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on Proline contentsand some microelements in sugar beet cv. 7233

8.

A. A. Hojat Jalali and Jef. Coosemans

2002, 15th Iranian Plant Protection Congress 7-11 Sept. Kermanshah, Iran, P. 86

Influence of some antagonistic fungi on the biocontrol of beet cyst nematode, Heterodera schachtii, through a mode of action different from nematode infection

9.

H. R. Ghasempor; A. A. Hojat Jalali; H. Khodayari and A. R. Rangin

2002, 15th Iranian Plant Protection Congress, 7-11 Sept. Kermanshah, Iran, P. 87

Impact of Population of the sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on sugar contents and chlorophyll in Sugar Beet cv. Ic2

10.

A. A. Hojat Jalali

2002,  Annual workshop of plant protection,  Agriculture Jehad, Feb. , Ilam

The cereal cyst nematodes

 

11.

A. A. Hojat Jalali

2003 Annual workshop of plant protection, Mahidasht agricultural teaching center, March         Kermanshah

Biological control of plant parasitic nematodes rely on fungi and bacteria    

 

12.

A. A. Hojat Jalali; A. R. Rangin and  H. R. Ghasempor

2004, 11th Iranian Biology Conference, Sept.

 

Effect of different population of beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on proline and potassium in sugar beet cv. 7233

13.

A. A. Hojat Jalali; H. R. Ghasempor and Ph. Madadzadeh

2004, 11th Iranian Biology Conference, Sept.

Effect of different population of beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on sugar contents, chlorophyll and free proline in sugar beet cv. Ic2

14.

H. R. Ghasempor; A. A. Hojat Jalali, and Ph. Madadzadeh,

2004, 11th Iranian Biology Conference, Sept.

Effect of different population of  beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on free proline and some macro elements on sugar beet cv. Nemakil and its comparison with susceptible cv.7233

15.

H. R. Ghasempor; A. A. Hojat Jalali and S. Sharifi,

2006, 17th Iranian Plant Protection Congress, Vol. II, Plant Disease, Karaj, Iran, p. 114

Study of some physiological changes in sugar beet cv. 7233 in the presence of sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, and an antagonistic sterile fungus, StFCh1-1, in the rhizosphere condition.

16.

H. R. Ghasempour; A. A. Hojat Jalali and S. Sharifi,

2006, Combio, Brisbane Convention Centre, Australia 24 to 28 Sept P. 140 (Poster).

Study of Physiological Changes in the sugar beet cv. 7233 in the presence of Heterodera schachtii (Schmidt), and an atagonistic fungus

17.

 

 

لازم به توضیح است که متن فارسی خلاصه مقالات چاپ شده در دسترس نبوده و بههمین جهت از متن انگلیسی استخراج شده و صفحه انتشار برخی از آنها نیز ناقص است. 

 

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

۱.

گزارش دو گونه قارچ هم ستیز از فرا ریشه ی گیاه چای جهت مهار زیستی نماتود Pratylenchus loosi

۱۳۹۲ اولین همایش ملی چای. گیلان

ابوالفضل یحیوی آزاد  علی سراجی  علی اکبر حجت جلالی و صمد جمالی

۲.

گزارش سه گونه قارچ از جنس  Fusarium از فرا ریشه گیاه چای

اولین همایش ملی چای- گیلان

ابوالفضل یحیوی آزاد  علی سراجی  صمد جمالی و علی اکبر حجت جلالی

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

۱.

کنترل زیستی نماتودهای انگل گیاهی؛ پیشرفت. مشکلات و چشم اندازها

 

 

۱۳۵۸ –انتشارات دانشگاه رازی - شماره۸۹

Graham R. Stirling (ed.)

مترجمین:

دکتر علی اکبر حجت جلالی و دکتر حمید رضا قاسمپور

۲.

ریخت شناسی گیاهی

۱۳۹۱- انتشارات دانشگاه رازی – شماره۲۸۸

علی اکبر حجت جلالی و سید محمد معصومی

۳.

اصول نماتودشناسی و نماتودهای انگل گیاهی (برای دوره کارشناسی ارشد)

منتظر چاپ

علی اکبر حجت جلالی

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

۱.

نماتود سیستی چغندر قند

استان مرکزی

علی اکبر حجت جلالی

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

پایان یافته

۲.

نماتودهای سیستی غلات

استان کرمانشاه

علی اکبر حجت جلالی

دانشگاه رازی

ناتمام

۳.

تکثیر انبوه نماتود سیستی چغندر قند در محیط کشت آگار دار

استان کرمانشاه و کرج

علی اکبر حجت جلالی و همکارانی از موسسه حامی مالی

موسسه تحقیقات چغندر قند کرج

بعد از فراهم کردن امکانات اولیه تکثیر نماتود در شرایط آزمایشگاه و دو سال پیگیری پرونده طرح به سبب نامشخصی متوقف گردید.  

۴.

طرح جامع اصلاح  بهبود و توسعه فناوری چغند قند

کرمانشاه

علی اکبر حجت جلالی. محمد کولیوند. نعمت محمدنژاد. سعید مهدی آبادی و مسعود رحیمی

وزارت صنایع و معادن

پایان یافته

 لازم به توضیح است که بیش از ده طرح تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد برای اتمام پایان نامه ی آنها با راهمنایی اینجانب اجرا شده که عناوین آن در این لیست ذکر نشده است .

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

۱.

مجله حفاظت گیاهان

داور مقاله

۸۷-۸۸-۸۹-۹۱

۲.

فصلنامه یافته های نوین کشاورزی

داور مقاله

۸۸

۳.

مجله پژوهش کشاورزی

داور مقاله

۸۷

۴.

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

داور مقاله

۸۷

 

علی اکبر حجت جلالی

تاریخ و امضا: ۲۵/۱/۱۳۹۹

 

دکتر رامین حیدری

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران، کرج، ایران

rheydariut.ac.ir
00989125263041
0000-0002-9847-089X


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

رامین حیدری

تاریخ تولد

1359

محل تولد

کاشمر

کد ملی

0901189340

شغل

عضو هیات علمی

محل اشتغال

دانشگاه تهران

رتبه علمی

دانشیار

پست الکترونیکی

rheydari@ut.ac.ir, ramin_heydari@yahoo.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09125263041

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

 

 

 

کارشناسی

گیاهپزشکی

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

1380

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه تربیت مدرس

1382

دکتری

بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی

دانشگاه تربیت مدرس

1388


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica  توسط برخی گونه های قارچ Pleurotus

Biological control of the root-knot nematode, Meloidogyne javanica, by some species of Pleurotus (Basidiomycota) on tomato plants

پایان نامه دکتری

ارزیابی پراکنش، زیست شناسی و خسارت نماتد سیستی سویا Heterodera glycines  در ایران و بررسی واکنش برخی ارقام سویا به آن

Distribution, biology and crop loss assessment of soybean cyst nematode , Heterodera glycines, and evaluation of some soybean cultivars reaction to it

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Heydari, R., Pourjam, E., TanhaMaafi, Z. and Safaie, N.

Nematology (2010)

 12: 335-341

Comparative host suitability of common bean cultivars to the soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran

1

Heydari, R., TanhaMaafi, Z. and Pourjam, E.

Nematology (2012)

14: 589-593

Yield loss caused by soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran

2

Heydari, R., TanhaMaafi, Z. and Decraemer, W.

Australasian Plant Disease Notes (2014)

 9: 131

First report of stubby root nematode, Paratrichodorus teres (Nematoda, Trichodoridae) from Iran

3

Heydari, R., TanhaMaafi, Z. and Decraemer, W.

European Journal of Plant Pathology (2014)

140: 329-340.

Morphological and molecular characterisation of Trichodorus golestanensis (Diphtheorphorina, Trichodoridae), a new species from Iran.

4

Esmaeili, M., Fang, Y., Li, H and Heydari, R.

Nematology (2016)

18: 357-366

Description of Aphelenchoides huntensis sp. n. (Nematoda: Aphelenchoididae) isolated from Pinus sylvestris in western Iran

5

Jalalinasab, P., Nassaj Hoseini, M. and Heydari, R.

Journal of Nematology (2018)

50: 219-228

Nothotylenchus andrassy n. sp. (Nematoda: Anguinidae) from northern Iran

6

Golhasan, B., Heydari, R., Esmaeili, M., Kanzaki, N.

Nematology (2018)

20: 877-888

Molecular and morphological characterisation of Aphelenchoides kheirii n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) isolated from Pinus nigra in north-western Iran

7

Jalali Nasab, P., Heydari, R.

Journal of Crop Protection (2018)

 23-38

First report of the genus Hoplotylus s’Jacob, 1960 (Nematoda: Hoplolaimidae) and two species of the genus Malenchus Andrássy, 1968 (Nematoda: Tylenchidae) from Iran

8

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

بیماریزایی جمعیتهای محتلف نماتد سیستی چغندر قند Heterodera schachtii روی ژنوتیپهای چغندر قند

 

بیماریهای گیاهی (1397)

54 (1)

اسماعیلی،م.، محمودی،ب.، حیدری، ر

2

کاربرد تلفیقی جدایه هایی از قارچهای میکوریز آربسکولار و باکتریهای محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد Meloidogyne javanica  در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

بیماریهای گیاهی (1397)

53 (4)

سهرابی، ف.، شیخ الاسلامی، م.، حیدری،ر، رضایی، س.، شریفی،ر.

 

3

تاثیر برخی بسترهای غذایی جامد در اسپورزایی جدایه Streptomyces carpaticus UTS49 و کنترل نماتد ریشه گیاهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

 

آفات و بیماریهای گیاهی (1397)

86 (1)

محمدی، ن.، بهبودی، ک، حیدری، ر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Heydari, R., Pourjam, E., TanhaMaafi, Z.

7th International Symposium on Plant Pathology and Biotechnology (2009)

First report of the Soybean Cyst Nematode, Heterodera glycines on common bean in Iran

 

 

 

 

 

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 

گزارش گونه جدید Deladenus gilanica n. sp. از ایران

اولین همایش نماتدشناسی ایران (1398)

جلالی نسب، پ.، حیدری، ر.، اسمعیلی، م.

1

اثر برخی تیمارهای تغذیه ای رایج پسته بر فعالیت و میزان بیماری ناشی از نماتد ریشه گرهی در نهالهای پسته

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران  (1397)

بدیعی، م.، حیدری، ر.، اولیایی، ع.

2

اولین گزارش از Bursaphelenchus hofmanni در ایران

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران  (1397)

عزیزی،م.، حیدری،ر.، گل حسن، ب.، اسمعیلی، م.

3

مقایسه بیماریزایی Meloidogyne javanica  روی ارقام چغندر قند

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران  (1397)

چشمی، م.، حیدری، ر، محمودی،ب.

4

اولین گزارش از جنس Hoplptylus در ایران

بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران (1395)

جلالی نسب، پ.، حیدری، ر.، گل حسن، ب.

5

گونه ای جدید از جنس Discotylenchus  (Nematoda: Tylenchidae) از استان آذربایجان غربی

هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران (1393)

حیدری، ر.، قربانزاد، ه و ضیایی، م.

6

معرفی چند گونه از جنس Ditylenchus  (Nematoda: Anguinidae) از استان کرمانشاه

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران (1393)

اسماعیلی، م. و حیدری، ر.

7

وقوع گونه‌یBursaphelenchus willibaldi Schoenfeld, Braasch & Burgermeister, 2006 (Aphelenchoididae: Nematoda)  در ایران

. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران (1393)

میرآییز، ا.، حیدری، ر، علی رمجی، ف. و عتیقی، م.

8

بررسی اثر تحریکی ترشحات ریشه لوبیا بر تفریخ تخم های نماتد Heterodera glycines

چهارمین همایش ملی حبوبات ایران (1390)

حیدری، ر. و تنها معافی، ز.،

7.لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

1

پایش لاینهای سویا از نظر واکنش به نماتد سیستی سویا

موسسه کشت و توسعه دانه های روغنی

حیدری، ر.

موسسه کشت و توسعه دانه های روغنی

پایان یافته

 

ارزیابی واکنش توام چغندرقند به نماتدهای سیستی و گره ریشه

دانشگاه تهران- موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

حیدری،ر.، محمودی، ب.

موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

پایان یافته

 

شناسایی نماتدهای Aphelenchoidea در ایران

دانشگاه تهران

حیدری، ر.

دانشگاه تهران

در حال انجام

 

 

 

 

 

 

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  تاریخ و امضا:

دکتر احمد خیری

نماتدشناسی استاد بازنشسته گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

kheiri.ahmadgmail.com
00989121341754


بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

احمد خیری

تاریخ تولد

1314

محل تولد

تهران

کد ملی

0037756001

شغل

هیئت علمی-بازنشسته

محل اشتغال

دانشگاه تهران

رتبه علمی

استاد

پست الکترونیکی

kheiri.ahmad@gmail.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09121341754

 

  سوابق تحصیلی

الف ـ کارشناسی علوم کشاورزی از دانشگاه گوتینگن (GÖttingen) آلمان

تاریخ اخذ 1964

ب – کارشناسی ارشد از دانشگاه گنت (Gent) بلژیک تاریخ اخذ 1968

ج ـ دکتری از دانشگاه گنت بلژیک تاریخ اخذ 1971 ، روی بررسی مرفولوژی سیستماتیک نماتدهای پارازیت گیاهی از راسته Tylenehida  ایران

A.taxonomical and morphological study of tylenchida (Nematoda) from Iran.

 

 سوابق آموزشی

الف ـ تدریس دروس ذیل در مقاطع مختلف تحصیلی

نماتدشناسی برای دانشجویان دوره کارشناسی

اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی برای مقطع کارشناسی ارشد

نماتدشناسی تکمیلی 1 برای مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت نماتدها برای مقطع دکتری

نماتدشناسی تکمیلی 2 برای مقطع دکتری

ب – تدریس درس اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی برای مقطع کارشناسی ارشد در اکثر گروه های گیاهپزشکی دانشگاههای مختلف کشور بعلت نبود استاد و اجباری بودن این درس تا زمان جذب استاد متخصص

ج ـ تدریس بخشی از دروس ذیل که ارتباط با نماتدها داشتند در مقطع کارشناسی

- بیماریهای گیاهی

- بیماریهای مهم گیاهان زراعی

 

 پروژه ها ، پایان نامه ها و رساله ها

الف ـ تعداد چهار پروژه تحقیقاتی عملی با ارائه گزارش در مقطع کارشناسی

ب  ـ تعداد 24 پایان نامه کارشناسی ارشد با تمام رسیده و دفاع گردیده اند.

ج  ـ تعداد 7 مورد رساله دکتری همه به پایان رسیده و دفاع شده اند.

 

 سوابق پژوهشی

مجری طرحهای بسیاری بوده که گزارش نهائی آنها در بولتن های گزارش نهائی طرح بیماریهای گیاهی " آمده اند ولی شش مورد از آنها به پیوست ارائه گردیده است .

 

 همکاری های علمی

الف ـ با بخش نماتدشناسی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی بمدت پنج سال بعنوان همکار مجری طرحهای تحقیقاتی  ـ با دفتر مرکزی طرحهای افزایش تولید استان فارس ( شیراز ) بمدت چهار روز

 

 عضویت در مجلات علمی

الف ـ عضو هیات تحریریه مجله بیماریهای گیاهی بمدت دو سال

ب   ـ عضو هیات مدیره مجله بیماریهای گیاهی بمدت دو سال

ج   ـ عضو کمیته انتشارات مجله آفات و بیماریهای گیاهی از سال 1382 تا کنون

 

 کتاب/فصل کتاب

تنها معافی، ز. و خیری، ا. 1397. نماتدهای سیستی زیرخانواده Heteroderinae و مدیریت آنها در ایران. مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 

 مقالات کامل

Ashrafi, M., Niknam, G., Jabbari, H., Coomans, A. and Kheiri, A. 2011. Description of Sclerolabia mojtahedii sp. n. from Iran and redefinition of the genus Sclerolabia Carbonell & Coomans, 1986 (Dorylaimida: Thornenematidae). Journal of Nematode Morphology and Systematics 14: 183-188.

Coomans, A. and Kheiri, A. 1986. Observations on Lindseyus costatus Feris & Ferris 1973 with a discussion on its relationships (Nematoda: Belondiridae). Revue de Nematologei 9: 357-367.

Ebrahimi, N., Kheiri, A. and Pakniat, M. 2004. Occurrence of plant parasitic nematodes (Tylenchina) in sugar beet fields in Fars Province, Iran. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 69/3: 397-401.

Fadaei-Tehrani, A. A., Coomans, A. and Kheiri A. 2003. Three species of the Xiphinema americanum lineage (Nematoda: Longidoridae) from Iran. Nematology 5: 453-461.

Geraert, E. and Kheiri, A. 1970. The female conads and the oesophageal structure in the genus Pseudhalenchus (Nematoda: Tylenchida). Nematologica 16: 197-202.

Hajieghrari, B., Mohammadi, M., Kheiri, A. and Tanha Maafi, Z. 2004. Comparison of total soluble protein profile of Pratylenchus loosi (the lesion nematode) populations from various tea-growing regions in Gilan province. Abstracts of society of nematologists 43rd annual meeting Estis Park, Colorado. Journal of Nematology 36: 303-355.

Karegar, A., Geraert, E. and Kheiri, A. 1995. Tylenchs associated with grapewine in the Province of Hamadan, Iran. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, University Gent, 47th. Pp: 1063-1086.

Kashi, L., Karegar, A. & Kheiri, A. 2009. Paratylenchus parapariaticus sp. N. (tylenchidaitylonchidae) found in the rhizosphere of walnut trees in Hamedan province, Iran.

Kheiri, A. 1995. Plant Parasitic nematode fauna of sugar cane in Iran. Nematopogica, 3.

Kheiri, A. 1970a. Two new species of the family Tylenchidae (Nematoda) from Iran, with a key to Psilenchus de Man, 1921. Nematologica 16: 359-368.

Kheiri, A. 1970b. Two new species of Nothotylenchus Thorne, 1941 from Iran and a redescription of N. affinis Thorne, 1941 (Nematoda, Neotylenchidae) with a key to the species of the genus. Nematologica 16: 591-600.

Kheiri, A. 1972a. Plant parasitic nematodes (Tylenchida) from Iran. Biologisch Jaurboek Dodonaea, 40: 224-239.

Kheiri, A. 1972b. Tylenchus (Irantylenchus) clavidorus n.sp. and Merlinius camelliae n.sp.(Tylenchida: Nematoda) from IranNematologica 18: 339-346.

Kheiri, A. and Barooti, S. 1985. Occurrence of Rotylenchulus parvus in Iran with a note on differences between immature females of this genus and Helicotylenchus. . Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent 50/3a, 861-865.

Kheiri, A., Barooti, S. Karimipour, H. 2002. Tylenchida associated with field crops in Tehran and central provinces of Iran. 67 (3).

Kheiri, A., Borhani, A., Okhovat,M. & Pourjam, E. 2002. Interaction between root Lesion Nematode (Pratylenchus vulnus) and two species of Fusarium on growth and development of map seedlings in Behshar area of Mazandaran Province of Iran. Med.Fae. Landbouww. Univ. Gent, 67 (3).

Nematology, 11.

Pourjam, E., Jamali, S., Kheiri, A., Damadzadeh, M. and Bert, W. 2001. Aphelenchoides species associated with cereals in Isfahan (Iran). Proceeding of Fourth International Nematology Symposium in Russia. Moscow, Russia, pp. 134-135.

Pourjam, E., Kheiri, A. and Geraert, E. 1997. The genus Pratylenchus Filipjev, 1936 (Tylenchida: Pratylenchidae) from north of Iran. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, University Gent, 62: 741-760.

Saeedizadeh, A., Kheiri, A. Okhovat, M. & Hosseininejad, A. 2003. Study on interaction between root knot nematode M. Javanica and wilt fungus Verticilium dahliae on olive seedlings in green house. Comm. Appl. Bio sci. Gent University, 68.

Shokoohi, A., Kheiri, A., Etebarian, H. R. & Roostaei, A. 2004. Interaction between root knot nematode Meloidegyne javanica and Fusarium with disease, F. Oxysporum, F. Sp. Melonis in different varieties of melon. Comm. Appl. Biol. Sci. Gent University, 69 (3).

Tanha Maafi Z., Sturhan D., Kheiri, A. And Geraert, E. 2007. Species of the Heterodera avenae group (Nematoda: Heteroderidae) from Iran. Russian Journal of Nematology. 15 (49-58).

Tanha Maafi, Z., Sturhan, D., Kheiri, A., Geraert, E., Subbotin, A. and Moens, M. 2004b. Mophology of some cyst-forming nematodes from Iran. Russian Journal of Nematology 12: 59-78.

 

احمدی، ع.، شریفی تهرانی، ع.، خیری، ا. و حجارود، ق. (1377). جداسازی قارچهای Paecilomyces و F. solani از H. schachtii و کارائی در کنترل بیولوژیکی تخم های نماتد در شرایط آزمایشگاه. مجله بیماری‏های گیاهی، 24

احمدی، ع.، شریفی تهرانی، ع.، خیری، ا. و حجارود، ق. (1379). Paecilomyces spp.  و F. solani در کنترل چغندرقند در شرایط اطاقک رشد. مجله بیماری‏های گیاهی، 36.

بنی هاشمی، ض. و خیری، ا. (1374). وجود نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در درختان پسته منطقه دامغان. مجله بیماری‏های گیاهی، 31.

پدرام فر، ح. پورجم،. ا. و خیری، ا. (1380). نماتدهای انگل گیاهی مزارع برنج در استان گیلان. مجله بیماری‏های گیاهی، 47.

پوررجم، ا.، خیری، ا. ـ گرارت، ا و علیزاده، ع. (1378). وجود تغییرات در دو گونه نماتد Ptalylenchus neglectus, P.thornei جمع آوری شده در ایران. مجله بیماری‏های گیاهی، 35

تنهامعافی، ز.، گرارت، ا.، خیری، ا. و اشتورهان، د. (1378). پیدایش نماتد سویا Heterodera glycinesدر ایران. مجله بیماری‏های گیاهی، 35.

حسن زاده، ز. ، کارگر بیده، ا. و خیری، ا. (1384). گونه هائی از نماتدهای راسته Tylenchida جمع آوری شده از مزارع یونجه همدان. مجله بیماری‏های گیاهی.

خیری، ا. و باروتی، ش. (1362). شناسائی گونه هائی از نماتدهای خانواده criconematidae  از ایران. مجله بیماری‏های گیاهی. 19 (1-4).

خیری، ا. و باروتی، ش. (1363). Dorylaimoidea و گونه هائی از این بالاخانواده. مجله بیماری‏های گیاهی. 20 (1-4).

خیری، ا. و باروتی، ش. (1367). نماتدهای شکاری ایران از راسته Mononchida. مجله آفات و بیماری‏های گیاهی. 57.

خیری،. ا.، برهانی، ع.، اخوت، م. و اشتیاقی، ح. (1381). بررسی اثر متقابل نماتد زخم ریشه، Pratylenchus vulnus و دو گونه از فوزاریوم روی ... مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

شاکری، م. و خیری، ا. (1374). نماتدسیستی غلات Helerodera avenaeنشریه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، 74-359.

قنبر نیا، ک.، خیری، ا و پورجم، ا. (1379). جداسازی و شناسائی چند نماتدانگل گیاهی از راسته Tylenchida در مزارعه پنبه دشت گرگان و گنبد مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 4.

معافی، ز. و خیری، ا. (1370). نماتد مرکبات (T. semipenetrans) در استان هرمزگان. مجله بیماری‏های گیاهی. 27

مهدیخانی، ع. و خیری، ا. (1374). معرفی چند نماتد انگل گیاهی از راسته Tylenchida در مزارع چغندرقند مشهد. مجله بیماری‏های گیاهی، 31.

مهدیخانی، ع. و خیری، ا.، اخوت، م. (1375). بررسی مرفولوژیکی و مرفومتریکی سه گونه پارازیت داخلی چغندرقند منطقه مشهد. مجله بیماری‏های گیاهی.

نوراله صاحبانی، ن.، زاده، ج. ، شریفی، ع و خیری، ا. (1387). مطالعه تغییرات کمی و کیفی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسید از در تعامل .... مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

نوری، س. و خیری، ا. (1385). معرفی چند نماتد انگل گیاهی ( راسته (Tylenchida از باغات میوه منطقه زنجان و همدان. مجله بیماری‏های گیاهی، 42.

نیکنام، غ. و خیری، ا. (1376). شناسائی نماتدهای انگل گیاهی (Tylenchida) مزارع شرکت کشت و صنعت مغان. دانش کشاورزی، 7.

تنهامعافی، ز. و خیری، ا. 1370. نماتد مرکبات در استان هرمزگان. بیماریهای گیاهی 27: 13-22.

تنهامعافی، ز. و خیری، ا. 1372. معرفی پنج گونه از نماتدهای پارازیت گیاهی موز در استان هرمزگان. بیماریهای گیاهی 29: 43-51.

شکوهی، ا.، اعتباریان، ح. ر.، خیری، ا. و روستایی، ع. (1384). بررسی تغییرات کمی ترکیبات فنلی در ارقام خربزه گرمسار و سوسکی در خلال رشد قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f. sp. melonis و نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne javanica. مجله علوم کشاورزی ایران 36: 931-937.

 

تاریخ و امضا:

دکتر احمد خیری

99/01/09

                  

دکتر محمد عبداالهی

نماتدشناسی استاد بازنشسته گروه گیاه‏پزشکی، دانشگاه یاسوج، یاسوج ، ایران

mdabdollahigmail.com
00989171158681
0000-0002-4217-264X


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

محمد عبداللهی

تاریخ تولد

17/4/1342

محل تولد

شیراز

کد ملی

2296723527

شغل

استاد بازنشسته

محل اشتغال

دانشگاه یاسوج

رتبه علمی

استاد

پست الکترونیکی

abdollahi@yu.ac.ir, mdabdollahi@gmail.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09171158681

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

امور زراعی

شیراز

1367

کارشناسی

گیاهپزشکی

شیراز

1369

کارشناسی ارشد

بیماریشناسی گیاهی

تربیت مدرس

1374

دکتری

نماتدشناسی

موسسه تحقیقات کشاورزی هندوستان

1385


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی بیماری بوته میری گلرنگ در استان فارس

Study of root and stem rot of safflower in Fars province

پایان نامه دکتری

تنوع درون گونه ای و وضعیت نژادی  Heterodera cajani ، بیمارگر لوبیای سودانی

Intra-specific variations and race status of Heterodera cajani, infecting pigeonpea

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Dehghanian, S.Z., Abdollahi, M., Charehgani, H. and Niazi, A.

2020. Biological Control.‎ 141: 104134-ISI-Q1

Combined application ‎of salicylic acid and Pseudomonas fluorescens CHA0 on the expression of PR1 gene and ‎control of Meloidogyne javanica in tomato. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2019.104134.

 1.  

Rafiee, F., Charehgani H. and Abdollahi, M.

2019. Archives of ‎Phytopathology and Plant Protection.‎ 52 (19): 1035-1047.-ISI

Evaluation of Burdock and Mountain ‎almond leaf extracts against Meloidogyne javanica on tomato.

 1.  

Husseinvand, M., Abdollahi, M. and Karegar, A.

2016. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). 18: 1953-1966.

Description of some nematode species of Tylenchidae, associated with Polianthes tuberosa from Iran.

 1.  

Akramipour, N., Abdollahi, M., Taghavi, S.M. and Rezaie, R.

2016. International Journal of Pure and Applied Microbiology. 10(3): 1825-1834

Genetic diversity of some isolates of soft rot Pectobacterium, from different host plants in Fars Province, Iran, using RAPD marker.

 1.  

Husseinvand, M., Abdollahi, M. and Karegar, A.

2016. Nematropica. 46(1): 38-44.

Description of Aglenchus microstylus n. sp. (Nematoda, Tylenchidae) from Iran with a modified key to the species of the genus.

 1.  

Kolaie, M., Abdollahi, M. and Monfared, A.

2016. Entomofauna. 37(1): 469-480.

Description and population change of Schistonchus caprifici, the nematode associated with the pollinator fig wasp, Blastophaga psenes, in Estahban, Iran.

 1.  

Ghayedi, S. and Abdollahi, M.

2013. Journal of Plant Protection Research. 53 (2): 165-171.

Biocontrol potential of Metarhizium anisopliae (Hypocreales: Clavicipitaceae), isolated from suppressive soils of Boyer-Ahmad region, Iran, against J2s of Heterodera avenae.

 1.  

Abdollahi, M.

2009. Journal of Plant Protection Research. 49(1): 41-47.

Analysis of cyst and cone top morphometrics of Indian populations of maize cyst nematode.

 1.  

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 1.  

نماتدهای فوق بالاخانواده‌ی‎ Tylenchomorpha ‎و خانواده‌ی‎ Longidoridae ‎مرتبط با گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد.

1397. بیماریهای گیاهی. 54(3): 185-196

انصاری، سیمین؛ چاره گانی، حبیب اله؛ قادری، رضا و عبدالهی محمد.

 1.  

نماتدهای انگل گیاهی خانواده‌های Merliniidae، Telotylenchidae و Pratylenchidae (Nematoda: Tylenchoidea) در گیاهان مهم زراعی منطقه‏ ی‌ گرگان.

1397. گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی). 41(4): 35-42

سعیدی، اباذر؛ عبدالهی محمد؛ قادری، رضا و چاره گانی، حبیب اله.

 1.  

فعالیت ضد نماتدی برخی عصاره های گیاهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه.

1396. دانش گیاهپزشکی ایران 48(2): 317-326

علی کرمی، م.؛ چاره گانی، ح. و عبدالهی محمد.

 1.  

اثر بازدارندگی عصاره و پودر برگ جاشیر (Prangos ferulacea) و مرزه (Satureja hortensis) بر نماتد ریشه‌گرهی، Meloidogyne javanica.

1395. بیماریهای گیاهی. 52(4): 445-464

مظفریان، شریفه؛ عبدالهی، محمد و چاره‌گانی، حبیب الله.

 1.  

نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز.

1395. بیماریهای گیاهی. 52(2): 183-198

کریمی، فاطمه؛ عبدالهی، محمد؛ کارگر، اکبر و چاره‌گانی، حبیب الله.

 1.  

اثر تلفیقی قارچ Metarhizium anisopliae و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در گوجه‏فرنگی.

1394. بیماریهای گیاهی. 51(3): 355-339

جهانبازیان، لیلا، عبدالهی، محمد و رضایی، رسول.

 1.  

اولین گزارش  گونه‌ی Tylenchus naranensis از ایران.

1394. بیماریهای گیاهی. 51(2): 74-73.

حاجی زاده، فاطمه؛ عبدالهی، محمد و کارگر، اکبر.

 1.  

اثر بازدارندگی برخی جدایه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر نماتد ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne incognita.

1394. مهار زیستی در گیاهپزشکی. 3(1): 44-33.

جهانبازیان، لیلا، عبدالهی، محمد و رمضانی، حسام‌الدین.

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Abdollahi, M.

20th International Conference on Crop and Plant Sciences. 12-13 Feb. 2017, Kuala Lumpur, Malaysia.

Application of Metarhizium anisopliae against Meloidogyne javanica in soil amended with oak debris.

 1.  

Ghayedi, S. and Abdollahi, M.

December 25-26, 2013, Razi University, Kermanshah, Iran.

Isolation of Catenaria anguillulae Sorokin 1876 (Chytridiomycota: Blastocladiales), from Boyer-Ahmad region, Iran. The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources.

 1.  

Kolaei, M. Monfared, A., Abdollahi, M. and Faghih, H.

The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources. December 25-26, 2013, Razi University, Kermanshah, Iran.

Some biological characters of Blastophaga psenes (L.) (Hym. Agaonidae), pollinator wasp of Ficus carica in Estahban (Fars Province).

 1.  

Haghani, M., Roodaki, M. and Abdollahi, M.

64th International Symposium on Crop Protection. Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium. May 22nd.

Efficiency of entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae) against rice weevil, Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) at different constant temperatures under laboratory conditions.

 1.  

Abdollahi, M. and Ramezani, H.

2nd International Conference on Agrochemicals Protecting Crops, Health and Natural Environment – Role of Chemistry for Sustainable Agriculture. February 15-18, 2012. New Delhi, India. P220.

Effect of Glycyrrhiza glabra L. root pulp on management Meloidogyne javanica in some tomato cultivars.

 1.  

Abdollahi, M. and Ghazalbash, N.

2nd International Conference on Agrochemicals Protecting Crops, Health and Natural Environment – Role of Chemistry for Sustainable Agriculture. February 15-18, 2012. New Delhi, India. P55.

Evaluation of plant materials of two Iranian local plants, Zataria multiflora and Ferulago angulata on Meloidogyne incognita.

 1.  

Ghazalbash, N. and Abdollahi, M.

2nd International Congress of Food Hygiene. April 30 - May 1, 2011. Tehran, Iran. P171.

Antifungal effect of aqueous extract of Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. and Zataria multiflora Boiss. on Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. lycopersici, the causal agent of tomato wilt disease.

 1.  

Ghazalbash, N. and Abdollahi, M.

2nd International Congress of Food Hygiene. April 30 - May 1, 2011. Tehran, Iran. P171.

Botanicals from Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. and Zataria multiflora Boiss used as bio-nematicide, suitable substitutes for chemical pesticides.

 1.  

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی                                               

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 1.  

تاثیر برخی از عناصر پرمصرف بر بادمجان ‏‏(‏Solanum melongena L.‎‏) آلوده به نماتد ریشه‌گرهی (‏Meloidogyne javanica‏) در شرایط گلخانه‌ای.

‏ 1398. ‏نخستین کنگره بیماری‌شناسی گیاهی ایران. دانشگاه تهران، کرج، ایران، 108-109. ‏

مظفریان، سمانه، چاره‌گانی، حبیب الله، عبدالهی، محمد و رضایی، رسول.

 1.  

ارزیابی برخی عناصر کم‌مصرف بر نماتد ‏Meloidogyne javanica‏ در گیاه بامیه. نخستین کنگره بیماری‌شناسی گیاهی ایران.

1398. دانشگاه تهران، کرج، ایران، ‏‏110-111. ‏

‏ رستمی، صابر، چاره‌گانی، حبیب الله، عبدالهی، محمد و رضایی، رسول.

 1.  

اثر بقایای گیاهی بلوط بر افزایش توان آنتاگونیستی باکتریPseudomonas fluorescens در کنترل نماتد ریشه گرهی.

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. اول شهریور 139۳، دانشگاه شهید مفتح همدان، همدان، ایران.

مرادی، روژین؛ مرادی، فرانک؛ میره‌کی، کیومرث و عبدالهی، محمد.

 1.  

توصیف چند گونه از نماتدهای انگل گیاهی در جنگل‌های بلوط شهرستان بویراحمد.

اولین همایش ملی جنگل‌های بلوط ، ۱۳-۱۲ شهریور 139۳، یاسوج، ایران.

حسینوند، منوچهر؛ حاجی‌زاده، فاطمهوعبدالهی، محمد.

 1.  

اثر بازدارندگی قارچ Metarhizium anisopliae بر نماتد مولد غده گوجه‌فرنگی Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاهی.

همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ۱۵ اسفند 139۲، تهران، ایران.

جهانبازیان، لیلا، عبدالهی، محمد و حسینوند، منوچهر.

 1.  

تاثیر جمعیت‌های مختلف نماتد گرهی ریشه بر رشد و تولید محصوی بامیه. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار.

22 اسفند 1392. دانشکده شهید مفتح همدان، همدان، ایران. ص 1.

رمضانی، حسام‌الدین و عبدالهی، محمد.

 1.  

بروز نماتد ریشه گرهیMeloidogyne mayaguensis به عنوان جمعیت مخلوط با M. javanica در گلخانه‌های خیار استان کهگیلویه و بویراحمد.

1390. کد 335 صفحات 5-1. اولین همایش منطقه‌ای جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی، 3-2 اسفند، یاسوج، ایران.

عبدالهی، محمد؛ غزلباش، نجمه؛ میره‌کی، کیومرث و قادری، فریبا.

 1.  

شناسایی و تعیین پراکنش ویروس‌های آلوده کننده کدوییان در منطقه ارومیه و تعیین ترادف ویروس غالب (ویروس موزائیک هندوانه).

اولین همایش ویروس شناسان گیاهی، 19-17 آبان 1390، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

راستگو، مینا، قربانی، شیوا، عبدالهی، محمد و طوسی، نفیسه.

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان کتاب

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 1.  

بیواکولوژی عوامل بیماریزای خاکزاد گیاهان.

1397. دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 304 صفحه.

رمضانی، حسام الدین؛ عبدالهی، محمد و رضایی، رسول.

 1.  

واژه‌های مورد استفاده در نماتدشناسی.

1389. موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، اوین، تهران، ایران. 135 صفحه. (با درصد مشارکت مساوی)

صلاحی اردکانی، عباس و عبدالهی، محمد.

 1.  

نماتدهای گیاهی و نماتدشناسی ملکولی.

1389. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران. 150 صفحه. (با درصد مشارکت مساوی)

صلاحی اردکانی، عباس و عبدالهی، محمد.

 1.  

راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد.

1388. دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. 79 صفحه.

عبدالهی، محمد.

 1.  

نماتدهای مولد گره روی ریشه گیاهان.

1387. نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد. 12 صفحه.

صلاحی اردکانی، عباس و عبدالهی، محمد.

 1.  

نماتدهای مولد گره روی ریشه گیاهان.

1378. دانشگاه یاسوج. یاسوج. ایران. 99 ص.

عبدالهی، محمد.

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

 1.  

کاربرد توام Metarhizium anisopliae و بقایای گیاهی بلوط در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

بررسی بوته میری خیار در گلخانه های شهرستان بویراحمد و ارزیابی مقاومت ارقام تحت کشت خیار

دانشگاه یاسوج

فریبا قادری، شهرام عسکری، محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

شناسایی گونه‌های نماتد ریشه‌گرهی شایع در گلخانه‌های شهرستان بویراحمد و ارزیابی مقاومت ارقام تحت کشت خیار به گونه‌ی غالب

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی، فریبا قادری، مهدی صدروی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

شناسایی قارچ‌های همزیست ریشه یونجه و نقش اسیدیته و فسفر خاک بر پراکنش آن‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه یاسوج

مهدی صدروی، ابراهیم ادهمی، محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

تهیه‌ی بانک اطلاعات پژوهشگران و اسناد پژوهشی استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب وب سایت

استان کهگیلویه و بویراحمد

محمد عبداللهی، علی‌اکبر نیکوکار

استانداری کهگیلویه و بویراحمد

پایان یافته

 1.  

بررسی نماتدهای انگل حشرات در استان کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

بررسی پراکنش و تعیین درصد آلودگی مزارع غلات به نماتد سیستی غلات (Heterodera avenae) در نواحی سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

تهیه‌ی بانک اطلاعاتی بیماری‌های غلات دانه ریز

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

 1.  

نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی

سردبیر

مهر 1398 تاکنون

 1.  

نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی

عضو هیئت تحریریه

مهر 1390 تاکنون

 1.  

فصلنامه گیاهپزشکی

عضو هیئت تحریریه

مهر 1395 تاکنون

 1.  

مجله تحقیقات بیماری‌های گیاهی

عضو هیئت تحریریه

آذر 1393 تاکنون

                                                                                                                                 

98/12/25

 

دکتر صدیقه فاطمی

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی دانشیار بخش نماتدشناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

sfatemyyahoo.com
00989126307040
0000000203437289


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

صدیقه فاطمی

تاریخ تولد

1332

محل تولد

اهواز

کد ملی

1753385407

شغل

هیات علمی

محل اشتغال

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

رتبه علمی

دانشیار

پست الکترونیکی

sfatemy@yahoo.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09126307040

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

-

-

-

کارشناسی

زراعت و اصلاحی نباتات

جندی شاپور، اهواز

1354

کارشناسی ارشد

Technology of Crop Protection

Reading University, England

1980

دکتری

Plant nematology

Reading University, England

1985


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

Splash dispersal of fungus spores

پایان نامه دکتری

 

Water use efficiency, ca content & growth of potato cultivars in relation to tolerance of potato cyst nematodes(Globodera)

 

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Fatemy

2018, Archives of Phytopathology and Crop Protection, 51, 9-10: 560-574

Nematicidal effect of Lepidium sativum on activity and reproduction of potato cyst nematode Globodera rostochiensis in soil

1

Ebadi, Fatemy, Riahi

2018, Egyptian J. Biological Pest Control, 28, 45: 2-6

Biocontrol potential of Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia isolates against Meloidogyne javanica on pistachio

2

Fatemy, Eshaghi, Pedram, Barooti, Majd Taheri

2017, Int. J. of Nematology, 1 & 2: 38-48

A molecular phylogenetic study of two species of the genus Heterodera (Nematoda,Heteroderidae) from Iran

3

Fatemy, Aghazadeh

2016, J. Plant Diseases and Protection, 123, 5: 225-233

Adverse effects of brassica green manures on encysted eggs, infective second-stage juveniles and the reproduction of Globodera rostochiensis

4

Moslemi, Fatemy, Bernard

2016, Spanish J. Agricultural Research, 14, 2: 1-7

Effects of salicylic acid as seed priming and soil drench on controlling Meloidogyne javanica on tomato

5

Fatemy

2019, Biological Control of Pests & Plant Diseases. 8, 1: 59-69

Suppression of Meloidogyne javanica on cucumber by Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia and Purpureocillium lilacinum compared to biofumigation, soil amendment and solarisation

6

Fatemy, Ahmarimoghadam

2019, J. Crop Protection, 8,2: 191-200.

Assessing the role of some agricultural crops and weeds on decline of Globodera rostochiensis and their possible use as trap crops

7

Fatemy., Moosavi

2019, J. Crop Protection, 8, 1: 69-80

Nematotoxic potential of daikon, chinaberry and purslane herbal green manures against Globodera rostochiensis in vitro and microplant

8

Fatemy, Ghasemi

2018, Pakistan J. Nematology, 36, 18: 151-161.

Life stages of an Iranian population of Globodera rostochiensis in commercial potato cultivars and their effects on yields.

9

Fatemy, Moslemi, , Bernard

2012, Acta Physiologiae Plantarum, 34:2311–2317

Seed treatment and soil drench with dl-β-amino butyric acid for the suppression of Meloidogyne javanica on tomato

10

Moosavi, Zare, Zamanizadeh, Fatemy

2011, Int. J. Pest Management, 57, 4: 291-297

 

Evaluation of the pathogenicity of Verticillium epiphytum isolates on Meloidogyne javanica

11

Moosavi, Zare, Zamanizadeh, Fatemy

2010, Int. J. of Pest Management, 57, 4: 291-297

 

Pathogenicity of Pochonia species on eggs of Meloidogyne javanica

12

Ayatollahy, E., Fatemy

2010,Applied Entomology & Phytopathology, 77, 2: 15-26.

In vitro assessment of pathogenicity and culture filtrates of fungi against Heterodera schachtii

13

Ebadi, Fatemy, Riahi

2009, Biocontrol Science and Technology, 19, 7: 689-700.

 

Evaluation of the efficacy of Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia as a biological control agent of Meloidogyn Javanica on pistachio

14

Ayatollahy, Fatemy, Etebarian

2008, Biocontrol Science and Technology, 18, 2: 157-167.

Potential for biocontrol of Heterodera schachtii by Pochonia chlamydosporia var chlamydosporia on sugar beet

15

Fatemy, Parvizi, Greco

Russian J. Nematology, 15, 1: 9-14.

Response of sugar beet to population densities of Heterodera schachtii in microplots in Iran

16

Fatemy, Abootorabi, Ebrahimi, Aghabeigi

Plant Disease, 90: 1555

First report of Pratylenchus neglectus and P. thornei infecting canola cultivars in Iran

17

Fatemy, Saidi-Naeini, Alizadeh

2005, Nematologia mediterranea,35: 185-190.

In vitro screening of fungi for parasitism against sugar beet cyst nematode Heterodera schachtii

18

Fatemy, Abootorabi

2002, Nematologia Mediterranea,30:163-166

Hatching activity, invasion rate and reproduction of Heterodera schachtii on oil seed rape cultivars

19

Fatemy

2000, Nemtologia Mediteranea 28: 201-205

Biocontrol of Heterodera schachtii by Paecilomycec fumosoroseus on sugar beet

20

Fatemy, Ahmadin Yazdi, Ahmadi, Parvizy, Pakniat, Barooti, Askari, Ershad

1999. Pakistan J. Nematology.7,1: 61-66.

 

Fungal parasites of Heterodera schachtii in Iran

21

Fatemy, Evans

1986. Revue de Nematology. 9,2: 171-179

Growth, water uptake & Ca content of potato cultivars in relation to tolerance of cyst nematodes

22

Fatemy, Evans

1986. Revue de Nematology. 9,2: 181-184

 

Effects of Globodera rostochiensis & water stress on shoot & root growth & nutrient uptake of potatoes

23

Fatemy, Trinder, Wingfield, Evans

1985. Revue de Nematology. 8,3: 249-255.

 

Effect of Globodera rostochiensis,water stress & exogenous abscisic acid on stomatal function & water use of Cara & Pentland Dell potato plants.

24

Fatemy, Fitt

Plant Pathology, 32: 401-404.

 

Dispersal of Pseudocercosporella herpotrichoides & Pyrenopeziza brassicae spores in splash droplets

25

 

 

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری Purpureocillium lilacinum و Pochonia chlamydosporia var.chlamydosporia روی ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی آﻟﯽ

1397، مجله مهار زیستی در گیاهپزشکی

سادات شیرازی، فاطمی، نعیمی

2

نماتد سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis ، وضعیت آلودگی و روش های مدیریت آن

1395. موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، 19 ص

تنها معافی، فاطمی، همکاران

3

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ روی ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ Globodera rostochiensi

1393، گیاهپزشکی، 37، 4، 11-21

زرقانی، فاطمی، مهدیان

4

اولین گزارشﺍﺯ گونه. Humicola grisea از ﺍﻳﺮﺍﻥ

1387، رستنیها، 9،1،133-134

ﺯﺍﺭﻉ، ﻓـﺎﻃﻤﻲ ﻭ موسوی  

5

اولین گزارش از Verticillium epiphytum از ایران و نکاتی راجع به قارچ Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia در ایران

1383، رستنیها، 111-112

زارع، فاطمی

6

اﺛﺮ ﭼﻨﺪ گیاه داروﻳﻲ روی ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺳیست سیب زمینی Globodera rostochiensis  در مقایسه با متام سدیم

1391، فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی، 1، 3، 167-176

آقازاده، فاطمی، ترابی

7

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻴﺮﻣﻴﺰﺑﺎن بر ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ در شرایط آزمایشگاه و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ Globodera) rostochiensis)

1391، فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی، 1، 3، 177-184

احمری مقدم، فاطمی، ترابی

8

بررسی روند تکامل Heterodera schachtii در ریشه چهار رقم کلزا

1381، پژوهش و سازندگی، 56 و 57، 54-61

ابوترابی، فاطمی

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Pourmehdi Zanbouri, Fatemy

2014,5th Int. Symp. of Biofumigation, Harper Adams Univ., Uk

Two methods of evaluating bionematicide effects of Mentha pulegium and Lepidium sativum on hatching of Globodera rostochiensis

1

Ghasemi, Fatemy

2014,5th Int. Symp. of Biofumigation, Harper Adams Univ., Uk

In vitro examination of mustard and tarragon extracts on activity of Globodera rostochiensis

2

Aghazadeh Naeeni, Fatemy, Torabi

2012, 31th Int. Symp. European Soc.of Nematologists, Turkey

Effects of organic soil amendments on population of Globodera rostochiensis in greenhouse condition

3

Ahmari Moghadam, Fatemy, Torabi

2012, 31th Int. Symp. European Soc.of Nematologists, Turkey

Effects of some agronomic crops on decline rate of Globodera rostochiensis

4

Ayatollahy, Fatemy, Etebarian

2006,8th Int. Mycological Cong, Australia

Compatibility assay of some antagonistic fungi of Heterodera schachtii in vitro

5

Ebadi, Fatemy, & Riahi

 

2010, 5th Int. Con. Nematology, Australia

Antagonistic activity of an isolate of Pochonia chlamydosporia var.chlamydosporia on root knot nematode in vitro.

6

Jamalirad , Fatemy. and Rezaee

 

2010, 30th Int. Symp. European Soc. of Nematologists, Austria

Effect of canola amendment and salicylic acid treatment on root –knot nematode control

7

Broomand, Fatemy,  Rezaee.

2010, 30th Int. Symp. European Soc. of Nematologists, Austria

Assessing effect of brassica extracts on controlling Meloidogyne spp. in vitro condition

8

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

مهار زیستی Globodera rostochiensis توسط بذر و سوسپانسیون قارچ Pochonia روی گوجه فرنگی

1398،اولین همایش نماتدشناسی ایران، تهران

سادات شیرازی،فاطمی، نعیمی

2

تنوع و پراکندگی دو جنس آمفیپودا در منطقه ساحلی استان گیلان

1396، 3مین کنفرانس ملی علوم جانوری، دانشگاه شهر کرد

شعبانی، فاطمی، باروتی

3

شناساسی و جداسازی گونه های زیفینما از درختان بادام و انگور در ضیا آباد استان قزوین

1396، 3مین کنفرانس ملی علوم جانوری، دانشگاه شهر کرد

شعبانی، فاطمی، باروتی

4

کنترل بیولوژیک نماتد Globodera rostochiensis توسط Paecilomyces lilacinus

1395، 3مین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد

دهقان نصر آباد و فاطمی

5

بررسی خاصیت نماتدکشی عصاره آویشن روی نماتد سیست سیب زمینی

1395، همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی، دانشگاه تهران

مصطفوی، فاطمی، برنارد

6

بررسی مواد القا کننده مقاومت روی گوجه فرنگی آلوده به نماتد ریشه گرهی بصورت پوشش بذر

1387؛ دهمین کنگره ژ‍نتیک ایران، انجمن ژنتیک ایران

فاطمی، مسلمی، برنارد، شاکر بازار نو،

7

مطالعه اثر عصاره گیاه نعنا روی کنترل نماتد rostochensis  Globodera

1392، همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، دانشگاه ملایر

قاسمی، فاطمی

 

8

بررسی اثر کشندگی عصاره گیاه شنبلیله روی فعالیت نماتد سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis

1392، همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، دانشگاه ملایر

پورمهدی، فاطمی

 

 

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

نماتدهای سیب زمینی

1398، انتشارات دی نگار

فاطمی

2

نماتدهای مهم چغندر قند، یک فصل، دستنامه گیاهپزشکی کشور

1395، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

فاطمی

3

Integrated management of pistachio nematodes

2009, In: Integrated Management of Fruit Crops and Forest Nematodes (A. Ciancio & K. G. Mukerji, eds.). Springer

Fatemy

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

1

تولید فرمولاسیون میکروکپسوله قارچ پوکونیا وبررسی کارایی آن علیه نماتد سیست سیب زمینی..

تهران

مجری مسول فاطمی، مجری نگهبان

موسسه گیاهپزشکی

در حال انجام

2

تعیین تغییرات جمعیت و پراکنش نماتودهای انگل مهم در مزارع چغندرقند کشت حوزه کارخانه قند شرکت کشت و صنعت جوین

خراسان، تهران

مجری مسول: آزاد، مجری: فاطمی

موسسه گیاهپزشکی

در حال انجام

3

مقایسه تکثیر و ماندگاری پوکونیا عامل کنترل بیولوژیک نماتدها روی چند فرمولاسیون جامد

تهران

فاطمی، مجد طاهری

موسسه گیاهپزشکی

در حال انجام

4

بررسی بیواکولوژی نماتد سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis   روی چند رقم تجاری سیب زمینی

تهران، همدان

فاطمی، گیتی

موسسه گیاهپزشکی

خاتمه یافته

5

مدیریت نماتد طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis .

ملی

فاطمی

وزارت کشاورزی

خاتمه یافته

6

بررسی بیواکولوژی نماتد سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis   روی چند رقم تجاری سیب زمینی

تهران، همدان

فاطمی، گیتی

موسسه گیاهپزشکی

خاتمه یافته

7

پروژه بررسی تاثیر گردش زراعی در کنترل نماتد سیست طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis

همدان، تهران

گیتی، فاطمی

وزارت کشاورزی

خاتمه یافته

8

نمونه برداری، شناسائی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشور

ملی

تنها معافی، فاطمی، سایر مجریان

وزارت کشاورزی

خاتمه یافته

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  تاریخ و امضا:

دکتر اکبر کارگر بیده

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی استاد بخش گیاه پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

karegarshirazu.ac.ir
00989173011028
0000-0002-2041-816X


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1. مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

اکبر کارگربیده

تاریخ تولد

1339

محل تولد

میبد یزد

کد ملی

4489271719

شغل

عضو هیات علمی

محل اشتغال

دانشگاه شیراز

رتبه علمی

استاد پایه 35

پست الکترونیکی

karegar@shirazu.ac.ir

شماره تلفن/تلفن همراه

07136306436/09173011028

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی

علوم زراعی (گیاه پزشکی)

شیراز

1365

کارشناسی ارشد (1)

بیماری شناسی گیاهی (نماتدشناسی)

تربیت مدرس

1368

کارشناسی ارشد (2)

نماتدشناسی

گنت بلژیک

1373

دکتری

بیماری شناسی گیاهی (نماتدشناسی)

گنت بلژیک

1376


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد (1)

بررسی فون نماتدهای زیان‌آور درختان میوه (انار، پسته و بادام) در استان یزد

Taxonomic study on plant parasitic nematode associated with fruit trees (pomegranate, pistachio and almond) in Yazd province

پایان نامه کارشناسی ارشد (2)

مطالعه تاکسونومیکی گونه ‏هایی از نماتدهای خانواده Tylenchidae از ایران

Taxonomic study on some species of family Tylenchidae from Iran

پایان نامه دکتری

بعضی از نماتدهای خاکزی ایران و بازبینی جنس ‏های Basiria Siddiqi, 1959  و Neopsilenchus Thorne & Malek, 1968

Some terrestrial nematodes from Iran with revision of the genera Basiria Siddiqi, 1959 and Neopsilenchus Thorne & Malek, 1968

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

The genus Filenchus Andrássy, 1954 (Nemata: Tylenchidae) from Iran.

1995- Belgian Journal of Zoology 125, 363-382.

Karegar, A. & Geraert, E.

2

The genus Coslenchus Siddiqi, 1978 (Nemata: Tylenchidae) from Iran.

1996- Nematologia Mediterranea 24, 17-31.

Karegar, A. & Geraert, E.

3

A detailed morphological study of Acromoldavicus skrjabini (Nesterov & Lisetskaya, 1965) Nesterov, 1970 (Nematoda: Cephaloboidea) from Iran and Spain.

1997- Fundamental and applied Nematology 20, 277-283.

Karegar, A., Geraert, E. & De Ley, P.

4

Three teratocephalid nematodes from Iran.

1997- Fundamental and applied Nematology 20, 459-471.

Karegar, A., Geraert, E. & De Ley, P.

5

The genus Neopsilenchus Thorne & Malek, 1968 (Nematoda: Tylenchina).

1997- Nematologica 43, 307-326.

Karegar, A. & Geraert, E.

6

The Genus Basiria Siddiqi, 1959 (Nematoda: Tylenchidae). I. Introduction and species with two lateral lines.

1997- Nematologica 43, 327-339.

Karegar, A. & Geraert, E.

7

The Genus Basiria Siddiqi, 1959 (Nematoda: Tylenchidae). II. Species with four lateral lines and anterior median bulb.

1997- Nematologica 43, 383-406.

Karegar, A. & Geraert, E.

8

The Genus Basiria Siddiqi, 1959 (Nematoda: Tylenchidae). III. Species with four lateral lines and posterior median bulb.

1997- Nematologica 43, 407-429.

Karegar, A. & Geraert, E.

9

The genera Cervidellus Thorne, 1937 and Stegelletina Andrássy, 1984 (Nematoda: Cephalobidae) from Iran, with description of S. kheirii sp. n.

1997- Russian journal of Nematology 6, 23-36.

Karegar, A., Geraert, E. & De Ley, P.

10

The genus Filenchus Andrássy, 1954 (Nemata: Tylenchidae) from Iran. Species with four lateral lines.

1998- Journal of Nematode Morphology and Systematics 1, 1-22.

Karegar, A. & Geraert, E.

11

The Genus Basiria Siddiqi, 1959 (Nematoda: Tylenchidae). IV. General discussion, genus diagnosis and key to the species.

1998- Nematologica 44, 1-13.

Karegar, A. & Geraert, E.

12

Description of Filenchus paravesiculosus sp. n. and three other species of the genus Filenchus Andrássy, 1954 (Nemata: Tylenchidae) from Iran.

1998- Nematologica 44, 225-239.

Karegar, A. & Geraert, E.

13

A redescription and ultrastructural study of Diploscapter coronatus (Cobb, 1893) Cobb, 1913 from Ethiopia and Iran.

1998- Russian journal of Nematology 6, 17-22.

Eyualem, A., Karegar, A., Nabil, H. & De Ley, P.

14

Longidorus kheirii n. sp. (Nematoda: Longidoridae) from Iran.

2008- Systematic Parasitology 71, 199-211.

Pedram, M., Niknam, Gh., Robbins, R. T., Ye, W. & Karegar, A.

15

New and known species of the family Mononchidae (Nematoda) from Iran.

2009- International Journal of Nematology 19: 137-143.

Farahmand, S., Eskandari, A., Vinciguerra, M. T., Orselli, L. & Karegar, A.

16

Some known species of the genera Mononchus Bastian, 1865 and Mylonchulus (Cobb, 1916) Altherr, 1953 (Nematoda: Mononchina) from Semnan province, Iran.

2009- Nematologia Mediterranea 37: 145-154.

Farahmand, S., Eskandari, A., Orselli, L. and Karegar, A.

17

Xiphinema iranicum n. sp. (Nematoda: Longidoridae) from north-western Iran.

2009- Nematology 11, 11-21.

Pedram, M., Niknam, Gh., Robbins, R. T., Ye, W. & Karegar, A.

18

Trichodorus arasbaranensis n. sp. (Nematoda: Trichodoridae) from a natural forest in Arasbaran, north-west Iran.

2009- Nematology 11, 243-252.

Zahedi, E., Niknam, Gh., Decraemer, W. & Karegar, A.

19

Paratylenchus paraperaticus sp. n. (Tylenchida: Tylenchulidae) found in the rhizosphere of walnut trees in Hamadan province, Iran.

2009- Nematology 11, 641-647.

Kashi, L., Karegar, A. & Kheiri, A.

20

Additional data on some poorly known species of Criconemoides Taylor, 1936 (Nematoda: Criconematidae).

2010- Nematology 12: 505-518.

Eskandari, A., Karegar, A., Pourjam, E., Van Den Berg, E. & Tiedt, L. R.

21

Neolobocriconema iranense sp. n. (Nematoda: Criconematidae) from Iran.

2010-Nematology 12: 791-797.

Van Den Berg, E., Eskandari, A., Tiedt, L. R. & Karegar, A.

22

Paratylenchus conicephalus sp. n. from Iran with notes on P. similis Khan, Prasad & Mathur, 1967 (Nematoda: Paratylenchinae).

2011- Nematology 13: 529-537.

Van Den Berg, E., Eskandari, A., Tiedt, L. R. & Karegar, A.

23

Effect of various initial population densities of two species of Meloidogyne on growth of tomato and cucumber in greenhouse.

2012- Nematologica Mediterranea 40: 129-134.

Charegani, H., Majzoob, S., Karegar-Bide, A. & Hamzehzarghani, H.

24

Sampling optimization for root lesion nematodes in the irrigated wheat fields of Marvdasht region, Fars, Iran.

2012- Nematologica Mediterranea 40: 3-10.

Ghaderi, R., Hamzehzarghani, H. & Karegar, A.

25

Effect of mineral fertilizers on cereal cyst nematode Heterodera filipjevi population and evaluation of wheat.

2013- World Applied Programming 3: 137-141.

Seifi, S. & Karegar Bide, A.

26

The life cycle of the cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi, and effect of plant hosts on its population.

2013- World Applied Programming 3: 164-168.

Seifi, S., Karegar, A. & Banihashemi, Z.

27

Devibursaphelenchus kheirii sp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran with remarks on Devibursaphelenchus Kakuliya, 1967.

2014- Nematology 16: 1069-1078.

Aliramaji, F., Pourjam1, E., Atighi, M. R., Karegar, A. & Pedram, M.

28

Phylogenetic relationships of Telotylenchidae Siddiqi, 1960 and Merliniidae Siddiqi, 1971 (Nematoda: Tylenchida) from Iran, as inferred from the analysis of the D2D3 expansion fragments of 28S rRNA gene sequences.

2014- Nematology 16: 863-877.

Ghaderi, R., Karegar, A., Niknam, Gh. & Subbotin, S. A.

29

Description of Ektaphelenchoides caspiensis n. sp. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran.

2014- Nematology 17: 169-177.

Aliramaji, F., Pourjam1, E., Karegar, A., Atighi, M. R., & Pedram, M.

30

An updated and annotated checklist of the Dolichodoridae (Nematoda: Tylenchoidea) of Iran.

2014- Zootaxa 3784: 445-468.

Ghaderi, R., Karegar, A. & Niknam, Gh.

31

Description of Helicotylenchus persiaensis sp. n. (Nematoda: Hoplolaimidae) from Iran.

2014- Zootaxa 3785: 575-588.

Kashi, L. & Karegar, A.

32

Contribution to the study of the genus Paratylenchus Micoletzky, 1922 sensu lato (Nematoda: Tylenchulidae).

2014- Zootaxa 3841 (2): 151-187.

Ghaderi, R., Kashi, L. & Karegar, A.

33

Description of Amplimerlinius uramanatiensis sp. n. (Nematoda: Merliniidae) and observations on three other species of the genus from Iran.

2014- Zootaxa 3869: 017-032.

Ghaderi, R. & Karegar, A.

34

Contribution to a revision of the genus Pratylenchoides Winslow, 1958 (Nematoda: Merliniidae), with redescription of P. erzurumensis Yüksel, 1977 from Iran.

2014- Zootaxa 3900: 339-369.

Ghaderi, R. & Karegar, A.

35

 Five species of Tylenchidae and Dolichodoridae (Nematoda: Tylenchoidea) from Iran.

2015- Journal of Agricultural Science and Technology 15: 227-240.

Mirbabaei Karani, S. H., Kashi, L., Ghaderi R. & Karegar, A.

36

Description of some nematode species of Tylenchidae, associated with Polianthes tuberosa from Iran.

2016- Journal of Agricultural Science and Technology 18: 1953-1966.

Husseinvand, M., Abdollahi, M. & Karegar, A.

37

Effects of some micronutrients and macronutrients on the root-knot nematode, Meloidogyne incognita, in greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Negin).

2016- Journal of Crop Protection 5: 507-517.

Ahmadi Mansourabad, M., Karegar A. & Abdollahi, M.

38

Observations on Hoplolaimus indicus Sher, 1963 and Hoplolaimus seinhorsti Luc, 1958 (Nematoda: Hoplolaimidae) from southern Iran.

2016- Journal of Plant Protection 5: 189-201.

Ahmadi Mansourabad, M. Ghaderi, R., Kashi, L. & Karegar, A.

39

Morphological and molecular data support the monophyletic nature of the genus Pratylenchoides Winslow, 1958 (Nematoda: Merliniidae) and reveal its intrageneric structuring.

2016- Nematology 18: 1165-1183.

Azizi, K., Eskandari, A., Karegar, A., Ghaderi, R., van Den Elsen, S., Holterman, M. & Helder, H.

40

Description of Aglenchus microstylus n. sp. (Nematoda, Tylenchidae) from Iran with a modified key to the species of the genus.

2016- Nematropica 46: 38-44.

Husseinvand, M., Abdollahi, M. & Karegar, A.

41

One new and three known species of Geocenamus Thorne & Malek, 1968 (Nematoda: Merliniidae) from Iran.

2016- Zootaxa 4079: 151-178.

Ghaderi, R. & Karegar, A.

42

Morphological and molecular characterization of Pratylenchoides persicus n. sp. (Nematoda: Merliniidae) and additional data on two other species of the genus from Iran.

2016- Zootaxa 4205 (5): 459-474.

Azizi, K., Eskandari, A., Karegar, A., Ghaderi, R., van den Elsen, S., Holterman, M. & Helder, H.

43

Numerical Taxonomy Helps Identification of Merliniidae and Telotylenchidae (Nematoda: Tylenchoidea) from Iran.

2017- Journal of Nematology 49(2): 207-222.

Ghaderi, R., Hamzehzarghani, H. & Karegar, A.

44

Disparate gain and loss of parasitic abilities among nematode lineages.

2017- PLoS ONE 12 (9): e0185445.

Holterman, M., Karegar, A., Mooijman, P., van Megen, H., van den Elsen, S., Vervoort, M. T. W., et al.

45

Comparative morphology of the anterior end of selected taxa of Merliniidae Siddiqi, 1971 (Nematoda: Tylenchoidea), with morphological characterisation of two species and taxonomic keys to several genera.

2017- Zootaxa 4300 (4): 571–588.

Ghaderi, R., Karegar, A., Miraeiz, E. & Hashemi, K.

46

Disruption of the pathogenicity and sex ratio of the beet cyst  nematode, Heterodera schachtii, by host-delivered RNAi.

2018- Molecular Plant-Microbe Interactions 31 (12): 1337-1346

Behzadi Amin, R., Karegar, A., Afsharifar, A., Niazi, A. & Karimi, M.

47

Morphological characterization of Trichotylenchus gorganiensis n. sp. (Nematoda: Dolichodoridae) and photomicrographs of several other species of the subfamily Telotylenchinae Siddiqi, 1960

2018- Zootaxa 4526: 447-0.

Ghaderi, R., Karegar, A. & Miraeiz, E.

48

Host suitability of common agricultural crops to Scutylenchus rugosus (Siddiqi, 1963) Siddiqi, 1979 in Iran, with a focus on wheat and maize.

2018-Nematology 20: 33-42.

Hashemi, K. & Karegar, A.

49

On the synonymy of Trophotylenchulus asoensis and T. okamotoi with T. arenarius, and intra-generic structure of Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae).

2019- Journal of Nematology 51,

Mirbabaei, H., Eskandari, A., Ghaderi, R. & Karegar, A.

50

Phylogenetic relationships of Cacopaurus pestis Thorne, 1943 within representatives of the Tylenchulidae Skarbilovich, 1947 as inferred from ITS and D2-D3 expansion segments of 28S-rRNA sequences.

2019- Nematology 21, 971-994.

Mokaram Hesar, A., Karegar, A. & Ghaderi, R.

51

Early transcriptional responses to soybean cyst nematode HG Type 0 show genetic differences among resistant and susceptible soybeans.

2019- Theoretical and Applied Genetics 0:0-0

Miraeiz, E., Chaiprom, U., Afsharifar, A., Karegar, A., Drnevich, J. & Hudson, M.

52

An updated and annotated checklist of the Tylenchulidae (Nematoda: Criconematoidea) of Iran

2019- Zootaxa 4545: 205-229.

Ghaderi, R., Karegar, A., Miraeiz, E. & Mokaram Hesar, A.

53

Description of Ditylenchus paraparvus n. sp. from Iran with an updated list of Ditylenchus Filipjev, 1936 (Nematoda: Anguinidae).

2019- Zootaxa 4651: 85–113.

Hashemi, K. & Karegar, A.

4. مقالات کامل چاپ شده فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

گونه‏ هایی از نماتودهای راسته Tylenchida جمع آوری شده از مزارع یونجه استان همدان.

1384- بیماری‏های گیاهی، 41: 663-686.

حسن زاده، ز.، کارگر بیده، ا. و خیری، ا.

2

معرفی چند نماتود انگل گیاهی (راسته Tylenchida) از باغات میوه منطقه زنجان.

1385- بیماری‏های گیاهی، 42: 1-17.

نوری، س.، خیری، ا. و کارگر بیده، ا.

3

شناسایی و تعیین پراکندگی نماتودهای انگل گیاهی مزارع چغندرقند استان همدان.

1385- بیماری‏های گیاهی، 42: 159-178.

کارگر بیده، ا.

4

گزارش وجود نماتود Scutellonema brachyurus (Steiner, 1938) Andrassy, 1958 از استانهای گیلان، دامغان و گلستان.

1385- بیماری‏های گیاهی، 42: 197-200. (گزارش کوتاه علمی)

تنهامعافی، ز، ابراهیمی، ن.، باروتی، ش.، خزینی، ف. و کارگر بیده، ا.

5

بررسی عکس العمل تعدادی از ارقام خیار گلخانه‌ای رایج در ایران نسبت به نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita.

1385- بیماری‏های گیاهی، 42: 241-252.

صادق موسوی، ش.، کارگر بیده، ا. و دلجو، ع.

6

گونه های جنس Helicotylenchus Steiner, 1945 در منطقه ی جیرفت و کهنوج.

1385- بیماری‏های گیاهی، 42: 473-489.

علی رمجی، ف.، پورجم، ا. و کارگر بیده، ا.

7

نماتودهای انگل گیاهی زیرراسته Tylenchina  در مزارع سیب زمینی استان همدان.

1385- بیماری‏های گیاهی، 42: 491-508.

گیتی، م.، کارگر بیده، ا. و میناسیان، و.

8

معرفی سه گونه از نماتودهای خانواده Criconematidae در ایران.

1385- بیماری‏های گیاهی، 42: 539-557.

اسکندری، ع.، کارگر بیده، ا.، پورجم، ا. و علیزاده، ع.

9

بررسی جنبه هایی از بیولوژی نماتد پوسیدگی سیب زمینی (Ditylenchus destructor Thorne, 1945) و عکس ‏العمل برخی از ارقام سیب زمینی نسبت به آن.

1385- بیماری‏های گیاهی، 42: 577-595.

شجاعی، م. کارگر بیده، ا. و دلجو، ع.

10

مروری بر وضعیّت جنس Mesocriconema (Nematoda: Criconematidae) در ایران.

1386- بیماری‏های گیاهی، 43: 200-218.

اسکندری، ع.، کارگر بیده، ا.، پورجم، ا. و علیزاده، ع.

11

معرفی تعدادی از نماتودهای انگل گیاهی بالاخانواده Criconematoidea و خانواده Longidoridae از باغ های استان کرمان.

1386- بیماریهای گیاهی، 43: 372-397.

قره خانی، ا.، پورجم، ا. و کارگر بیده، ا.

12

جنبه هایی از زیست شناسی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت.

1388- بیماریهای گیاهی، 45: 161-171.

قادری، ر.، کارگر بیده، ا. و بنی هاشمی، ض.

13

پراکنش نماتودهای مولد زخم ریشه (Pratylenchus spp.) و نوسانات جمعیّتی آن ها در مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت، فارس.

1388- بیماریهای گیاهی، 45: 337-347.

قادری، ر.، کارگر بیده، ا.، بنی هاشمی، ض. و تقوی، س. م.

14

معرفی سه گونه نماتد غلاف دار (Sheath nematode) از ایران.

1388- فصلنامه علمی-پژوهشی زیست شناسی جانوری 1 (3): 1-7.

اسکندری، ا، کارگر بیده، ا. و  پورجم، ا.

15

معرفی چند گونه tylenchid از استان کرمان.

1388- مجله آفات و بیماریهای گیاهی، 77: 95-117.

قره خانی، ا.، پورجم، ا. و کارگر بیده، ا.

16

گونه های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران.

1389- بیماریهای گیاهی، 46: 161-178.

علی رمجی، ف.، پورجم، ا. و کارگر بیده، ا.

17

تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذرزادی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران.

1389- بیماری‏های گیاهی، 46: 179-185.

فصیحی، م.، تنهامعافی، ز، کارگربیده، ا. و اسکندری، ع.

18

تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه‏ ای خیار.

1389- بیماری‏های گیاهی، 46: 263-274.

چاره‏ گانی، ح.، کارگربیده، ا. و حمزه‏زرقانی، ح.

19

معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران.

1390- بیماری‏های گیاهی، 47: 147-163.

پورجم، ا.، علی‏رمجی، ف.، کارگربیده، ا.، قره ‏خانی، ا. و اسکندری، ع.

20

بررسی  تأثیر  تنش  خشکی  بر  بقاء  نماتودهای  مولد  زخم  ریشه غلات (Pratylenchus neglectus و (P. thornei   در  آزمایشگاه،  گلخانه  و  شرایط  طبیعی.

1390- بیماری‏های گیاهی، 47: 165-177.

قادری، ر. و کارگربیده، ا.

21

بررسی اثر باکتری های فراریشه بر نماتود ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) بر روی خیار در شرایط گلخانه.

1391- بیماری‏های گیاهی، 48: 69-84.

مجذوب، ش.، کارگر‏بیده، ا.، تقوی، س.م. و حمزه زرقانی، ح.

22

معرفی سه گونه Nagelus (Tylenchina: Merliniinae)، از ایران.

1391- مجله دانش گیاه‏پزشکی ایران، 43: 301-312.

علی رمجی، ف.، پورجم، ا.، کارگر بیده، ا. و اسکندری، ع.

23

معرفی چند گونه از Paratylenchus (Nematoda:Tylenchulidae) از ایران.

1392- بیماری‏های گیاهی، 49: 137-156.

قادری، ر. و کارگربیده، ا.

24

اولین گزارش آلودگی گیاه توت ‏فرنگی به نماتود ساقه و پیاز (Ditylenchus dipsaci) در شمال ایران.

1392- بیماری‏های گیاهی، 49: 275-276.

میربابایی کرانی، س. ح.، و کارگربیده، ا.

25

معرفی چند گونه از جنس Helicotylenchus (Nematoda:Hoplolaimidae) از ایران.

1392- بیماری‏های گیاهی، 49: 297-315.

کاشی ‏نهنجی، ل. و کارگربیده، ا.

26

نماتودهای انگل گیاهی در مزارع حبوبات استان لرستان و پراکنش آن‏ها.

1393- بیماری‏های گیاهی، 50: 219-236.

عزیزی، ک. و کارگربیده، ا.

27

مقایسه بتا‏آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک  اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه ‏فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita.

1393- بیماری‏های گیاهی، 50: 349-358.

چاره‏ گانی، ح.، کارگربیده، ا. و جواهری، م.

28

بررسی تأثیر باکتری‏های فراریشه بر فعالیّت نماتود ریشه ‌گرهی Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاه و گلخانه.

1393- بیماری‏های گیاهی، 50: 53-68.

بهزادی امین، ر.، کارگربیده، ا. و تقوی، س. م.

29

بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی.

1394- بیماری‏های گیاهی، 51: 311-328.

کاشی ‏نهنجی، ل.، کارگربیده، ا. و حمزه ‏زرقانی، ح.

30

شناسایی  نماتدهای  انگل  گیاهی  مزارع  یونجه  منطقه  اهر آذربایجان  شرقی.

1394- گیاه‏پزشکی (مجله علمی کشاورزی)، 38: 1-12.

اسکندری، ش.، نیکنام، غ و کارگربیده، ا.

31

نماتدهای زیرخانواده  Telotylenchinae (Nematoda:Dolichodorida)  در استان‏ های جنوبی ایران.

1395- بیماری‏های گیاهی، 52: 161-182.

قادری، ر. و کارگربیده، ا.

32

نماتدهای انگل خانواده‏ های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز.

1395- بیماری‏های گیاهی، 52: 183-198.

کریمی، ف.، عبدالهی، م.، کارگربیده، ا. و چاره‏ گانی، ح.

33

اثر تلفیق کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده و قارچ Paecilomyces lilacinus بر فعالیّت نماتود ریشه گرهی Meloidogyne incognita و گوجه ‏فرنگی در شرایط گلخانه.

1395- بیماری‏های گیاهی، 52: 317-338.

کمالی، ش. و کارگربیده، ا.

34

کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده بر فعالیّت نماتد ریشه ‏گرهی، Meloidogyne incognita و صفات رویشی گیاه گوجه‏فرنگی آلوده.

1395- بیماری‏های گیاهی، 52: 339-356.

امانی بنی، ف.، کارگربیده، ا. و تقوی، س. م.

35

تأثیر گل گوگرد بر فعالیّت نماتد ریشه‏ گرهی، Meloidogyne incognita در خیار.

1395- بیماری‏های گیاهی، 52: 85-98.

رومیانی، م.، کارگربیده، ا.، حمزه‏ زرقانی، ح. و بنی ‏هاشمی، ض.

36

اثر کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کودهای شیمیایی بر فعالیّت نماتود ریشه‏ گرهی Meloidogyne incognita در گیاه گوجه ‏فرنگی آلوده به آن در شرایط گلخانه.

1396- بیماری‏های گیاهی، 53: 15-30.

ساعدی، م.، کارگربیده، ا. و تقوی، س. م.

37

گونه‏ هایی از جنس ‏های Ditylenchus Filipjev, 1936 و Nothotylenchus Thorne, 1941 (Tylenchomorpha: Anguinidae) در ایران.

1396- بیماری‏های گیاهی، 53: 303-326.

هاشمی، ک.، کارگربیده، ا. و پورجم، ا.

38

نماتدهای انگل گیاهی مزارع حبوبات و پراکنش آنها در استان کرمانشاه.

1397- نشریه حفاظت گیاهان 32: 339-350.

محمدی زامله، ف.، کارگربیده، ا. و قادری، ر.

39

تأثیر عصاره‏ های‏ آبی و پودر خشک برخی از گیاهان بر نماتدهای ریشه ‏گرهی Meloidogyne incognita و M. javanica در شرایط گلخانه ‏ای.

1398- بیماری‏های گیاهی، 55: 129-148.

زندیه شیرازی، ل. و کارگربیده، ا.

40

تأثیر کود‏های گوگرددار بر نماتد ریشه ‏گرهی Meloidogyne incognita در خیار و در شرایط گلخانه.

1398- بیماری‏های گیاهی، 55: 149-160.

رومیانی، م.، کارگربیده، ا.، حمزه ‏زرقانی، ح. و بنی‏ هاشمی، ض.

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

Tylenchs associated with grapevine in the Provnice of Hamadan, Iran.

1995- Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent 60/3b, 1063-1086.

Karegar, A., Geraert, E. & Kheiri, A.

2

Some tylenchids associated with pistachio and almond trees in Iran.

2006- Proceedings of IVth International Symposium on Pistachio and Almond. Tehran Iran, p. 659-666.

Aliramaji, F., Pourjam, E., & Karegar, A.

4

Host ranges of four populations of stem and bulb nematode, Ditylenchus dipsaci in Iran.

2008- 5th International Congress of Nematology, 13-18 July, Australia, P: 214.

Fasihi, M., Tanha Maafi, Z. & Karegar, A.

5

Small subunit ribosomal DNA sequences of awide range of Tylenchidae suggest for a deep split in the order Tylenchida.

2011- 63rd International Symposium on Crop Protection, Ghent, Belgium. P: 64.

Karegar, A., Van Megen, H., Van Den Elsen, S., Mooijman, P., Karssen, G. & Helder, J.

3

Effect of powder and aqueous extracts of some plant specieson reproduction of Meloidogyne incognita on tomato and ongrowth parameters of the crop.

2011- Proceedings of the Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR). Organic is life- knowledge for tomorrow. Namyangju. Republic of Korea. Pp: 538-541.

Hamzehzarghani, H., Hoseinpoor, R. & Karegar A.

6

Phylogeny, systematics and biogeography of the phylum Nematoda.

2011- XLIII ONTA Annual Meeting Abstract Book, Coimbra, Portugal. P: 345.

Helder, J., Van Megen, H., Van Den Elsen, S., Mooijman, P., Karegar, A., Karssen, G. &  Bakker, J.

7

Insight into phylogenetic relationships among nematodes based on a phylumwide molecular framework of --2500 full-length small subunit ribosomal DNA sequences.

2012- Proceeding of 31st International Symposium of The European Society of Nematologists, Adana, Turkey, P: 76.

Helder, J., Van Den Elsen, S., Mooijman, P., Van Megen, Vervoort, M., Quist, C., Mulder, Ch., Bert, W., H., Karegar, A., Karssen, G. Landeweert, R. &  Bakker, J.

8

Ditylenchus dipsaci races: variable populations or on-going speciation?

2012- Proceeding of 31st International Symposium of The European Society of Nematologists, Adana, Turkey, P: 78.

Van Doorn, J., Kargarbideh, A., Kashinahanji, L., Van Den Elsen, S. & Helder, J.

9

Biological and systematic implications of phylogenetic analyses of ~ 2,800 full length small subunit ribosomal DNA sequences.

2014- Abstracts from the 6th International Congress of Nematology, Cape Town, South Africa. Journal of Nematology 46: 173-174.

Helder, J., Mooijman, P., Van Den Elsen, S., Van Megen, H., Vervoort, M., Quist, C., Bert, W., Karegar, A., Karssen, G. & Decreamer, W.

10

Broad phylogenetic analyses of the four major plant-parasitic nematode lineages reveal essentially distinct origins and diversification patterns.

2016- Proceeding of 32nd Symposium of The European Society of Nematologists, Braga, Portugal. P: 66.

Holterman, M., Karegar, A., Mooijman. P., Decraemer, W., Van Den Elsen, S., Vervoort, M. T. W., Quist, C. W., Karssen, G., Opperman, C. H., Bird, D. M., Smant, S. & Helder, J.

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

پوسیدگی پیتیومی ریشه چغندرقند در مزارع استان همدان.

1379- خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، جلد دوّم: بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز، دانشگاه صنعتی اصفهان، 253.

کاشی، ل.، سلیمانی، م. ج. و کارگر بیده، ا.

2

بررسی فون نماتدهای انگل گیاهی در مزارع سیب‌زمینی ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک، همدان.

1379- خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، جلد دوّم: بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز، دانشگاه صنعتی اصفهان، صفحه 115.

گیتی، م.، کارگر بیده، ا. و میناسیان، و.

3

شناسایی و تعیین پراکندگی نماتدهای انگل گیاهی مزارع چغندرقند در مزارع استان همدان.

1381- خلاصه مقالات پانزد‌همین کنگره گیاه‌پزشکی ایران جلد دوّم: بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز. دانشگاه رازی. صفحات 142-143.

کارگر بیده، ا.، کاشی، ل. و باب‌الحوائجی، ف.

4

شناسایی نماتدهای راسته Tylenchida در مزارع یونجه استان همدان.

1383- خلاصه مقالات شانزد‌همین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، جلد دوّم: بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز، دانشگاه تبریز، صفحه 127.

حسن‌زاده خلیفه‌کندی ز.، کارگر بیده ا. و خیری ا.

5

بررسی تأثیر دما بر روی میزان تخم‌گذاری نماتد پوسیدگی سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاه.

1383- خلاصه مقالات شانزد‌همین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، جلد دوّم: بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز، دانشگاه تبریز، صفحه 212.

شجاعی م. و کارگر بیده ا.

6

ارزیابی عکس‌العمل ارقام خیار گلخانه‌ای رایج در ایران نسبت به نژاد یک Meloidogyne incognita در شرایط گلخانه.

1383- خلاصه مقالات شانزد‌همین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، جلد دوّم: بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز، دانشگاه تبریز، صفحه 254.

صادق موسوی ش.، کارگر بیده ا. و دلجو ع.

7

شناسایی و تعیین پراکندگی نماتدهای انگل گیاهی باغات گردو در استان همدان.

1383- خلاصه مقالات شانزد‌همین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، جلد دوّم: بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز، دانشگاه تبریز، صفحه 388.

کاشی نهنجی ل، کارگر بیده ا.، و خیری، ا.

8

شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی (Tylenchida) درختان میوه منطقه زنجان.

1383- خلاصه مقالات شانزد‌همین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، جلد دوّم: بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز، دانشگاه تبریز، صفحه 434.

نوری س.، خیری ا، و کارگر بیده ا.

9

شناسایی نماتودهای انگل گیاهی از راسته Tylenchida در برخی از گیاهان زراعی مناطق جیرفت و کهنوج.

1385- خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، جلد دوّم: بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز، کرج، صفحه 485.

علی رمجی، ف.، پورجم، ا. و کارگر  بیده، ا.

10

شناسایی نماتودهای انگل گیاهی از راسته Dorylaimida در مناطق جیرفت و کهنوج.

1385- خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، جلد دوّم: بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز، کرج، صفحه 486.

علی رمجی، ف.، پورجم، ا.، کارگر  بیده، ا. و رفیعی، ص.

11

گزارش پنج گونه Xiphinema Cobb, 1913 در ایران بر اساس صفات ریخت شناختی و مولکولی.

1387- خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، همدان، صفحه 588.

پدرام، م.، نیکنام، غ.، رابینز، ر.، یی، و. و کارگربیده، ا.

12

معرفی دو گونه توصیف نشده از جنس Xiphinema Cobb, 1913 بر اساس صفات ریخت شناختی و مولکولی برای فون نماتدهای جهان.

1387- خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، همدان، صفحه 586.

پدرام، م.، نیکنام، غ.، رابینز، ر.، یی، و.، دکرامر، و. و کارگربیده، ا.

13

معرفی چند گونه Longidorus Micoletzky, 1922 از شمال غرب کشور.

1387- خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، همدان، صفحه 587.

پدرام، م.، نیکنام، غ.، رابینز، ر.، یی، و.، کارگربیده، ا. و هوشمند، ا.

14

معرفی گونه ای جدید از جنس Trichodorus Cobb, 1913,  از ایران.

1387- خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، همدان، صفحه 578.

زاهدی اصل، ا.، نیکنام، غ.، دکرامر، و. و کارگربیده، ا.

15

بررسی اختصاصات مرفولوژی و مرفومتری جمعیت هایی از Ditylenchus dipsaci  از ایران.

1387- خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، همدان، صفحه 584.

فصیحی، م.، تنهامعافی، ز.، کارگربیده، ا. و اسکندری، ع.

16

مطالعه نوسانات جمعیتی و پراکنش عمودیMesocriconema antipolitana,  در یک مزرعه یونجه.

1387- خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، همدان، صفحه 575.

قادری، ر. و کارگربیده، ا.

17

شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای انگل گیاهی مزارع توت فرنگی استان کردستان.

1387- خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، همدان، صفحه 574.

قادری، ر.، کارگربیده، ا. و بهرامی کمانگر، س.

18

پراکنش گونه های Pratylenchus,  در مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت (استان فارس) و مقایسه شاخص های مرفومتریک جمعیت های جدا شده از خاک، ریشه و دیسک هویج.

1387- خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، همدان، صفحه 570.

قادری، ر.، کارگربیده، ا.، بنی هاشمی، ض.، و تقوی، س.

19

شناسایی دو گونه توصیف نشده از جنس Longidorus Micoletzky, 1922 بر اساس صفات ریخت شناختی و مولکولی برای فون نماتدهای جهان.

1387- خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، همدان، صفحه 556.

نیکنام، غ.، پدرام، م.، قهرمانی نژاد، ا.، رابینز، ر.، یی، و. و کارگربیده، ا.

20

تأثیر سطوح مختلف پودر صدف و سُم بر فاکتورهای تولیدمثل Meloidogyne javanica و شاخص های رشدی خیار رقم Super Amelia آلوده به نماتد در شرایط گلخانه.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماریهای گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 625.

چاره گانی، ح.، کارگربیده، ا. و حمزه زرقانی، ح.

21

تاثیر پودر و عصاره آبی برخی از گیاهان بر تولیدمثل و خسارت Meloidogyne incognitaروی گیاه گوجه فرنگی.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 565.

حسین پور، ر.، کارگربیده، ا. و حمزه زرقانی، ح.

22

بررسی تاثیر میزبان های مختلف بر روی جمعیت نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) درشرایط گلخانه.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 572.

سیفی، س.، کارگربیده، ا. و بنی هاشمی.

23

شناسایی و پراکنش نماتد سیستی غلات (Heterodera avenae group) در مزارع گندم مناطق شمالی استان فارس.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 571.

سیفی، س.، کارگربیده، ا.، بنی هاشمی، ض. و نیازی، ع.

24

تاثیر باکتری های Pseudomonas fluorescens CHAO، Bacillus subtilis و Pantoea sp. بر نماتد Meloidogyne javanica روی دو رقم خیار Super Amelia و Royal.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 533.

مجذوب، ش.، کارگربیده، ا. و حمزه زرقانی، ح.

25

تاثیر میزبان بر فاکتور تولیدمثل و برخی از شاخص های ریخت سنجی نماتدهای مولد زخم ریشه Pratylenchus neglectus) و (P. thornei.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 596.

قادری، ر. و کارگربیده، ا.

26

اولین گزارش از چند گونه از راسته Dorylaimida از ایران.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 599.

کاشی نهنجی، ل. و کارگربیده، ا.

27

معرفی گونه هایی از جنس Stictylus (Nematoda: Sphaerulariidae) از استان های فارس و کردستان.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 609.

نعمتی، ز.، قادری، ر. و کارگربیده، ا.

28

تاثیر تیمار های کودی مختلف بر روی جمعیت نماتد سیستی غلات Heteroderafilipjevi و ارزیابی عملکرد گندم درشرایط گلخانه.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 635.

سیفی، س. و کارگربیده، ا.

29

بررسی مقدماتی بیماری زایی و تعیین مدت زمان لازم جهت تکمیل چرخه زندگی نماتد Heterodera filipjevi بر روی گندم نان.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 636.

سیفی، س.، کارگربیده، ا. و بنی هاشمی.

30

معرفی چند گونه نماتد انگل گیاهی.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 641.

علی رمجی، ف.، پورجم، ا. و کارگربیده، ا.

31

مقایسه الگوهای مختلف نمونه برداری و اثر بافت خاک در تخمین جمعیت نماتدهای مولد زخم ریشه Pratylenchus neglectus) و (P. thorneiدر مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 644.

قادری، ر.، کارگربیده، ا. و حمزه زرقانی، ح.

32

تأثیر عناصر نیترو‍ن، فسفر، روی و آهن بر نماتد مولد غده Meloidogyne javanica در خیار در شرایط میکروپلات.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 563.

چاره گانی، ح.، کارگربیده، ا. و حمزه زرقانی، ح.

33

تأثیر جمعیت های اولیه مختلف M. javanica و Meloidogyne incognita بر شاخص های رشدی گوجه فرنگی و خیار.

1389- خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماری‏های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صفحه 564.

چاره گانی، ح.، مجذوب، ش.،کارگربیده، ا. و حمزه زرقانی، ح.

34

ارزیابی مقاومت تعدادی از ارقام تجاری گندم نسبت به سطوح مختلف جمعیت Pratylenchus thornei در شرایط مزرعه.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه ‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 706.

چاره‏ گانی، ح.، کارگربیده، ا. و حمزه‏ زرقانی، ح.

35

ارزیابی اثر عصاره و پودر تعدادی از گیاهان بر فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره‏ شناسی، کنه‏ شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 648.

حسین‏پور، ر. و کارگربیده، ا.

36

بهبود راندمان استخراج نماتدهای کرمی شکل در روش سینی (Whitehead &Heming, 1965) با استفاده از نور قرمز.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره ‏شناسی، کنه‏ شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 765.

عزیزی، ک.، نصیری، م.، کارگربیده، ا. و کاشی، ل.

37

گونه ‏هایی از نماتدهای بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha) در ایران.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره ‏شناسی، کنه‏ شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 731.

قادری، ر.، کاشی نهنجی، ل. و کارگربیده، ا.

38

نماتدهای انگل گیاهی مهم مرتبط با انگورهای زراعی و وحشی در استان کردستان.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره ‏شناسی، کنه‏ شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 737.

قادری، ر.، کمالی، م. و کارگربیده، ا.

39

تأثیر جدایه ‏های Clonostachys spp. بر فعالیّت Meloidogyne incognita در شرایط گلخانه.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره ‏شناسی، کنه ‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 735.

قاسمی، ف.، کارگربیده، ا.، بنی ‏هاشمی، ض. و حمزه‏ زرقانی، ح.

40

تأثیر جدایه‏های Clonostachys spp. بر فعالیّت Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاه.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره ‏شناسی، کنه ‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 736.

قاسمی، ف.، کارگربیده، ا.، بنی‏ هاشمی، ض. و حمزه‏ زرقانی، ح.

41

گزارش دو گونه از نماتدهای انگل گیاهی (Nematoda: Tylenchomorpha)  از ایران.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره‏ شناسی، کنه‏ شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 644.

میربابایی کرانی، س. ح.، کاشی، ل. و کارگربیده، ا.

42

تأثیر کود سبز و ترشحات ریشه‏ ی گیاه گزنه در کنترل نماتودهای انگل گیاهی.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشر ه‏شناسی، کنه ‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 667.

نصیری، م.، عزیزی، ک.، کارگربیده، ا.، حمزه ‏زرقانی، ح. و قادری، ر.

43

شناسایی و تعیین پراکنش نماتودهای مهم و غالب مزارع نیشکر خوزستان.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره ‏شناسی، کنه‏ شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 714.

نصیری، م.، کارگربیده، ا.، طاهرخانی، ک.، و موذن رضامحله، ح.

44

معرفی نماتودهای خانواده Tylenchidae (Nematoda: Tylenchomorpha) در مزارع نیشکر خوزستان.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره ‏شناسی، کنه‏ شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 755.

نصیری، م.، کارگربیده، ا.، طاهرخانی، ک.، و موذن رضامحله، ح.

45

بقاء Scutylenchus rugosus (Tylenchomorpha: Dolichodoridae) در شرایط آزمایشگاه، گلخانه و میکروپلات.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره ‏شناسی، کنه‏ شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 739.

هاشمی، ک. و کارگربیده، ا.

46

ترجیح میزبانی و نوسانات جمعیتی گونه Scutylenchus rugosus (Tylenchomorpha: Dolichodoridae).

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره‏ شناسی، کنه ‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 738.

هاشمی، ک. و کارگربیده، ا.

47

تأثیر Scutylenchus rugosus (Tylenchomorpha: Dolichodoridae) بر شاخص‏ های رشدی و عملکرد گندم و ذرت.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره ‏شناسی، کنه ‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 740.

هاشمی، ک.، کارگربیده، ا. و حمزه‏ زرقانی، ح.

48

وقوع نماتد کلفتی ریشه (Paratrichodorus minor)  روی چنار (Platanus orientalis) در استان گیلان.

1391- خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران: بیماری‏های گیاهی، علوم علف‏های هرز، حشره ‏شناسی، کنه ‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 658.

اله ‏مرادی، م.، جمالی، س.، کارگربیده، ا. و میرحسینی مقدم، س. ع.

49

بررسی تأثیر سالسیلیک  اسید، بتاآمینوبوتیریک اسید و آبسیزیک اسید بر میزان بیان دو ژن PR1 و NCED و محتوای برخی آنزیم‏های دفاعی گوجه‏فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita.

1393- مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره‏ گیاه پزشکی ایران. دانشگاه ارومیه. صفحه 343.

چاره‏ گانی، ح.، جواهری، م.، کارگر بیده، ا.، نیازی، ع. و کاووسی، غ.

50

بررسی تأثیر ترکیبات حاوی گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و خیار آلوده به آن در شرایط گلخانه.

1393- مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره‏ گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه. صفحه 342.

رومیانی، م. و کارگربیده، ا.

51

بررسی تأثیر گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و خیار آلوده به آن در شرایط گلخانه.

1393- مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره‏ گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه. صفحه 344.

رومیانی، م. و کارگربیده، ا.

52

گزارش سه گونه جدید Helicotylencus برای فون نماتدهای ایران.

1393- مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره‏ گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه. صفحه 325.

کاشی نهنجی، ل. و کارگربیده، ا.

53

تعیین سطوح جمعیت خسارت ‏زای Helicotylenchus digitiformis Ivanova, 1967  به عنوان یکی از گونه ‏های رایج در برخی محصولات عمده زراعی ایران.

1393- مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره‏ گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه. صفحه 348.

کاشی نهنجی، ل.، کارگربیده، ا. و حمزه زرقانی، ح.

54

معرفی گونه ‏هایی از جنس Diphtherophora (Nematoda: Triplonchida) از ایران.

1393- مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره‏ گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه. صفحه 333.

قادری، ر.، کاشی نهنجی، ل.، میربابایی کرانی، ح. و کارگربیده، ا.

55

اولین گزارش از جنس Lelenchus Andrassy, 1954 از ایران.

1393- مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره‏ گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه. صفحه 419.

حسینوند، م.، عبداللهی، و کارگربیده، ا.

56

تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و شاخص‏ های رشدی رقم نگین خیار در شرایط گلخانه.

1393- مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره‏ گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه. صفحه 347.

احمدی منصورآباد، م.، کارگر بیده، ا.، عبدالهی م. و رضا قاسمی.

57

ارزیابی اثر عناصر کم‏ مصرف آهن، روی و سیلیس بر فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و شاخص ‏های رشدی ارقام نگین و S2F1 خیار در شرایط گلخانه.

1393- مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره‏ گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه. صفحه 340.

احمدی منصورآباد، م.، کارگر بیده، ا.، عبدالهی م. و قاسمی، ر.

58

شناسایی نماتدهای بالاخانواده Aphelenchoidea از استان‏ های شمالی ایران.

1395- خلاصه مقالات بیست و دومین کنگره‏ گیاهپزشکی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. صفحه 259.

علی‏ رمجی، ف.، پورجم، ا.، کارگر بیده، ا. و پدرام، م.

59

شناسایی ژن پروتئین اصلی اسپرم در جمعیت خوی نماتد سیستی چغندر.

1397- خلاصه مقالات بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. صفحه 741.

بهزادی امین، ب.، افشاریفر، ع.، کارگر بیده، ا.، مقدم، ع. و کریمی، م.

60

تاثیر گیاهان آرابیدوپسیس تراژن بیان‏ کننده آر‏ان‏ای ‏های کوتاه مداخله‏ گر اختصاصی ژن‎های پروتئین اصلی اسپرم و اندوگلوکاناز بر فعالیت Heterodera schachtii.

1397- خلاصه مقالات بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. صفحه 739.

بهزادی امین، ب.، کارگر بیده، ا.، افشاریفر، ع. و کریمی، م.

61

گزارش وجود .Vorticella sp در عصاره ورمی‏کمپوست و تأثیر آن روی تخم و لاروهای سن دو نماتدهای ریشه‏ گرهی Meloidogyne javanicaو M. incognita.

1397- خلاصه مقالات بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. صفحه 735.

رستمی، م. و کارگر بیده، ا.

62

توصیف Aphelenchoides besseyi Christie, 1942 (Nematoda: Aphelenchoidea)  عامل بیماری نوک سفیدی برگ برنج در استان فارس.

1397- خلاصه مقالات بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. صفحه 832.

رومیانی، م.، رضایی پالنگری، س. قادری، ر. و کارگر بیده، ا.

63

گزارش چند گونه نماتد جنس Tylenchorhynchus (Dolichodoridae)  از ایران.

1397- خلاصه مقالات بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. صفحه 799.

عزیزی، ک.، اسکندری، ع.، کارگر بیده، ا. و قادری، ر.

64

نماتدهای انگل گیاهی و قارچ‏ خوار مزارع حبوبات و پراکنش آنها در استان کرمانشاه.

1397- خلاصه مقالات بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. صفحه 723.

محمدی زامله، ف.، کارگر بیده، ا. و قادری، ر.

65

شناسایی چند گونه از جنس Aphelenchoides Fischer, 1894  از ایران.

1398- خلاصه مقالات اولین همایش نماتدشناسی ایران، تهران. صفحه 2.

رومیانی، م.، کارگر بیده، ا.، قادری، ر. و مکرم، ع.

66

تأثیر ورمی ‏کمپوست برخی گیاهان بازدارنده بر فعالیت نماتد ریشه ‏گرهی Meloidogyne javanica.

1398- خلاصه مقالات اولین همایش نماتدشناسی ایران، تهران. صفحه 29.

رستمی، م. و کارگر بیده، ا.

67

تأثیر گونه‏های Mesocriconema xenoplax، M. antipolitanum و Criconemoides informis بر میزان عناصر شیمیایی میزبان در شرایط گلخانه ‏ای.

1398- خلاصه مقالات اولین همایش نماتدشناسی ایران، تهران. صفحه 43.

مکرم  حصار، ع.، کارگر بیده، ا.، حمزه‏ زرقانی، ح. و قادری. ر.

68

بررسی تغییرات عمودی جمعیت سه گونه Mesocriconema xenoplax، M. antipolitanum  و Criconemoides informis در شرایط طبیعی در شهرستان ارومیه.

1398- خلاصه مقالات اولین همایش نماتدشناسی ایران، تهران. صفحه 49.

مکرم حصار، ع.، کارگر بیده، ا.، حمزه‏ زرقانی، ح. و قادری. ر.

69

تنوع ریخت ‏سنجی و ژنتیکی جمعیت ‏های مختلف گونه‏ های Mesocriconema xenoplax، M. antipolitanum و Criconemoides informis  در شمال غرب ایران.

1398- خلاصه مقالات اولین همایش نماتدشناسی ایران، تهران. صفحه 7.

مکرم حصار، ع.، کارگر بیده، ا.، حمزه ‏زرقانی، ح. و قادری. ر.

70

تنوع ریخت ‏سنجی و مولکولی چند جمعیت از گونه Mesocriconema xenoplax در شهرستان شیراز.

1998- خلاصه مقالات اولین همایش نماتدشناسی ایران، تهران. صفحه 8.

دهقان، ع. ا.، کارگر بیده، ا.، قادری، ر. و مکرم حصار، ع.

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

نماتدهای ایران، بر اساس گزارش ­‏های منتشر شده تا سال 1390.

1391- انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی.

قادری، ر.، کاشی نهنجی، ل. و کارگر بیده، ا.

2

نماتدهای انگل گیاهی ایران.

1397- انتشارات مرجع علم با همکاری انجمن نماتدشناسی ایران

قادری، ر.، کاشی نهنجی، ل. و کارگر بیده، ا.

3

The Tylenchulidae of the world, identification of the family Tylenchulidae (Nematoda: Tylenchida).

2016- Academia Press, Belgium

Ghaderi, R., Geraert, E. & Karegar, A.

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

1

بررسی فون نماتدهای زیان‌آور تاکستان های استان همدان

دانشگاه بوعلی سینا

مجری

دانشگاه بوعلی سینا

پایان‏ یافته (1369-1371)

2

شناسایی و تعیین پراکندگی نماتدهای انگل گیاهی مزارع چغندرقند استان همدان

دانشگاه بوعلی سینا

مجری

دانشگاه بوعلی سینا

پایان‏ یافته (1378-1383)

3

ارزیابی استفاده از آفتاب دهی خاک در کنترل بیمارگرهای مهم قارچی و نماتدهای خاکزاد سیب‏ زمینی

دانشگاه بوعلی سینا

همکار

دانشگاه بوعلی سینا

پایان‏ی افته (1383)

4

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی باغ ارم شیراز

دانشگاه شیراز

مجری

دانشگاه شیراز

پایان ‏یافته (1386)

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

1

مجله علوم و فنون کشاورزی ایران (JAST)

عضو هیات تحریریه

25/09/1387-14/12/1392

2

مجله بیماری های گیاهی

عضو هیات تحریریه

06/06/1391-01/06/1395

3

پژوهش ‏های کاربردی در گیاه‏ پزشکی

عضو هیات تحریریه

1391 تاکنون

 

تاریخ و امضا:

 اکبر کارگربیده

99/01/10

 

دکتر مهرداد مدنی

بیولوژی کاربردی- نماتدشناسی پژوهشگر ارشد نماتدشناسی دانشگاه مانیتوبا، کانادا

meh.madaniyahoo.com


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

Mehrdad Madani

تاریخ تولد

30 June 1966

محل تولد

Esfahan

کد ملی

1287878156

شغل

Senior Nematology Researcher-Instructor

محل اشتغال

Former nematology research scientist University Of Manitoba

رتبه علمی

PhD

پست الکترونیکی

Meh.Madani@Yahoo.com

شماره تلفن/تلفن همراه

 

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

General Agriculture

Esfahan U of Technology-Esfahan-IR

1985

کارشناسی

Plant Pathology

Shiraz University

1989

کارشناسی ارشد

Plant Pathology/Nematology

Tarbiat Modasres University-Tehran-IR

1995

دکتری

Applied Biological Science-Nematology

Gent University-Gent Belgium

2006

Post-doctoral fellow

Nematology

Canadian Food Inspection Agency

2010

Professional Agrologist

Agronomy

PEI Institute of Agronomist- Canada

 


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

Evaluation of Pistachio Root Stocks against Root Knot Nematode of Meloidogyne incignita and M. javanica

پایان نامه دکتری

 

Molecular characterisation, phylogeny and quantification of Heterodera and Globodera species and Ditylenchus species complex. (Phylum: Nematoda)

 

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Mehrdad Madani, Len Ward, Andy Vierstraete, Solke H. De Boer and Maurice Moens

2019

Molecular and Cellular probes- 48: 101441 https://doi.org/10.1016/j.mcp.2019.101441

 

The Ribosomal Intergenic Spacer (IGS) in the Potato and Tobacco cyst nematodes, Globodera pallida, G. rostochiensis and G. tabacum.

 

Mehrdad Madani and Mario Tenuta

2018

Journal of Nematology- 50(2):163-182-DOI: 10.21307/jofnem-2018-011

Molecular Characterization and Phylogeny of Ditylenchus weischeri from Cirsium arvense in the Prairie Provinces of Canada

 

Mohammad Moradi, Fatemeh Jafari Nejad, Gholam Hosein Shahidi Bonjar, Seyed Reza Fani, Badrosadat Mahmudi Mimand, Claudia Probst and Mehrdad Madani

 

2018

Tropical Plant Pathology, 43(4), 306-313. https://doi.org/10.1007/s40858-018-0226-0

Efficacy of Bacillus subtilis native strains for biocontrol of crown Phytophthora and root rot gummosis of pistachio in Iran.

 

Mehrdad Madani, Juan E. Palomares-Rius, Nicola Vovlas, Pablo Castillo, and Mario Tenuta

 2017

European J. of Plant pathology. 150,1023-1039

 

Integrative diagnosis of carrot cyst nematode (Heterodera carotae) using morphology and several molecular markers for an accurate identification.

 

Q. Yu, E. Ponomareva, D. Van Dyk, M. R. McDonald, F. Sun, M. Madani, M. Tenuta

2017

Plant disease,  Posted online, http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-01-17-0070-PDN

First Report of the Carrot Cyst Nematode (Heterodera carotae Jones) from Carrot Fields in Ontario, Canada

 

Mehrdad Madani, Mario Tenuta, Vladimir N. Chizhov and Sergei A. Subbotin.

 2015

Canadian journal of Plant Pathology. 37(2). 212-220.

 

Diagnostics of stem and bulb nematodes Ditylenchus weischeri and D. dipsaci and (Nematoda: Anguinidae) using PCR with species specific primers.

 

Mario Tenuta, Mehrdad Madani, Shabeg Briar, Oscar Molina, Robert Gulden, and Sergei A.Subbotin.

 2014

Journal of Nematology-64(4)-376-384.

 

Occurrence of Ditylenchus weischeri in Field Pea Harvest Samples and Cirsium arvense Shoots in the Prairie Provinces of Canada.

 

Madani, M and Akhiani, A.

2012

Journal of Applied Horticulture, 14(2)

Evaluation of Pistachio root stocks resistance against Meloidogyne incognita, in preparation

 

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Madani et al.,

(2017)

Manitoba. Joint meeting of the CPS and the Canadian society of Agronomy.

 

Survey and Development of Molecular soil Diagnostic for soybean cyst nematode

 

Madani et al.,

(2016)

Society of Nematologist, Ontario, Canada and 10th Canadian Pulse Research Workshop Meeting Winnipeg, Manitoba

 

Developing Duplex conventional PCR and real time PCR melting curve analysis of Ontario populations of Soybean Cyst Nematode, Heterodera glycines Ichinohe

 

Madani, Mehrdad, and M. Tenuta.

(2016)

Society of Nematologist, Ontario, Canada and 10th Canadian Pulse Research Workshop Meeting Winnipeg, Manitoba

 

Molecular characterization and phylogeny of Ditylenchus from Cirsium arvense in the Canadian Prairies

 

Mario Tenuta and Mehrdad Madani.

(2016)

Society of Nematologist, Ontario, Canada and 10th Canadian Pulse Research Workshop Meeting Winnipeg, Manitoba

 

Survey Says: No Soybean Cyst Nematode, Heterodera glycines Ichinohe in Manitoba.

 

M. Tenuta and M. Madani

(2014)

6th International congers of nematology. Cape Town.

 

Survey for the soybean cyst nematode in Manitoba, Canada (a summary of survey

 

M. Tenuta and M. Madani.

(2014)

6th International congers of nematology. Cape Town

 

Determining the species of stem nematode on grain pea and creeping thistle in the Canadian Prairie.

 

M. Tenuta and M. Madani

 

(2013)

Canadian Journal of Plant Pathology

 

Preliminary results of the 2012/2013 Manitoba soybean cyst nematode survey.

 

Mehrdad Madani, Mario Tenuta, and Sergei Subbotin.

(2013)

Canadian J. of Plant Pathology in press.

 

Analysis of Internal Transcribed Spacer (ITS) of Ditylenchus weischeri parasitizing Canada thistle.

 

M. Madani, M. Tenuta, T. Welacky, and A. Tenuta.

(2013)

Canadian Journal of Plant Pathology

Molecular identification of populations of the soybean cyst nematode from Ontario.

 

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 

Plant parasitic Nematodes: The Farmer’s hidden Enemy

978-600-04-5656-6شابک

اصفهان 1395 سید مهرداد مدنی

J.N Sasser

Translation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

 

Survey of Prairie provinces soil agriculture targeting plant parasitic cyst nematode

Province of Manitoba, Canada

 

University of Manitoba, and Manitoba province  and Pulse grower

In continuing

 

Pea grain fields, survey, sampling and targeting plant parasitic nematode stem and bulb

Province of Manitoba, Canada

 

Province of Manitoba and university of Manitoba

Ended

 

Analysis and study of carrot field infested with Meliodogyne and Heterodera species

Province of Manitoba, Canada

 

Province of Manitoba

Ended

 

Potato cyst nematode Globodera development of molecular identification tools

Province of Prince Edward Island, Canada

 

Agriculture Agri Food Canada and Canadian Food Inspection Agency

Ended

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

 

Plant disease

Referee

2009- continued

 

Archives of Phyopathology and Plant Protection

Referee

2014- continued

 

Journal of Forestry Research

Referee

2020-continued

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ و امضا:

March 25 2020

 Mehrdad Madani

دکتر عصمت مهدیخانی مقدم

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mahdikhani-eum.ac.ir
00989155161529


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

عصمت مهدیخانی مقدم

تاریخ تولد

1337

محل تولد

مشهد

کد ملی

0932026461

شغل

مدرس دانشگاه

محل اشتغال

دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه علمی

استاد

پست الکترونیکی

Mahdikhani-e@um.ac.ir, mahdikhani_e@yahoo.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09155161529

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

-

-

-

کارشناسی

مهندسی علوم زراعی- گرایش گیاهپزشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

1363

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی گیاهی- گرایش نماتدشناسی

دانشگاه تهران

1371

دکتری

بیماری شناسی گیاهی- گرایش نماتدشناسی

دانشگاه تهران

1382

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی مزارع چغندرقند منطقه مشهد

Identification of plant parasitic nematodes ( Tylenchida) of sugar beet fields in Mashhad region

پایان نامه دکتری

بررسی تاکسونومیکی گونه ها و تاکسون های (Infera- species)جنس Meloidogyne در ایران بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی و مولکولی

Taxonomical study of species and infra – species  of the genus Meloidogyne in Iran based on morphological and molecular characteristics

3. مقالات کامل چاپ شده – انگلیسی (تعدادی )

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

 

 Majid S. Bajestani, Esmat M. Moghadam, Reza Aghnoum, Hamid Rouhani

Pakistan Journal of Phytopathology, 2019

GENOTYPIC AND BIOCHEMICAL VARIATION IN THE RESPONSE OF BARLEY TO THE ROOT-KNOT NEMATODE (MELOIDOGYNE JAVANICA) AT SEEDLING STAGE

1

 

 R. Hadadfar, E. Mahdikhani-Moghadam, S. Baghaeeand M. S. Bajestani

Pakistan Journal of Nematology, 2019

Study of Psilenchus species in pistachio gardens of Khorasan Razavi Province, Iran

2

 

 A. Zeynadini-Riseh, E. Mahdikhani-Moghadam, H. Rouhani, M. Moradi, R. Saberi-Riseh, and A. Mohammadi

Journal of Agricultural Science and Technology, 2018

Effect of some Probiotic Bacteria as Biocontrol Agents of Meloidogyne incognita and Evaluation of Biochemical Changes of Plant Defense Enzymes on Two Cultivars of Pistachio

3

Somaye ALVANI, Esmat MAHDIKHANI-MOGHADAM, , Hamid ROUHANI, Abbas MOHAMMADI

Turkish Journal of Zoology, 2017

Morphological and molecular characterization and phylogenetic position of a new record, Tylenchorhynchus zeae, and some known species of Telotylenchidae Siddiqi,1960 and Merliniidae Siddiqi, 1971 from Iran

4

Somaye ALVANI, Esmat MAHDIKHANI-MOGHADAM,

Robin M. GIBLIN-DAVIS 2 and Majid PEDRAM,

Nematology,2016

Description of Ektaphelenchus berbericus n. sp. (Rhabditida: Ektaphelenchinae) from eastern Iran

5

Somaye ALVANI, Esmat MAHDIKHANI-MOGHADAM, Hamid ROUHANI, Abbas MOHAMMADI

Turkish Journal of Zoology,2016

Four new records of plant parasitic nematodes from Iran

6

Azimi S., Mahdikhani Moghadam E., Rouhani H., Rajabi Memari H.

Redia - Giornale Di Zoologia,2016

Morphological, morphometric and molecular characterization of merlinius microdorus (geraert, 1966) siddiqi, 1970, scutylenchus rugosus (siddiqi, 1963) siddiqi, 1979 (merliniidae), and psilenchus curcumerus rahaman, ahmad and jairajpuri, 1994 (psilenchidae) and approaches to phylogenetic relationships

7

Azimi S., Mahdikhani Moghadam E., Rouhani H., Rajabi Memari H

Redia - Giornale Di Zoologia,2016

Description of tylenchorhynchus iranensis sp. N. (nematoda: telotylenchidae) from iran

8

SOMAYE ALVANI, ESMAT MAHDIKHANI-MOGHADAM, HAMID ROUHANI, ABBAS MOHAMMADI & GERRIT KARSSEN

Zootaxa,2016

Description of Basiria birjandiensis n. sp (Nematoda: Tylenchidae) from South Khorasan province with a checklist of the family Tylenchidae Orley 1880 from Iran

9

SOMAYE ALVANI, ESMAT MAHDIKHANI-MOGHADAM, HAMID ROUHANI, ABBAS MOHAMMADI

Zootaxa,2016

A checklist of the family Pratylenchidae Thorne, 1949 from Iran

10

SOMAYE ALVANI, ESMAT MAHDIKHANI-MOGHADAM, HAMID ROUHANI, ABBAS MOHAMMADI

Journal of Plant Pathology and Microbiology,2015

Morphological, molecular and phylogenetic study of Filenchus aquilonius as a new species for Iruanian Nematofauna and some other known Nematodes from Iran Based on D2D3 segments of 28 srRNA Gene

11

Sedighe Azimia, Esmat Mahdikhani–Moghadama, Hamid Rouhania &

Hamid Rajabi Memarib

Archives of Phytopathology and Plant Protection,2014

The rare genus Apratylenchoides Sher,1973 (Nematoda: Pratylenchidae) fromfaba bean in Iran

12

M. Ramezani Moghaddama, E. Mahdikhani Moghaddama, S.

Baghaee Ravaria & H. Rouhania

a

Biocontrol Science and Technology,2013

The nematicidal potential of localBacillusspecies against the root-knot nematode infecting greenhouse tomatoes

13

A. M. Hesar, E. M. Moghadam1, Z. T. Maafi and J. Karimi

Journal of Nematode Morphology and Systematics,2012

Comparative morphological and molecular study of Iranian populations of Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter,1984 and other members of ‘H. avenae group

14

M. Mazhabi, H. Nemati, H. Rouhani, A. Tehranifar, E. M. Moghadam, H. Kaveh and A. Rezaee

Journal of Animal and Plant Sciences,2011

the effect of Trichoderma on pollanthes qualitative and quantitative properties

15

4. مقالات کامل چاپ شده – فارسی( تعدادی)

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانوادهTylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه

 2018- حفاظت گیاهان

جهان عبدزاده آغله بوبعصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,علیرضا چاوشین 

2

کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

2017 - کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

فرخنده امینی, عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری    

3

تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخصهای بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)

2017 - کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

اعظم زین الدینی ریسه, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,محمد مرادی,روح اله صابری ریسه 

4

شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی

2015- پژوهش های حبوبات ایران

سمیرا احمدی, عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری 

5

بررسی فعالیت نماتد کشی اسانس اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه

2014- حفاظت گیاهان

فاطمه خیاط,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,مجید عزیزی ارانی 

6

بررسی فرآورده های گیاهی میخک هندی در کنترل نماتد ریشه گرهی

2012- آفات و بیماریهای گیاهی

زهرا صادقی,عصمت مهدی خانی مقدم

 

7

تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آنها

2014- حفاظت گیاهان

عالیه فیضی لائین,عصمت مهدی خانی مقدم,مجید عزیزی ارانی, حمید روحانی    

8

شناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی

2014- دانش گیاه پزشکی ایران

قاسم فدویخلاجلو,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

9

معرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری

2014- حفاظت گیاهان

مرجان پاچناری طرقبه,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

10

بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی

2013 - کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

مریم رمضانی مقدم,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری, حمید روحانی 

11

ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه

2013- حفاظت گیاهان

بهاره رمضانی,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی    

12

شناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی

2013- حفاظت گیاهان

قاسم فدوی خلاجلو,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

13

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی

2013- حفاظت گیاهان

سمیه باعدل چری,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

14

ارزیابی فرآورده های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica روی گوجه فرنگی

2012- مجله بیماری های گیاهی

زهرا صادقی,عصمت مهدی خانی مقدم,مجید عزیزی ارانی

15

اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک

2011 - مدیریت خاک و تولید پایدار

سیده هانیه سمسارتربتی,امیر فتوت,امیر لکزیان,رضا خراسانی,عصمت مهدی خانی مقدم 

16

مقایسة جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی

2012- مجله بیماری های گیاهی

عباس مکرم حصار,عصمت مهدی خانی مقدم,زهرا تنها معافی  

17

بررسی اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه

2012 -حفاظت گیاهان

عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی    

18

معرفی گونه هایی از جنسHelicotylenchus Steiner, 1945 در مزارع کلزای استان خراسان شمالی

2011- حفاظت گیاهان

 

سمیه باعدل چری,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

19

شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

2011- حفاظت گیاهان

 

عصمت مهدی خانی مقدم, عباس مکرم حصار  

20

جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای آن بانشانگرRAPD

2010- حفاظت گیاهان

حمیدرضا رفیعی,عصمت مهدی خانی مقدم,موسی نجفی نیا

21

کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه

2009- علوم آب و خاک

عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی, ماهرخ فلاحتی رستگار 

22

شناسایی و تعیین پراکندگی گونه های Heterodera در مزارع چغندر قند منطقه مشهد

2008 - علوم و صنایع کشاورزی

عصمت مهدی خانی مقدم, بهروز جعفرپور  

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی( تعدادی)

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

H. Semsari,  A. Fotovat,A. Laczian, R. Khorasani, E. Mahdikhani Moghadam

11th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, 2011

Effects of heavy metals and organic matter on nematode population in soil

1

A. Fazeli Salmani, A. Tehranifar, G. Davarynejad, E. Mahdikhani and A. Mokaram

 

28th International Horticultural Congress,2010

Studies on Growth Disorders of Pistachio Caused by Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) in Mahvelat Iran

2

N. Katooli

E. Mahdikhani Moghadam

13th congress of Mediterranean Phytopathological Union,2010

Anti- nematode activity of alcoholicextracts and oil of some medicinal plants against the root knot nematode Meloidogyne incognita

3

Gh. Fadavi

E. . Mahdikhani Moghadam

H. Rouhani

13th congress of Mediterranean Phytopathological Union,2010

INTRASPECIES GENETIC DIVERSITY IN MELOIDOGYNE JAVANICA ISOLATES FROM TOMATO IN IRAN

4

 1. Mokaram Hesar

E. . Mahdikhani Moghadam

Z.Tanha Maafi

13th congress of Mediterranean Phytopathological Union,2010

IDENTIFICATION DIFFERENT POPULATIONS OF HETERODERA SCHACHTII IN IRAN WITH BASED OF MORPHOLOGY AND ITS-PCR-RFLP

5

E. . Mahdikhani Moghadam

 1. Mokaram Hesar

 

13th congress of Mediterranean Phytopathological Union,2010

PLANT-PARASITIC NEMATODES ASSOCIATED WITH ROSMARINUS OFFICINALIS IN IRAN

6

E. . Mahdikhani Moghadam

H. Rouhani

13th congress of Mediterranean Phytopathological Union,2010

Evaluation of Trichoderma harzianum and T. virens for antagonistic activity against cyst forming nematode, Heterodera schachtii

7

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی( تعدادی)

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان پسته استان خراسان رضوی

اولین همایش نماتدشناسی ایران

2019

ریحانه حدادفر،عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری

2

اولین گزارش از حضور Meloidogyne cruciani در باغ‏های پسته استان کرمان

اولین همایش نماتدشناسی ایران

2019

فاطمه شکاری ماهونکی, عصمت مهدی خانی مقدم,مجید پدرام

3

نماتد های ریشه گرهی Meloidogyne spp. درباغات انار شرق کشور

اولین همایش نماتدشناسی ایران

2019

نفیسه کتولی, عصمت مهدی خانی مقدم,رضا اقنوم    

4

بررسی اثر بازدارندگی اسانس های گیاهی بر مراحل لاروی و تخم نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران 2018

یلدا نجف نیا,عصمت مهدی خانی مقدم,مجید عزیزی ارانی

5

شناسایی گونه های جنس Helicotylenchus از باغات مرکبات شمال استان خوزستان

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران 2018

زهرا رشنوبنه عباسی,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری

6

معرفی قارچهای همراه نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) از مزارع استان خراسان رضوی

سومین کنگره قارچ شناسی ایران 2017

اعظم سلیمانی دیزیچه, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,وحید جهانبخش مشهدی

7

جداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria از سبزیجات در استان خراسان رضو

بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران 2016

مجید شاهی بجستانی, عصمت مهدی خانی مقدم,رضا اقنوم,حمید روحانی    

8

ارزیابی واکنش رقم های تجاری و امید بخش ایرانی به نماتد ریشه گرهی

بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران 2016

مجید شاهی بجستانی, عصمت مهدی خانی مقدم,رضا اقنوم, حمید روحانی    

9

بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران 2014

مجتبی کواری, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی, میدیا احمدی 

10

شناسایی پنج نماتد انگل گیاهی از خانواده Dolichodoridae  درباغات استان آذربایجان غربی

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران 2014

جهان عبدزاده آغله بوب, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,علیرضا چاوشین

11

شناسایی نماتد های انگل گیاهی ریزوسفر عناب  در استان خراسان جنوبی

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران 2014

سمیه الوانی, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,عباس محمدی   

12

بررسی میزان فعالیت آنزیمی چندین جدایه از قارچ تریکودرما در توانایی بیوکنترلی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران 2014

مجتبی کواری, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی    

13

آنالیز مولکولیHelicotylenchus digonicus بر اساس توالی 28SrDNA

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران 2014

سمیه الوانی,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,عباس محمدی, جهان عبدزاده آغله بوب    

14

اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی 2014

اکبر بخشانی,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری 

15

گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی2014

اکبر بخشانی,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری

16

First preliminary study of plant parasitic nematodes of Ziziphus ziziphus in the world from Southern Khorasan province in Iran

دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی 2013

سمیه الوانی,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,عباس محمدی  

17

معرفی گونه هایی از دو جنسPratylenchus و Ditylenchus از مزارع سبزیکاری حومه مشهد

بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران2012

مرجان پاچناری طرقبه,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

18

کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه

بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران2012

مریم رمضانی مقدم,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری, حمید روحانی

19

مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera filipjevi با روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP و توالی یابی rDNA-ITS در مزارع چغندر قنداستان خراسان رضوی

نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران2010

عباس مکرم حصار,عصمت مهدی خانی مقدم,زهرا تنها معافی

20

جداسازی و تنوع ژنتیکی درون گونه ای Meloidogyne cruciani با نشانگر RAPD-PCR در منطقه جیرفت

نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران2010

حمیدرضا رفیعی,عصمت مهدی خانی مقدم,موسی نجفی نیا    

21

جمعیت های مختلف Psilenchus spp در ایران همراه با معرفی یک گونه جدید برای فون نماتدهای جهان

نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران2010

عباس مکرم حصار,عصمت مهدی خانی مقدم,T. Jose Pereia,M. Mundo Ocampo,J. Baldwi

22

شناسایی جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و ITS-PCR-RFLP در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی

نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران2010

عباس مکرم حصار,عصمت مهدی خانی مقدم,زهرا تنها معافی

23

وجود نماتد سیستی غلاتHeterodera avenae در مزارع گندم در استان فارس

هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران2008

عصمت مهدی خانی مقدم ، مرجان کشت ورز

24

بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند با استفاده از قارچ تریکودرمادر استان خراسان رضوی

هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران2008

عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی, ماهرخ فلاحتی رستگار 

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

مقدمه ای بر نماتد شناسی گیاهی

1375

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

 

بهروز جعفرپور و عصمت مهدیخانی مقدم

2

بیماریهای مهم گیاهان دارویی

1389

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

عصمت مهدیخانی مقدم- حسین حقیقی کاریزک- مریم ممقانی قاضی جهانی.

3

یک فصل از کتاب نماتد های انگل گیاهی ایران

1397

انتشارات مرجع علم با همکاری انجمن نماتدشناسی ایران

رضا قادری

لیلا کاشی نهنجی

اکبر کارگر بیده

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته( تعدادی)

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

1

بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند با استفاده از قارچ آنتاگونیست تریکودرما

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

عصمت مهدیخانی مقدم- حمید روحانی

-ماهرخ فلاحتی رستگار

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان یافته

2

شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی ریزوسفر رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

عصمت مهدیخانی مقدم- عباس مکرم حصار

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان یافته

3

بررسی اثر Trichoderma harzianum ، تریکودرمین و سوبتیلین در کنترل نماتد سیستی چغندرقند در مزرعه

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و مزرعه جلگه رخ

عصمت مهدیخانی مقدم- حمید روحانی

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان یافته

4

شناسایی نماتد های انگل گیاهی مزارع زعفران در استان خراسان جنوبی

 

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

عصمت مهدیخانی مقدم- سمیه الوانی

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان یافته

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

1

مجله حفاظت گیاهان

عضو هیات تحریریه

از 1393 تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ و امضا: عصمت مهدیخانی مقدم

98/12/28

 

 

دکتر غلامرضا نیکنام

نماتدشناسی گیاهی استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ghniknamyahoo.com
00989143135498
0000-0002-5957-9737


Curriculum Vitae

Personal Data

 

Name

Surname

Date of Birth

Nationality

Sex

Marital Status

Gholamreza

Niknam

1959.4.22

Iranian

Male

Married

 

Telephone

Fax

E-mail

041-33392014

041-33356006

g_niknam@tabrizu.ac.ir

 

 Educational Background: Last One First

 

Certificate Degree

Field of Specialization

Name of Institution Attended

Date Received

Ph.D

Plant Nematology

Indian Agricultural Research Institute

2001

.M. Sc

Plant Pathology

Tarbiat Modarres University

1991

.B. Sc

Plant Protection

University of Tabriz

1987

High School Diploma

Natural Sciences

Seghatoleslam High School

1977

 

 

 

 

 

 

Title of Post-Graduate Thesis: Identification of plant parasitic nematodes of “Moghan Cultivation and Industry Company” farms-Iran.

 

 

Title of Doctorate Thesis: Study on the efficacy of Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis against Rotylenchulus reniformis infecting tomato

 

 

 

 

 

 

 

(Academic Positions:(Last One First

 

Title of Position

Field of Specialization

Date

Name of Institution

From

To

Professor

Plant Nematology and Entomopathogenic Nematodes

2015

Now

University of Tabriz

.Associate Prof

Plant Nematology and Entomopathogenic Nematodes

2007

2015

University of Tabriz

.Assist. Prof

Plant Nematology

2001

2007

University of Tabriz

Lecturer

Plant Pathology

1991

2001

University of Tabriz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publications

 A: Books

 

Title

Type of Work

Publisher

Date of Publication

Translation

Compilation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications

 B: Papers

 

Title of Paper

Place of Publication

Date of Publication

        Authors

Identification of Erysiphe species causing powdery mildew on plant flora in Tabriz University campus-Iran

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

6 (3-4), 1-18

1997

G. Niknam and M Gooya

Identification of plant parasitic nematodes (Tylenchida) of Moghan agrobusiness corporation farms

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

7 (1-2), 1-32

1997

G. Niknam and A Kheiri

Identification of the species of fungi causing powdery mildew on plant flora of Tabriz University campus

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

9 (1), 1-9

1999

G. Niknam and M Gooya

A new record of leaf gall nematode Subanguina sp. infecting Serratula latifolia in Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

it

Nematologia Mediterranea

29,   77-78

2001

G. Niknam, M. R. Karimi and S.C. Dhawan

In vitro study on the efficacy of Bacillus subtilis strain Bst cell concentrations and cell-free filtrates on hatching and mortality of  Rotylenchulus reniformis

Indian J. of Nematology

32(1),  9-15

 2002

G. Niknam and S.C. Dhawan

Effect of cell concentrations and cell-free filtrates of Pseudomonas fluorescens (Isolate Pf1) on hatching and mortality of Rotylenchulus reniformis

Indian J. of Nematology

32(1),  37-43

 2002

G. Niknam and S.C. Dhawan

Systemic resistance induced by Pseudomonas fluorescens isolate Pf1 in tomato against Rotylenchulus reniformis

International J.  of Nematology

12 (2),  203-208

2002

G. Niknam and S.C. Dhawan

Effect of seed bacterization and methods of application of Pseudomonas fluorsens on the control of Rotylenchulus reniformis infecting tomato

 

Nematologia Mediterranea.

31,  231-237

2003

 

G. Niknam and S.C. Dhawan

Induction of systemic resistance by Bacillus subtilis isolate Bs1 against Rotylenchulus reniformis  in tomato

Nematologia Mediterranea

31,  234-243

2003

G. Niknam and S.C. Dhawan

Effect of three application methods of Bacillus subtilis isolate Bst on penetration and multiplication of Rotylenchulus reniformis infecting tomato

International J.  of Nematology

13 (1),  97-103

2003

G. Niknam and S.C. Dhawan

Identification of some nematode species from Chaharmahal-va-Bakhtiyari province of Iran

The Fourth International Iran and Russia Conference Shahrekord- Iran

929-936

8-10 SEP. 2004

 

A. Motamedy, Kheiri, G. Niknam and H. Eshtiaqi

Optimization of nucleic acid extraction and RT- PCR for detection of grapevein fanleaf virus isolated from vineyard in north-west of Iran

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

16(4), 145-155

2006

M. Hajizadeh, N. Sokhandan, G. Niknam and Sh. Nikkhah

Fungi associated with sugerbeet cyst nematodes from fields of West Azarbaijan

Rostaniha

(in Persian with English summary)

 

7(2), 149-161

2006

N. Khezrinejad, Y. Ghosta and G. Niknam

Study on contamination of agricultural products to Trichotecens producer Fusarium sp. in Tabriz

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences

(in Persian with English summary)

 

 

 

28(2), 91-94

2006

A Kazemi and G. Niknam

An investigation on strains of Clavibacter mishiganensis sub.sp. mishiganensis in north and northwest of Iran

 

Journal of Phytopathology

155,  563-569

2007

F. Nazari, G. Niknam, A. Ghasemi, S.M. Taghavi, H. Momeni and S. Torabi

Identification of some criconematids from Tabriz area, morphometrical comparison of different populations and their grouping using cluster analysis

 

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

17(3), 143-160

2007

H. Jabbari and G. Niknam

Interacation between root-knot nematode(Meloidogyne javanica) and Fusarium oxysporum) in two cultivars of been under greenhouse conditions

Iranian J. Agricultural Sciences

(in Persian with English summary)

 

38(1), 145-152

2007

M. Faraji, A. Kheiri, S. M. Okhovvat and G. Niknam

Some belonolaimid nematodes from lucerne farms of East Azarbaijan province

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

18(4),187-197 2008

 

 

G. Niknam, H. Jabbari, Chenari A., Sh. Eskandari and M. Pedram

Evaluation of genetic diversity among Ralstonia solanacearum isolates by rep-PCR in East-Azarbaijan and Fars provinces

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

18(3),233-242 2008

H. Irandoost, G. Niknam, A. Ghasemi, S. M. Taghavi and E. Torabi

Trichodorus arasbarensis, a new species from natural forests of Arasbaran, northwest Iran( Nematoda: Trichodoridae)

 

Nematology

 

11(2), 243-252 2009

E. Zahedi, G. Niknam, W. Decraemer and A Karegar

Longidorus kheirii n.sp (Nematoda: Longidoridae), a new species from Iran

Systematic Parasitology

71, 199-211  (2008)

 

 

M. Pedram, G. Niknam, R. T. Robbins, W. Ye and A. Karegar

Additional data on Enchodelus veletensis Guerrero, Liebanas & Pena-Santiago, 2008(Dorylaimida: Nordiidae) from Iran

 

Nematology

11(2), 217-229 2009

M. Pedram, G. Niknam, P. Guerrero, W. Ye and R.T. Robbins

Xiphinema robbinsi n. sp. an amphimitic species from Iran

 

Russian Journal of Nematology

16, 49-57

2008

 

M. Pedram, G. Niknam and W. Decraemer

Xiphinema iranicum n. sp. (Nematoda: Longidoridae) a new species from northwest Iran

 

Nematology

11(1), 11-21    2009

M. Pedram, G. Niknam, , R.T. Robbins, W. Ye and A. Karegar

A survey of enthomopathogenic nematodes of the family Steinernematidae and Heterorhabditidae( Nematoda: Rhabditida) in the northwest of Iran

 

Nematology

11(1), 107-116 2009

N. Eivazian Kary, G. Niknam, C. T. Griffin, S. A. Mohammadi and M. Moghaddam

Study on phenotypic and protein profile diversity of tomato bacterial canker in Golestan and West- Azarbaijan provinces

J Applied Entomology and Phytopathology

(in Persian with English summary)

 

76(1), 135-151 2008

 

F. Nazari, G. Niknam, A. Ghasemi, S. Torabi and S.M. Taghavi,

SEM observations and morphometrics of the cabbage cyst  nematode, Heterodera cruciferae Franklin, 1945, collected where Brassica spp. are  grown in Tabriz, Iran

 

Turkish Journal of  Zoology

32 , 253- 262

2008

H. Jabbari and G. Niknam

A survey on the response of acorn weevil, Curculio glandium               (Col., Curculionidae) last instar larvae against entomopathogenic nematodes Steinernema bicornutum  and Heterorbabditis bacteriophora in the  laboratory

Journal of Entomological Society of Iran

(in Persian with English summary)

 

28(2), 45-60 (2008)

 

M. Nikdel, G. Niknam,M Shojaee, H. Askari and S. A. Mohammadi

Plant parasitic nematodes of vegetable fields in Tabriz area

 

Agricultural Scinces & Technology Journal

Special Issue in Plant Protection

(in Persian with English summary)

 

 

22(2) ,95-107

2008

H. Jabbari and G. Niknam

Study on phenotypic protein and plasmid diversity of Ralstonia solanacearum isolated in East Azarbaijan province

Journal of Scince and Technology of Agriculture and Natural Resources

(in Persian with English summary)

 

43, 183-192

2008

H. Irandoost, G. Niknam, A. Ghasemi, S. M. Taghavi and E. Torabi

First record of Ecphyadophora quadralata Corbett,1964 from Iran and a study of its phylogenetic relationship based on the analysis of partial 18S rDNA sequensis

International J. of Nematology

19(1), 16-22

2009

M. Pedram, G. Niknam, W. Ye and R.T. Robbins

Effect of water potential on mycelia growth and macroconidia production of three species of Fusarium isolated from wheat and potato fields

Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

19(1), 270-279

2009

A Khodaei and G. Niknam

Fungi associated with sugar beet cyst nematode(Heterodera schachtii) from field of West Azarbaijan province, Iran(II)

Sustainable Agricultural Science

(in Persian with English summary)

 

19(1), 96-102

2009

N. Khezrinejad, Y. Ghosta and G. Niknam

Some species of criconematids from Tabriz and its suburbs

Iranian  J. of  Plant Pathology

(in Persian with English summary)

 

45(3), 245-255

2009

A. Chenari, G. Niknam and A. Eskandari

Evaluation of susceptibility of the brown tail moth, Euproctus chrysorrhoea L., to entomopathogenic nematodes under laboratory condition

Nematologia Mediterranea

38, 3-6

2010

M. Nikdel, G. Niknam and A.A. Dordaei

First record of Trichodorus primitivus and morphological and molecular identification of Longidorus elongates from Canada

Plant Disease

94(6), 782

2010

M. Pedram, G. Niknam, , R.T. Robbins, W. Decraemer, W. Ye and Q. Yu

Evaluation of tomato cultivars resistance to root knot nematode(Meloidogyne javanica Chitwood, 1949)

J. of Plant Production

(in Persian with English summary)

 

16(1), 45-54

2009

A Khodaei, A. Taheri, M. H. Pahlevani and G. Niknam

First report of a cold-active EPN Steinernema kraussei(Rhabditida: Steinernematidae) from Iran

Nematologia Mediterranea

38, 103-105

2010

M. Nikdel and G. Niknam

Morphology and molecular study of an entomopathogenic nematode Steinernema bicornutum(Nematoda: Rhabditida: Steinernematidae) from Iran

J. of Entomological Society of Iran

29(2), 25-34

2010

N. Eivazian Kary, G. Niknam,  S. A. Mohammadi, M. Moghaddam and M. Nikdel

Some free-living nematodes from East Azarbaijan and Golestan Provinces

Iranian  J. of  Plant Pathology

(in Persian with English summary)

 

46(1), 71-80

2010

Sh. Moslehi, G. Niknam, M. Pedram, E. Zahedi and H. Jabbari,

Diversity of entomopathogenic nematodes(Nematoda: Steinernematidae, Heterorhabditidae) from Arasbaran forests and rangelands in north-west Iran

Nematology

12(5), 767-773

2010

M. Nikdel, G. Niknam, C. T. Griffin and N. Eivazian Kary

Morphometrical and molecular characterization of Paractinolaimus sahandi n. sp.(Nematoda: Actinolaimidae) from the Sahand mountains in Iran

J. of Helminthology

85, 276-282

2011

M. Pedram, G. Niknam, M.T. Vinciguerra, W. Ye and R.T. Robbins

Study on the reaction of six tomato cultivars against root-knot nematode Meloidogyne javanica under greenhouse conditions

Iranian J. Plant Protection Science

(in Persian with English summary)

 

41(1), 19-27

2010

Sh. Moslehi, G. Niknam and S. Aharizad

Some nematodes associated with fruit trees (orchards) in Moghan region

J. of Plant Protection

(in Persian with English summary)

 

24(1), 69-79

2010

S. Rafiee, E. Purjam and G. Niknam

Description of Paractinolaimus decraemerae sp. n. and redescription of P. parietinus Eroshenko, 1977 (Dorylaimida: Actinolaimidae) from northwest Iran

International J. of Nematology

20(2), 169-178

2010

M. Pedram, G. Niknam, M.T. Vinciguerra, W. Ye and R.T. Robbins

Morphological and molecular characterization of Longidorus tabrizicus sp. n. and L. sturhani Rubtsova, Subbotin, Brown and Moens, 2001 (Nematoda: Longidoridae) from north-Western Iran

Russian J of Nematology

18(2), 127-140

2010

G. Niknam, M. Pedram, E. Ghahremani Nejad,  W. Ye, R.T. Robbins and Z T. Maafi

Design of a nematode species identification software (NEMIDSOFT), case study: Criconemoides ( Tylenchina: Criconematidae)

Iranian J. Plant Protection Science

(in Persian with English summary)

 

41(2), 243-249

2010

 1. Chenari and  G. Niknam

First report of three known species of the genus Aulolaimus   (Nematoda: Aulolaimidae ) from Iran

Nematologia Mediterranea

39,53-57

2011

Sh. Moslehi, G. Niknam and M. Ashrafi

Hemocyte responses of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decelineata, and the greater wax moth, Galleria mellonella, to the entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora

J. of Insect Science

11(75),1-11

2011

L. Ebrahimi, G. Niknam and G.B. Dunphy

Steinernema arasbaranense sp. n. (Nematoda:Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Arasbaran, Iran

Nematologia Mediterranea

39,17-28

2011

M. Nikdel, G. Niknam and W. Ye

First record of Hexamermis Cf. albicans (Siebold, 1848)(Nematoda: Mermithidae) infecting lepidopteran larvae from Iran

Nematologia Mediterranea

39,81-83

2011

M. Nikdel, H. Kaiser and G. Niknam,

Lethal and sublethal effects of Iranian isolates of Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora on the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata

BioControl

56(5), 781-788

2011

L. Ebrahimi, G. Niknam and E. E. Lewis

Description of Sclerolabia mojtahedii sp. n. from Iran and redefinition of the genus Sclerolabia Carbonell & Coomans,

1986(Dorylaimida: Thornenematidae)

J. Nematode Morphology and Systematics

14(2), 183-188

2011

M. Ashrafi, G. Niknam, H. Jabbari, A. Coomans and A. Kheiri

Detection of thermal preference range of two endemic isolates of entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae (Steinernematidae, Tylenchina ) and Heterorhabditis bacteriophora ( Heterorhabditidae, Rhabditina ) for application in biological control of insect pests

J of Sustainable Agriculture and Production Science

(in Persian with English summary)

 

21(2), 77-86

2011

L. Ebrahimi and G. Niknam

First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema kraussei (Rhabditida, Steinernematidae) from Iran

J of Entomological Society of Iran

30(2), 39-51

2011

M. Nikdel, G. Niknam and N. Eivazian Kary

Pratylenchoides magnicauda,Trophorus minnesotensis and Xiphinema basilgoodeyi as new records for nematode fauna of Iran from farmlands and orchards in Ardebil plain

J Applied Entomology and Phytopathology

(in Persian with English summary)

 

79(2), 237- 250 2011

E. Ghahremani Nejad, G. Niknam and Z. T. Maafi

Description of Crassolabium persicum sp. n.

(Nematoda, Dorylaimida, Qudsianematidae),

an interesting species from Iran

Zookeys

203, 55-63

2012

H. Jabbari, G. Niknam, M. T. Vinciguerra,  Sh. Moslehi, J. Abolafia and R. P. Santiago

Comparison of eight Iranian and exotic populations of entomopathogenic nematodes against an Iranian population of bollworm Helicoverpa armigera under laboratory conditions

International J. of Nematology

21(2), 192-198

2011

L. Ebrahimi and G. Niknam

Morphological and molecular characterization of a new isolate of Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 from East Azarbaijan, Iran

Nematologia Mediterranea

40, 135-141

2012

M. Nikdel, G. Niknam and Elyasi, G

One new and four known species of the genus Eudorylaimus Andrassy, 1959 (Dorylaimida: Qudsianematidae) from Iran

International J. of Nematology

22(1&2), 30-40

2012

Sh. Moslehi, G. Niknam and M. Ashrafi

Introduction of some endophytic bacteria from Bacillus and Streptomyces genera as successful biocontrol agents against Sclerotium rolfsii

Archives of Phytopathology and Plant Protection

47(1), 122-130

2014

M. Gholami, R. Khakvar and G. Niknam

Efficacy of entomopathogenic nematode Heterorhabditis bacteriophora as biological control agent of root-knot nematode Meloidogyne javanica under laboratory condition

J. of Applied Research in Plant Protection

(in Persian with English summary)

 

2(1), 101-114

2013

R. Ghaffarpoor, G. Niknam and M. Toorchi

An updated and annotated checklist of the Dolichodoridae (Nematoda: Tylenchoidea) of Iran

Zootaxa

3784(4), 445-468

2014

R. Ghaderi, A. Karegar and G. Niknam

Metaxonchium persicum sp. n. from Iran (Nematoda, Dorylaimida, Belondiridae), with an updated taxonomy of the genus

Zootaxa

3785(4), 501-517

2014

R. Pena-Santiago, G. Niknam, S. Alvarez-Ortega and H. Jabbari

Side effects of immune response of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata against the entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae infection

Invertebrate Survival Journal (ISJ)

11, 132-142 2014

L. Ebrahimi, G. Niknam, GB. Dunphy and M. Toorchi

Phylogenetic relationships of Telotylenchidae Siddiqi, 1960 and Merlinidae Siddiqi, 1971 (Nematoda: Tylenchida) from Iran, as inferred from the analysis of the D2D3 expansion fragments of 28S rRNA gene sequences

Nematology

16, 863-877

2014

R. Ghaderi, A Karegar, G. Niknam and A. Subbotin

Effects of live and dead infective larvae of entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae on second stage juveniles and eggs of root-knot nematode Meloidogyne javanica

Iranian J Plant Pathology

(in Persian with English summary)

 

50(3), 291-304

2014

R. Ghafarpoor, G. Niknam and M. Tourchi

Effect of an entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae on haemocyte profile and phenoloxidase activity of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata

Biocontrol Science and Technology

24(12), 1383-1393

2014

L. Ebrahimi, G. Niknam, GB. Dunphy and M. Toorchi

Margollus bokanicus n. sp. from Iran, the fourth species of a rare nematode genus(Dorylaimida, Tylencholaimellidae)

J. of Nematology

47(1), 67-70

2015

A. Pachideh, G. Niknam, H. Jabbari and R. Pena-Santiago

Compatibility and interaction between Bacillus thuringiensis and certain insecticides: perspective in management of Tuta absoluta ( Lepidoptera: Gelechiidae)

Biocontrol Science and Technology

25(6), 671-684

2015

M. Amizadeh, M. J. Hejazi, G. Niknam and M. Arzanlou

Morphological and molecular characterization of a new isolate of

entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) from the Arasbaran forests, Iran

Journal of Asia-Pacific Biodiversity

8, 144-151

2015

Mostafa Nikdel and G. Niknam

Observations on the life cycle of Heterodera cruciferae on its main hosts under three different conditions in Iran

Asian J of Agriculture and Biology

3(2), 65-73

2015

H. Jabbari and G. Niknam

Response of tomato wild species, landraces and commercial cultivars to Meloidogyne javanica infection as revealed by molecular and conventional approaches

J. of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)

7(6), 80-89

2015

S. Moslehi, G. Niknam, S. A. Mohammadi and M. Pazhouhandeh

Effect of temperature, life stage and soil drainages of host and non-host plants on hatching of cabbage cyst nematode, Heterodera cruciferae

Iranian J of Plant Pathology

(in Persian with English summary)

 

51(2), 83-95

2015

H. Jabbari, G. Niknam, S. A. Mohammadi and Z. Tanha Maafi

New hosts of Heterodera cruciferae Franklin, 1945 in vegetable farmlands of Tabriz, Iran

Iranian J Plant Pathology

(in Persian with English summary)

Short Communication

51(3), 391-393

2015

H. Jabbari, G. Niknam and Z. Tanha Maafi

Two new species of the rare genus Nygolaimoides Meyl in Andrassy, 1960 (Nematode, Dorylaimida, Thorniidae) from Iran, with a compendium of its species

Zootaxa

4150(1), 061-072

2016

E. Zahedi Asl, G. Niknam, H. Jabbari and R. Pena-Santiago

Eudorylaimus kahaqensis sp. n. (Nematoda:Dorylaimida), an interesting new species from Iran

Zootaxa

4369(1), 128-136

2018

E. Kazemi, G. Niknam, H. Jabbari and R. Pena-Santiago

Identification of some putative parasitism effectors of Heterodera cruciferae, Franklin, 1945 on cabbage

Iranian J Plant Pathology

(in Persian with English summary)

 

53(3), 287-302

2018

habibeh jabbari, G. Niknam, Z. Tanha Maafi, A. Elashry and F.M.W. Grundler

 

 

Research Activities

 

Title of Project

Place of Work

Dates

From

To

Study on the biodiversity of plant parasitic nematodes in lucerne farms of East Azarbaijan province

Faculty of Agriculture- University of Tabriz

2003

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Interests

 

Plant Nematology, Entomopathogenic Nematodes, Free-living Nematodes, Plant Pathology and Biological Control

 

 

 

Papers Presented at National  and International Scientific Assemblies

 

Title of Paper

Title and Place of Assembly

Date

A preliminary evaluation of population density of cabbage cyst nematode Heterodera cruciferae in a cabbage field in Tabriz vicinity

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

A record of Paratylenchus italiensis Raski, 1975, Paraphelenchus pseudoparietiuns (Micoletzky, 1922) Micoletzky, 1925, Stictylus intermadius (Christie, 1938) Geraert, Raski & Choi, 1985, and Aprutides sp. from rhizosphere soil of forage farms of Chaharmahal - Bakhtiyari province

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

Occurrence of cabbage cyst nematode Heterodera cruciferae on cabbage in vegetable fields of Tabriz

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

A record of five species of Pratylenchidae family from sugarbeet fields in West Azarbaijan province

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

Study of pathogenicity of different isolates of Fusarium spp. on six cultivars of bean

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

Interaction of root-knot nematode, Meloidogyne javanica and wilt inducing fungus, Fusarium oxysporum, on two bean cultivars

16th Iraninan Plant Protection Congress- Tabriz, Iran

28 AUG.-1 SEP.,  2004

First report of  Sordaria sp. on commercial mushroom compost in Iran

IV Asia – Pacific Mycological Congress – Tailand

14-19 NOV., 2004

New record of some species belonging to family Belonolaimidae in  Lucerne fields in Iran

First International Iranian Congress on Biological Sciences, Karaj, Iran

14-15 DES., 2005

Distribution and economic importance of plant parasitic nematodes of Lucerne fields in Ahar-East Azarbaijan province

First International Iranian Congress on Biological Sciences, Karaj, Iran

14-15 DES., 2005

Record of five species of the genus Ditylenchus from sugar beet fields in west Azarbaijan

 

First International Iranian Congress on Biological Sciences, Karaj, Iran

14-15 DES., 2005

Identification of four  species of Aphelenchoides Fischer, 1894 from North-west Iran

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj

2-5 SEP., 2006

 

Study on the biodiversity of plant parasitic nematodes (Criconematoidea Taylor, 1936) in vegetable fields of Tabriz

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Scanning electron microscopy (SEM) study on the cabbage cyst nematode infecting kohlrabi and white cabbage in vegetable fields of Tabriz

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Identification of seven species of criconematids from Tabriz University Campus

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Seven species of Belonalaimidae family from Alfalfa fields in East Azarbaijan province

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Report of fungi associated with sugar beet cyst nematode                 ( Heterodera scachtii) from West Azarbaijan province

 

Proceeding of the 17th Iranian plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Report of plant parasitic nematodes from sugar beet fields in West Azarbaijan province

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Determination of genetic diversity among isolates of Clavibcter mishiganensis subsp. mishiganensis in West Azarbaijan and Golestan provinces

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj

2-5 SEP., 2006

 

In vitro culture of Meloidogyne javanica on excised roots of tomato

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Three longidorid species  from Iran

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

Study on the effect of interaction between root-knot nematode (Meloidogyne javanica) and Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli on nitrogen fixation of kidney-bean(Phaseolus vulgaris cv. COS-16)

 

Proceeding of the 17th Iranian Plant Protection Congress-Karaj, Iran

2-5 SEP., 2006

 

First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema bicornutum Tallosi, Peters & Ehlers, 1995 (Nematoda, Rhabditida, Steinernematidae) from Iran

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Morphology and molecular characterization of entomopathogenic nematode, Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976  (Nematoda, Rhabditida) strains from the north-west of Iran

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Four species of Hemicycliophora de Man, 1921 from rhizosphere  of vegetation in Tabriz city and it's vicinity

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Some species of criconematids from rhizosphere of vegetation in Tabriz city and it's vicinity

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Five species of entomopathogenic nematodes from Arasbaran forests(East-Azarbaijan) - Iran

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Study on  the effect of marigold (Tagetes sp.) on root-kont nematode, Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood 1949 on two cultivars of tomato under greenhouse conditions

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Study on the life cycle of two entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora at four various tempreture

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Study on the response of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) to various concentrations of entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora (Rhabditida) under laboratory condition

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Some mononchids from different areas

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Study of plasmid profile in Clavibcter mishiganensis subsp. mishiganensis and the effect of plasmid in pathogenesis

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

A known species, Enchodelus macrodorus Thorne, 1939 from Iran with two undescribed species and a review on the position of this genus in phylogeny of Longidoridae

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

First report of developmental stages of Enchodelus veletensis Guerrero, Liébanas & Peña-Santiago, 2007 and sequencing of its 18S rDNA and ITS1 genes

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

New report of five Xiphinema Cobb, 1913 species in Iran based on morphological and molecular characters

 

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

 

Two undescribed species of  Xiphinema Cobb, 1913 based on their morphology and molecular characters

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Some free-living nematodes from East Azarbaijan and Golestan provinces

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan

24-27AUG., 2008

 

Some plant parasitic nematodes from rhizosphere of sunflower fields of Khoy

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Some Longidorus Micoletzky, 1922 species from northwest of Iran

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

First report of a rare nematode, Ecphyadophora quadralata Corbett, 1964 from Iran and its morphological and molecular characters

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Four nematode species of order Plectida Malakhov, 1962 (free living nematodes) from  Ardebil, East Azarbaijan and Golestan provinces

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

A new species of Trichodorus Cobb, 1913 from Iran

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Identification of two undescribed species of the genus Longidorus Micoletzky, 1922 based on morphological and molecular characters

Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress-Hamadan, Iran

24-27AUG., 2008

 

Innate immune responses of Leptinotarsa decemlineata and Galleria mellonella to the entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora collected in Iran

Proceedings of the 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology-Turkey

11-15 July , 2010

Subletal impacts of Iranian isolates of Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora on the Colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata

Proceedings of the 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology-Turkey

11-15 July , 2010

Evaluation of pathogenicity of four endemic and four exotic (Irish) populations of entomopathogenic nematodes against bollworm, Helicoverpa armigera under laboratory conditions

 

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Some free living nematodes from East-Azarbaijan and West-Azarbaijan provinces

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

One new and three known species of the genus Aulolaimus (Nematoda: Aulolaimidae) from East Azarbaijan and West Azarbaijan provinces

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Peroxidse variability in six tomato cultivars inoculated with root-knot nematode Meloidogyne javanica under greenhouse conditions

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

New records of six free-living nematodes belonging to Dorylaimida from East Azarbaijan and West Azarbaijan provinces

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Description of a new species of the genus Epacrolaimus from soils of Marand, East Azarbaijan province   

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Three nygolaimid species from soils of northwest Iran

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Five species of Triplonchida from East Azarbaijan and West Azarbaijan provinces

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Clustering of some Iranian populations of Helicotylenchus species using multivariate analysis and determining important characters for species identification

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Nematodes biodiversity of Gurigol Wetland, East Azarbaijan province

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Design of a Nematode Species Identification Software (NEMIDSOFT) case study: Criconemoides (Tylenchida: Criconematidae)

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

In vitro study on the effect of two entomopathogenic nematodes on second stage juveniles and eggs of root knot nematode Meloidogyne javanica

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Identification of plant parasitic nematodes in farmlands and orchards of Ardebil plain

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Some free living nematodes from Arasbaran forests

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Study on the reaction of six tomato cultivars against root-knot nematode Meloidogyne javanica under greenhouse conditions

Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress- Tehran, Iran

31 July-3 August, 2010

Identification of plant parasitic nematodes fauna in rhizosphere soil of vineyards in Urmia

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Comparison of reproduction traits of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) on 16

commercial cultivars, five landraces and three wild species of tomatoes under greenhouse

conditions

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Study on the efficacy of two entomopathogenic nematodes on tomato growth characters

inoculated with root knot nematode, Meloidogyne javanica under greenhouse conditions

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Identification of plant parasitic nematodes in orchard rhizosphere of Marand and suburbs in

East Azarbaijan province, Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Six species of Longidoridea from orchards in Marand and suburbs- East Azarbaijan province,

Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Nematode biodiversity of Gurigol Wetland- East Azarbaijan province Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Diplolaimelloides sp. an undescribed species collected from Uremia lake sediments, West

Azarbaijan province, Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Glauxinema a new member of nematode fauna of Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

68. Viability of second stage juveniles of Heterodera cruciferae exposed to fungal filtrates of

Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia and Humicola grisea

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Screening of 16 commercial cultivars, five landraces and three wild species of tomatoes using

specific primer pairs for detecting the alleles of the Mi-1.2 resistance gene

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

The fungi associated with cabbage cyst nematode (Heterodera cruciferae) from vegetable fields of

Tabriz suburb

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Identification and geographical distribution of fungi on aerial parts of onion in East Azarbaijan

province, Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Design of an online nematode species identification software (Nemidsoft). Case study: Merlinius

Siddiqi, 1970 (Nematoda:Tylenchina)

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

The effect of host and non-host plants root exudates on the rate of cabbage cyst nematode,

Heterodera cruciferae egg hatching under greenhouse conditions

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Two new and six known species of dorylaimid nematodes from East-Azarbaijan, Iran

 

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Three nematode species associated with elm bark beetle from Tabriz, East Azarbaijan province-

Iran

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Effect of entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae on phenoloxidase and protease

activity of hemolymph in Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

The feasibility of biological control of the vegetable serpentine leafminer, (Diptera:

Agromyzidae) Liriomyza trifolii by the entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Comparison of inhibitory effects of different concentrations and inoculation times of two

entomopathogenic nematodes on penetration of root knot nematode Meloidogyne javanica into

tomato plants under greenhouse conditions

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Lethal and sublethal effects of Steinernema carpocapsae on Colorado potato beetle , Leptinotarsa decemlineata

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Introduction of some new endophytic bacteria from Bacillus and Streptomyces genera as

successful biocontrol agents against Sclerotioum rolfsii

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Biological control of white mold disease of bean (Sclerotinia sclerotiorum) using endophytic

bacteria

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Application of endophytic bacteria for biological control of bean anthracnose disease

Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress- Shiraz, Iran

26 -29 August,

2012

Four tylencholaimids from Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

The report of Bunonema reticulatum richters, 1905 from Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

The report of Cacopaurus pestis and Trophotylenchulus asoensis from West Azarbaijan and Kurdistan provinces, Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

Effect of entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae on phenoloxidase activity of hemolymph of Colorado potato beetle (CPB)

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

Co-infection of fig (Ficus carica) with Heterodera fici and Meloidogyne incognita in Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

Effect of some susceptible and resistant tomato cultivars on egg hatching of Meloidogyne javanica and the changes of peroxidase in the cultivars infected with the nematode

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

Determination of cabbage cyst nematode Heterodera cruciferae Franklin, 1945 life cycles in Tabriz vegetable growing fields, Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

Morphological, morphometrical and molecular characterization of cabbage cyst nematode Heterodera cruciferae Franklin, 1945 populations in Iran

Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress- Urmia, Iran

23-26 August,

2014

First report of occurrence the genus Thornia Meyl,1954 from Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj, Iran

27-30 August,

2016

A new species of the genus Epidorylaimus Andrassy, 1986 from Kahaq region, Maragheh- East Azarbaijan province, Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj, Iran

27-30 August,

2016

First report of some free-living nematodes from Maragheh, East Azarbaijan province, Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj, Iran

27-30 August,

2016

New report of Paraxonchium carmenae and P. laetificans from Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj,Iran

27-30 August,

2016

Two new species of the rare genus Nygolaimoides Meyl in Andrassy, 1960 (Nematoda, Dorylaimida, Thorniidae) from Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj, Iran

27-30 August,

2016

Records of fifteen predatory species of Mononchida from Iran

Proceeding of the 22th Iranian Plant Protection Congress- Karaj, Iran

27-30 August,

2016

Identification of putative parasitism genes of post-infective stages of the cabbage cyst nematode Heterodera cruciferae

Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, Konya, Turkey

5-8 Sept. 2016

 

 

 

 Membership to Scientific Associations

 

Name of Institution/Association

Position Held

Country

Year

Iranian Plant Pathology Society

Member

Iran

1985- Now

Iranian Society of Nematology

Member

Iran

2014-Now

 

 

 

 

 

طراح جلد

دکتر زهرا مجدطاهری

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی بخش نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

majdtaheriyahoo.com

صفحه آرا

مهندس زهرا مهدیزاده

بیماری شناسی گیاهی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

zahra.78225gmail.com
08138223743